uchwała Nr XXV/357/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice ...


Uchwała Nr XXV/357/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie:zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009-2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Ustalić nową treść Załącznika do Uchwały XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009-2014.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 - 2014 .

Załącznik do Uchwały Nr XXV/357/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

Dział-Rozdział

Wartość całkowita

Źródła finansowania

Planowane płatności w latach

Jednostka realizaująca zadanie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne

2008 - 2014

710-71095

60 386 463,00

OGÓŁEM

100 000,00

100 000,00

3 926 304,00

1 248 926,00

19 769 715,00

35 241 518,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

2 405 272,00

520 912,00

11 524 006,00

16 431 145,00

środki własne budżetu gminy

100 000,00

100 000,00

1 521 032,00

728 014,00

8 245 709,00

18 810 373,00

inne środki

2

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa

2008 - 2013

900-90001

51 463 108,00

OGÓŁEM

447 500,00

9 124 171,00

15 700 591,00

15 306 321,00

10 884 525,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

7 755 545,00

13 345 503,00

13 010 373,00

9 251 846,00

środki własne budżetu gminy

447 500,00

68 500,00

117 754,00

114 797,00

81 634,00

inne środki/pożyczki

1 300 126,00

2 237 334,00

2 181 151,00

1 551 045,00

3

Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych

2008 - 2012

801-80101

8 302 000,00

OGÓŁEM

50 000,00

100 000,00

7 765 000,00

387 000,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

6 727 750,00

328 950,00

środki własne budżetu gminy

50 000,00

100 000,00

1 037 250,00

58 050,00

inne środki

4

Rewitalizacja terenów powojskowych w Ożarowicach

2009 - 2013

710-71095

10 050 000,00

OGÓŁEM

50 000,00

50 000,00

1 950 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

1 700 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

środki własne budżetu gminy

50 000,00

50 000,00

250 000,00

600 000,00

600 000,00

kredyty i pożyczki

5

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach, wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni

2008 - 2013

801-80101

2 470 000,00

OGÓŁEM

20 000,00

50 000,00

100 000,00

600 000,00

1 700 000,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

20 000,00

50 000,00

100 000,00

600 000,00

900 000,00

kredyty i pożyczki

800 000,00

6

Remont budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza

2012 - 2014

700-70095

2 200 000,00

OGÓŁEM

0,00

0,00

0,00

400 000,00

1 400 000,00

400 000,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

400 000,00

800 000,00

400 000,00

kredyty i pożyczki

600 000,00

7

Modernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

2008 - 2009

750-75023

1 113 176,00

OGÓŁEM

1 113 176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

969 083,00

pożyczki, inne środki

144 093,00

8

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach

2008 - 2009

754-75412

879 532,00

OGÓŁEM

879 532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

700 000,00

kredyty i pożyczki

179 532,00

9

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku

2009 - 2011

754-75412

2 050 000,00

OGÓŁEM

50 000,00

1 250 000,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

50 000,00

800 000,00

600 000,00

kredyty i pożyczki

450 000,00

150 000,00

10

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze

2008-2012

754-75412

2 320 000,00

OGÓŁEM

50 000,00

1 400 000,00

870 000,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

50 000,00

1 000 000,00

650 000,00

kredyty i pożyczki

400 000,00

220 000,00

11

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach

2008-2011

754-75412

2 000 000,00

OGÓŁEM

0,00

100 000,00

900 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

100 000,00

500 000,00

600 000,00

kredyty i pożyczki

400 000,00

400 000,00

12

Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach

2010-2013

754-75412

3 500 000,00

OGÓŁEM

0,00

100 000,00

900 000,00

1 100 000,00

1 400 000,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

100 000,00

500 000,00

700 000,00

1 400 000,00

kredyty i pożyczki

400 000,00

400 000,00

13

Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników

2008-2014

600-60016

910 000,00

OGÓŁEM

160 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

150 000,00

150 000,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

160 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

150 000,00

150 000,00

pozostałe źródła finansowania

14

Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w obrębie działek o nr 164/3 , 165/1, 500 i 501 na potrzeby centrum wsi - Pyrzowice

2010 - 2011

010-01041

1 100 000,00

OGÓŁEM

600 000,00

500 000,00

-

-

-

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice

środki UE

500 000,00

środki własne budżetu gminy

250 000,00

inne środki

350 000,00

15

Przebudowa dróg gminnych nr 687004S na odcinku stanowiącym ul. Gen. Maczka położona w sołectwie Tąpkowice w gminie Ożarowice, powiat tarnogórski oraz nr 615059S ul. Szkoła w Sączowie w gminie Bobrowniki, powiat będziński

2009

600-60016

1 601 380,00

OGÓŁEM

1 601 380,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

inne środki

1 601 380,00

16

Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej w sali OSP

2010 - 2011

010-01041

1 250 000,00

OGÓŁEM

-

610 000,00

640 000,00

-

-

-

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

500 000,00

środki własne budżetu gminy

213 836,00

140 000,00

inne środki

396 164,00

151 595 659,00

Razem

4 471 588,00

13 534 171,00

26 486 895,00

31 620 247,00

39 691 240,00

35 791 518,00

151 595 659,00

środki UE

0,00

7 755 545,00

18 450 775,00

23 659 035,00

24 504 802,00

16 431 145,00

90 801 302,00

środki własne budżetu gminy

2 546 583,00

2 882 336,00

4 628 786,00

4 980 061,00

12 235 393,00

19 360 373,00

46 633 532,00

pozostałe źródła finansowania

1 925 005,00

2 896 290,00

3 407 334,00

2 981 151,00

2 951 045,00

0,00

14 160 825,00Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2009 11:44:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑07‑2009 11:44:35
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 11:55:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie