Uchwała Nr XXIII/330/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXIII/330/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 488.494 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 488.494 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 488.494 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątku o kwotę 488.494 zł

po stronie wydatków o kwotę 488.494 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 130.000 zł

Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 o kwotę 60.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 70.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa o kwotę 51.494 zł

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 51.494 zł

- wydatki bieżące o kwotę 51.494 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.000 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 700 - Po stronie dochodów kwotę 488.494 zł stanowią środki pochodzące z odszkodowań jakie zostaną wypłacone gminie za zabrane po budowę Autostrady A1 grunty.

Po stronie wydatków:

Dz. 010 -

Na sfinansowanie kosztów wykonania kosztorysów, projektów i wniosków w związku z przystąpieniem do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie - Odnowa i rozwój wsi, zabezpiecza się środki w kwocie 60.000 zł,

Środki finansowe w kwocie 70.000 zł przeznacza się na budowę boiska w Zendku, zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Tąpkowic, budowę placu zabaw w Przysiółku Strąków oraz na wydatki związane z przygotowaniem kosztorysów, projektów i wniosków w związku z przystąpieniem do Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi organizowanego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego,

Dz. 700 - Kwotę 150.000 zł przeznacza się na wykup gruntów, natomiast kwotę 150.000 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,

Dz. 710 - środki finansowe w kwocie 50.000 zł przeznacza się na wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice,

Dz. 750 - Kwotę 7.000 zł przeznacza się na zakup nagród dla uczestników konkursów promujących gminę.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 12:02:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑04‑2009 12:02:09
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 12:03:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie