Uchwała Nr XXX/457/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok


Uchwała Nr XXX/457/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 950 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok w kwotach:

przychody - 30.000 zł

wydatki - 59.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/457/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2010 r.

PRZYCHODY O G Ó Ł E M:

60.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60.000

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

60.000

Stan środków obrotowych na początek roku

30.000

Przychody, w tym:

30 000

0690

Wpływy z różnych opłat

30 000

WYDATKI O G Ó Ł E M:

60.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

59.000

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

59.000

3030

4210

4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

1.800

17.200

40.000

Stan środków obrotowych na koniec roku

1.000

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  11‑01‑2010 14:45:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  11‑01‑2010 14:45:07
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2010 14:48:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie