Uchwała Nr XXVIII/432/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie utworzenia z Powiatem Tarnogórskim i z gminami z terenu powiatu tarnogórskiego spółki prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z organiczoną odpowiedzialnością " z siedzibą w Tarnowskich Górach


Uchwała Nr XXVIII / 432 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie utworzeniaz Powiatem Tarnogórskim i z gminami z terenu powiatu tarnogórskiego spółki prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "f' ustawy o samorządzie z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.. zm.) , a także w związku z art.1, art. 2, art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz.43 z 1997r. z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice
uchwala:

§ 1

Utworzyć wspólnie z Powiatem Tarnogórskim i z gminami z terenu powiatu tarnogórskiego spółkę prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

§ 2

Wnieść wkład pieniężny w kwocie 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) i objąć udziały w kapitale zakładowym spółki wymienionej w par.1 w ilości odpowiadającej wniesionemu wkładowi pieniężnemu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

W kraju istnieje kilkaset rozgłośni lokalnych obejmujących swym zasięgiem gminę, powiat, lub dekanat. Celem radia powiatowego będzie zaspokojenie zapotrzebowania społeczności gminnych na: lokalną informację, promocję gminy, komercyjną reklamę lokalnej przedsiębiorczości. Władzom samorządowym, organizacjom i związkom gminnym brakuje medium do przedstawiania osiągnięć i zamierzeń, a co najważniejsze zwrotnej informacji od mieszkańców o ocenie dokonań i akceptacji, lub odrzuceniu projektów. Ten projekt mieści się w zadaniach gminy m.in.: ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku…/ zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, edukacji publiczne, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, wspierana i upowszechnianie idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Radio, które odbiera się biernie i czynnie, poprzez kontaktu z redakcją daje możliwość szybkiego i skutecznego komunikowania. Uczestnictwo w sieci to dla gminy także promocja ponadregionalna, dzięki internetowemu serwisowi informacyjnemu i możliwości prezentacji swoich osiągnięć na antenach pozostałych stacji sieci.

Radiem będzie zawiadywała spółka prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z większościowym udziałem Powiatu Tarnogórskiego i gmin powiatu. Niewykluczone, a nawet wskazane jest przedsięwzięcie z zakresu partnerstwa publiczno - prywatnego. Potencjalni udziałowcy: Powiat Tarnogórski, gminy powiatu tarnogórskiego, firmy prywatne, osoby fizyczne.

Początkowy kapitał spółki wyniesie 30 000 zł, z możliwością podwyższenia kapitału do wymaganego poziomu w momencie uzyskania koncesji na rozpowszechnianie sygnału radiowego, co jest jednak nieobowiązkowe. Nasz udział o wartości 5 tysięcy złotych przed podwyższeniem kapitału spółki może zostać zbyty.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑10‑2009 16:08:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  12‑10‑2009 16:08:14
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2009 16:15:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie