Uchwała Nr XXX/450/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudndia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010 roku


Uchwała Nr XXX / 450 /2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku.

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1.

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010 roku :

  1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.
  2. Ocena realizacji inwestycji w Gminie w 2009 roku, przestrzeganie procedur przetargowych, obrotu mieniem komunalnym, jakości usług świadczonych na rzecz Gminy przez różne podmioty.
  3. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok. Wystosowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
  4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem hali sportowej przy Gimnazjum w Ożarowicach.
  5. Ocena załatwiania zapytań i interpelacji Radnych przez Wójta Gminy.
  6. Opracowanie protokołów pokontrolnych oraz wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.
  7. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2010 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑01‑2010 12:58:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑01‑2010 12:58:10
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2010 13:00:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie