Uchwała Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009 - 2014


Uchwała Nr XXIII/328/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 kwietnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009-2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ożarowice na lata 2009-2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny wyznacza kierunki inwestowania i szacunki kosztów na lata nim objęte.

2. Wieloletni Plan Inwestycyjny ma charakter postępujący i będzie aktualizowany corocznie, a wszelkie konieczne zmiany dokonywane będą w ramach zmiany uchwały budżetowej.

3. Koszty zadań ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na 2009 rok mają odzwierciedlenie w uchwale budżetowej na 2009 rok.

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ożarowice na lata 2009-2014 jest podstawą opracowania majątkowej części budżetów na lata 2010-2014.

§ 3

Wójt Gminy Ożarowice jest upoważniony do podejmowania prac przygotowawczych dla zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVI/197/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2008-2014 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie:

Zadanie ujęte w pkt 14 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2014 związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych na mieniu komunalnym Gminy. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice dysponuje mieniem komunalnym na podstawie stosownej umowy użyczenia, realizując na tym mieniu zadania w zakresie działalności edukacyjnej prowadząc niepubliczną szkołę podstawową, świetlicę środowiskową, w budynku tym organizowane są również spotkania Koła Gospodyń Wiejskich Środki finansowe przewidziane w WPI zostaną przekazane w formie dotacji na realizację inwestycji współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 - 2014 .

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/238/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

Dział-Rozdział

Wartość całkowita

Źródła finansowania

Planowane płatności w latach

Jednostka realizująca zadanie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne

2008 - 2014

710-71095

60 386 463,00

OGÓŁEM

100 000,00

4 026 304,00

1 248 926,00

19 769 715,00

24 794 708,00

10 446 810,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

2 405 272,00

520 912,00

11 524 006,00

10 341 573,00

6 089 572,00

środki własne budżetu gminy

100 000,00

1 621 032,00

728 014,00

8 245 709,00

14 453 135,00

4 357 238,00

inne środki

2

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa

2008 - 2013

900-90001

107 163 577,00

OGÓŁEM

170 000,00

22 397 362,00

33 620 184,00

30 292 480,00

20 683 551,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

14 840 948,00

22 080 250,00

19 894 761,00

13 584 041,00

środki własne budżetu gminy

170 000,00

3 820 079,00

5 963 546,00

6 174 582,00

2 955 790,00

inne środki/środki jst

3 736 335,00

5 576 388,00

4 223 137,00

4 143 720,00

3

Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych

2008 - 2011

801-80101

8 202 000,00

OGÓŁEM

50 000,00

7 765 000,00

387 000,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

6 727 750,00

328 950,00

środki własne budżetu gminy

50 000,00

1 037 250,00

58 050,00

inne środki

4

Rewitalizacja terenów powojskowych - Budowa gminnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2010 - 2012

926-92605

10 000 000,00

OGÓŁEM

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

1 700 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

środki własne budżetu gminy

300 000,00

600 000,00

600 000,00

kredyty i pożyczki

5

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach, wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni

2008 - 2013

801-80101

2 470 000,00

OGÓŁEM

20 000,00

50 000,00

300 000,00

1 200 000,00

900 000,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

20 000,00

50 000,00

300 000,00

400 000,00

900 000,00

kredyty i pożyczki

800 000,00

6

Remont budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza

2012 - 2014

700-70095

2 200 000,00

OGÓŁEM

0,00

0,00

0,00

400 000,00

1 400 000,00

400 000,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

400 000,00

800 000,00

400 000,00

kredyty i pożyczki

600 000,00

7

Modernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

2008 - 2009

750-75023

600 000,00

OGÓŁEM

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

462 083,00

kredyty i pożyczki

137 917,00

8

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach

2008 - 2009

754-75412

460 000,00

OGÓŁEM

460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

460 000,00

kredyty i pożyczki

9

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku

2009 - 2010

754-75412

2 200 000,00

OGÓŁEM

450 000,00

1 750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

50 000,00

1 600 000,00

kredyty i pożyczki

400 000,00

150 000,00

10

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze

2008-2010

754-75412

2 500 000,00

OGÓŁEM

450 000,00

2 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

50 000,00

1 650 000,00

kredyty i pożyczki

400 000,00

400 000,00

11

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach

2008-2011

754-75412

2 000 000,00

OGÓŁEM

0,00

1 300 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

500 000,00

700 000,00

kredyty i pożyczki

800 000,00

12

Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach

2010-2012

754-75412

4 000 000,00

OGÓŁEM

0,00

1 400 000,00

1 000 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

600 000,00

1 000 000,00

1 600 000,00

kredyty i pożyczki

800 000,00

13

Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników

2008-2014

600-60016

910 000,00

OGÓŁEM

160 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

150 000,00

150 000,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

160 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

150 000,00

150 000,00

pozostałe źródła finansowania

14

Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w obrębie działek o nr 164/6, 165/14, 500 i 501 na potrzeby centrum wsi - Pyrzowice

2010 - 2011

010-01041

1 100 000,00

OGÓŁEM

-

600 000,00

500 000,00

-

-

-

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice

środki UE

500 000,00

środki własne budżetu gminy

600 000,00

inne środki

15

Przebudowa dróg gminnych nr 687004S na odcinku stanowiącym ul. Gen. Maczka położona w sołectwie Tąpkowice w gminie Ożarowice, powiat tarnogórski oraz nr 615059S ul. Szkoła w Sączowie w gminie Bobrowniki, powiat będziński

2009

600-60016

2 459 500,00

OGÓŁEM

2 459 500,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

850 000,00

inne środki

1 609 500,00

16

Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej w remizie OSP

2010 - 2011

010-01041

1 250 000,00

OGÓŁEM

610 000,00

640 000,00

-

-

-

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

500 000,00

środki własne budżetu gminy

610 000,00

140 000,00

inne środki

207 901 540,00

Razem

4 919 500,00

44 048 666,00

42 546 110,00

57 462 195,00

47 928 259,00

10 996 810,00

207 901 540,00

środki UE

0,00

25 673 970,00

27 830 112,00

0,00

25 673 970,00

27 330 112,00

34 818 767,00

23 925 614,00

6 089 572,00

117 838 035,00

środki własne budżetu gminy

2 372 083,00

12 488 361,00

9 639 610,00

2 372 083,00

12 488 361,00

9 639 610,00

17 620 291,00

19 258 925,00

4 907 238,00

66 286 508,00

pozostałe źródła finansowania

2 547 417,00

6 386 335,00

4.576 388,00

2 547 417,00

5 886 335,00

5 576 388,00

5 023 137,00

4 743 720,00

0,00

23 776 997,00Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑04‑2009 13:56:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  21‑04‑2009 13:56:55
Data ostatniej aktualizacji:
21‑04‑2009 14:06:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie