Uchwała Nr XXIV/332/2009 - załącznik sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2008 rok


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice

oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych

jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego

za 2008 rok

Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarowice na 2008 rok zamykający się po stronie:

v dochodów kwotą 13.193.730 zł

v wydatków kwotą 16.193.730 zł

v przychodów kwotą 4.085.303 zł

v rozchodów kwotą 1.085.303 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec roku wynosił:

v plan dochodów 14.204.901,04 zł

v plan wydatków 17.920.611,04 zł

v plan przychodów 4.776.557,00 zł

v plan rozchodów 1.060.847,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów o kwotę 1.119.421,04 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia ze starostwem na

realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 5.468 zł

- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z inną gminą na

sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za dodatkowe lekcje matematyki 49.521 zł

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej

otrzymana na podstawie porozumienia ze starostwem 9.971 zł

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 31.232 zł

- subwencja oświatowa na podwyżki dla nauczycieli 335.717 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na wydatki

rzeczowe związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji 900 zł

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej - dodatki dla pracowników socjalnych 8.000 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze sfinansowaniem

kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP 140 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 179.400 zł

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 12.258 zł

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na

sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach

szkół podstawowych 13.160 zł

- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku

akcyzowego dla rolników 20.103,17 zł

- dotacja na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 7.484 zł

- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji środowiskowych 50 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z pomocą społeczną 3.000 zł

- dotacja rozwojowa na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Gminy 28.734,87 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III 3.101 zł

- dotacja celowa na realizację programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży 68.851 zł

- dotacja celowa otrzymana z PFRON na pomoc materialną dla niepełnosprawnych dzieci 7.175 zł

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji

i zakupów inwestycyjnych 39.975 zł

- zwiększenie dochodów własnych w zakresie: 245.180 zł

· wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 70.000 zł

· wpływy z różnych dochodów 73.000 zł

· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 36.000 zł

· wpływy z odsetek 57.000 zł

· dochody z najmu 2.000 zł

· wpływy z usług 7.180 zł

Zmniejszenie dochodów o kwotę 58.250 zł

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego

rejestru wyborców 400 zł

- dotacja celowa na wypłatę stałych zasiłków z pomocy społecznej 56.539 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 1.311 zł

Zwiększenie przychodów o kwotę 1.865.710 zł

w tym:

- wolne środki w kwocie 1.739.710 zł

- nadwyżka w kwocie 126.000 zł

Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.174.456 zł

w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 24.456 zł

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.150.000 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 2.935.131,04 zł

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w następujących działach:

· rolnictwo i łowiectwo

· wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

· transport i łączność

· działalność usługowa

· administracja publiczna

· urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

· bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

· obsługa długu publicznego

· oświata i wychowanie

· pomoc społeczna

· edukacyjna opieka wychowawcza

· kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.208.250 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w działach:

· rolnictwo i łowiectwo

· wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

· administracja publiczna

· urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

· bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

· pomoc społeczna

· edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenie rozchodów o kwotę 24.456 zł

Przedstawione zmiany planu budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok wprowadzone zostały na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

D o c h o d y

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2008 roku wynosił 14.204.901,04 zł. Wykonanie w wysokości 16.471.888,86 stanowi 115,96 % planu.

Struktura dochodów Gminy Ożarowice na koniec 2008 roku przedstawia się następująco:

Plan % %

Budżetu wykonania budżetu

v subwencje ogólne 3.201.881,00 zł 22,55 100,00

v dotacje celowe na zadania zlecone 861.620,17 zł 6,06 66,68

v dotacje celowe na dofinansowanie

zadań własnych 249.245,00 zł 1,75 97,85

v dotacje celowe otrzymane na podstawie

porozumień 107.015,00 zł 0,75 99,92

v środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane

z innych źródeł 1.288.441,00 zł 9,07 100,00

v dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie

inwestycji, zakupów inwestycyjnych 190.347,00 zł 1,34 109,76

v dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej 28.734,87 zł 0,20 100,00

v dochody własne 8.277.617,00 zł 58,28 127,26

Struktura wykonania głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Ożarowice w 2008 roku przedstawiała się następująco:

Lp.

Źródła dochodów

Wykonanie dochodów

% wykonania dochodów

1.

subwencje ogólne

3.201.881,00

19,44

2.

dotacje celowe na zadania zlecone

858.898,36

5,21

3.

dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych

243.879,04

1,48

4.

dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień

106.933,16

0,65

5.

środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł

1.288.440,49

7,82

6.

dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych

208.928,48

1,27

7.

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

28.734,87

0,17

8.

dochody własne

10.534.193,46

63,96

Razem

16.471.888,86

Struktura dochodów budżetowych wg wykonania na koniec 2008 roku

Plan oraz wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł pochodzenia w szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział

Nazwa

Plan

w zł

Plan po zmianach w zł

Wykonanie

w zł

%

010

Rolnictwo i łowiectwo

-

60.078,17

60.077,45

100

- dochody majątkowe, w tym:

· dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji

- dochody bieżące, w tym

· dotacja celowa na zadania zlecone

39.975

39.975

20.103,17

20.103,17

39.975,00

39.975,00

20.102,45

20.102,45

100

100

100

100

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-

45.000

45.478,83

101,06

- dochody bieżące, w tym:

· wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

45.000

45.000

45.478,83

45.478,83

101,06

101,06

600

Transport i łączność

179.400

179.400

100

- dochody majątkowe, w tym:

· środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

179.400

179.400

179.400

179.400

100

100

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.339.828

1.375.828

1.448.415,92

105,28

- dochody bieżące, w tym:

· wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,

· dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

· pozostałe odsetki

- dochody majątkowe, w tym:

· środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

· dochody ze sprzedaży majątku

80.415

415

80.000

1.259.413

1.109.041

150.372

80.415

415

80.000

1.295.413

1.109.041

150.372

36.000,00

155.502,95

415,26

153.789,75

1.297,94

1.292.912,97

1.109.040,49

147.872,48

36.000,00

193,38

100,06

192,24

99,81

100

98,34

100

750

Administracja publiczna

52.855

103.755

185.742,39

179,02

- dochody bieżące, w tym:

· dotacja celowa na zadania zlecone

· dochody z najmu i dzierżawy

· pozostałe odsetki

· wpływy z różnych dochodów

· wpływy z usług

· dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

52.855

43.970

3.260

5.000

625

103.755

44.870

3.260

50.000

5.000

-

625

185.742,39

44.754,08

3.258,96

113.211,16

23.171,86

924,60

421,73

179,02

99,74

99,97

226,42

463,44

-

67,48

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.500

2.240

2.239,90

100

- dochody bieżące, w tym:

· dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców

· dotacja celowa na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu

2.500

2.500

2.240

2.100

140

2.239,90

2.100,00

139,90

100

100

99,83

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

9.971

31.052,00

311,42

- dochody majątkowe, w tym:

· dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

- dochody bieżące, w tym:

· dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej

-

-

-

9.971

9.971

21.081,00

21.081,00

9.971,00

9.971,00

-

-

100

100

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7.645.137

7.715.137

9.823.714,56

127,33

- dochody bieżące, w tym:

· podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

· podatek od czynności cywilnoprawnych

· podatek rolny

· podatek od nieruchomości

· podatek leśny

· podatek od środków transportowych

· podatek od spadków i darowizn

7.645.137

4.000

70.000

87.000

3.100.000

12.000

300.000

15.000

7.715.137

4.000

70.000

87.000

3.100.000

12.000

300.000

15.000

9.823.714,56

16.348,00

244.547,00

85.441,40

3.686.636,24

14.279,85

375.348,94

68.884,92

127,33

408,70

349,35

98,21

118,92

119,00

125,23

459,23

· wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

· opłata skarbowa

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

· odsetki od nieterminowych wpłat

· wpływy z innych lokalnych opłat

190.000

30.000

310.000

3.516.137

5.000

6.000

260.000

30.000

310.000

3.516.137

5.000

6.000

339.664,77

54.695,00

422.142,26

3.899.826,00

609.855,18

6.045,00

130,64

182,32

136,17

110,91

12.197,10

100,75

758

Różne rozliczenia

2.866.164

3.229.881

3.230.017,12

100

- dochody bieżące, w tym:

· część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

· wpływy z różnych dochodów

2.866.164

2.866.164

-

3.201.881

3.201.881

-

3.230.017,12

3.201.881,00

28.136,12

100

100

-

801

Oświata i wychowanie

224.055

453.616

431.245,14

95,07

- dochody bieżące, w tym:

· dochody z najmu i dzierżawy

· wpływy z usług

· dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące

· dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

· dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych

· pozostałe odsetki

· wpływy z różnych dochodów

224.055

16.000 166.000

33.064

8.991

-

453.616

18.000

287.180

82.585

14.459

44.392

-

7.000

431.245,14

19.708,88

264.222,31

82.529,29

14.432,87

40.079,21

466,28

9.806,30

95,07

109,49

92,01

99,93

99,82

90,28

-

140,09

851

Ochrona zdrowia

50

9.022,00

18.044

- dochody bieżące, w tym:

· dotacja celowa na zadania zlecone

· wpływy z usług

50

50

9.022,00

50,00

8.972,00

18.044

100

-

852

Pomoc społeczna

947.191

937.870,87

935.719,03

99,77

- dochody bieżące, w tym:

· dotacja celowa na zadania zlecone

· dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych

· pozostałe odsetki

· dotacje rozwojowe

· dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

947.191

845.281

101.910

-

-

937.870,87

794.357,00

114.779,00

-

28.734,87

-

935.719,03

791.751,93

114.087,31

114,85

28.734,87

1.030,07

99,77

99,67

99,40

-

100

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

114.000

90.074

89.764,52

99,66

- dochody bieżące, w tym:

· wpływy z usług

· dotacja na dofinansowanie zadań własnych

· dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

· wpływy z różnych dochodów

114.000

114.000

-

-

90.074

-

82.899

7.175

89.764,52

82.537,52

7.175,00

52,00

99,66

99,56

100

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.000

2.000

-

- dochody bieżące, w tym:

· opłata produktowa

2.000

2.000

2.000

2.000

-

-

Razem

13.193.730

14.204.901,04

16.471.888,86

115,96

Realizacja dochodów w 2008 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 60.078,17 zł wyk. 60.077,45 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

· dochody majątkowe plan 39.975,00 zł wyk. 39.975,00 zł

Otrzymano dotację z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Niezdarze oraz na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Ożarowicach.

· dochody bieżące plan 20.103,17 zł wyk. 20.102,45 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie 20.102,45 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 45.000 zł wyk. 45.478,83 zł

co stanowi 101,06 % wykonania planu

· dochody bieżące plan 45.000 zł wyk. 45.478,83 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej zwrócił niewykorzystaną w 2007 roku dotację otrzymaną na inwestycje.

Dz. 600 - Transport i łączność plan 179.400 zł wyk. 179.400,00 zł

· dochody majątkowe plan 179.400 zł wyk. 179.400,00 zł

Otrzymano dotację na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ożarowice - ul. Zawodą.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 1.375.828 zł wyk. 1.448.415,92 zł

co stanowi 102,28 % wykonania planu

· dochody majątkowe plan 1.295.413 zł wyk. 1.292.912,97 zł

w tym:

· dochody ze sprzedaży majątku 36.000,00 zł

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację inwestycji 147.872,48 zł

· środki na dofinansowanie własnych inwestycji

pozyskane z innych źródeł 1.109.040,49 zł

Gmina zrealizowała projekt pn. "PROP Ożarowice II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja Koszarowca na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Instytucja Pośrednicząca zrefundowała wydatki, które Gmina poniosła w 2007 roku, oraz pozostałe wydatki poniesione w 2008 roku na łączną kwotę 1.109.040,49 zł. Na realizację tej inwestycji otrzymano również dotację celową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 147.872,48 zł. Sprzedano również nieruchomość gruntową położoną w Zendku za kwotę 36.000 zł

· dochody bieżące plan 80.415 zł wyk. 155.502,95 zł

w tym:

· wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 415,26 zł

· wpływy z czynszów 153.789,75 zł

· pozostałe odsetki 1.297,94 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 22.250,43 zł. Dzierżawcy spłacili swoje zaległości w 2009 roku.

Dz. 750 - Administracja publiczna plan 103.755 zł wyk. 185.742,39 zł

co stanowi 179,02 % wykonania planu

· dochody bieżące plan 103.755 zł wyk. 185.742,39 zł

w tym:

· dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej w wysokości 44.870 zł, wykonana w wysokości 44.754,08 zł,

· dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 625 zł, a wykonane w wysokości 421,73 zł,

· wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wykonanie 3.258,96 zł,

· wpływy z usług (media) plan - wykonanie 924,60 zł,

· wpływy z różnych dochodów plan 5.000 zł , wykonanie 23.171,86 zł,

· odsetki od lokat bankowych,

kapitalizacja odsetek plan 50.000 zł, wykonanie 113.211,16 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa plan 2.240 zł wyk. 2.239,90 zł

co stanowi 100.00 % wykonania planu

· dochody bieżące plan 2.240 zł wyk. 1.250 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 2.100 zł. Otrzymano dotację na sfinansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 roku w kwocie 139,90 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 9.971 zł wyk. 31.052,00 zł

co stanowi 311,42 % wykonania planu

· dochody bieżące plan 9.971 zł wyk. 31.052,00 zł

Na zadania z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa realizowaną na mocy porozumienia z Powiatem Tarnogórskim w kwocie 9.971 zł. Otrzymano dotację w kwocie 21.081 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja systemu ogrzewania, termomodernizacja obiektu oraz zabudowa kolektorów słonecznych w budynku OSP w Ossach".

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

plan 7.715.137 zł wyk. 9.823.714,56 zł

co stanowi 127.33 % wykonania planu

· dochody bieżące plan 7.715.137 zł wyk. 9.823.714,56 zł

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 3.899.826,00 zł tj. 110,91 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości wpływów dochodem jest podatek od nieruchomości, który na koniec 2008 roku został wykonany w wysokości 3.686.636,24 zł co stanowi 118,92 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 375.348,94 zł co stanowi 125,12 % planu.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 422.142,26 zł tj. 136,17 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowane w kwocie 70.000 zł, zostały wykonane w wysokości 244.547 zł tj. 349,35 % planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej planowanej w 2008 roku w wysokości 30.000 zł, zostały wykonane w kwocie 54.695 zł, co stanowi 182,32 % planu. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 68.884,92 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 260.000 zł, a wykonano w kwocie 339.664,77 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2008 roku przebiegło prawidłowo i wyniosło 127,33 % planu.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 905.425,77 zł przedstawiające się następująco:

Ø w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 40.611,47 zł

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany

w formie karty podatkowej 13.239,40 zł

- podatek od spadków i darowizn 26.764,07 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 608,00 zł

Ø w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 864.814,47 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 832.976,69 zł

- podatek rolny 9.806,15 zł

- podatek leśny 356,90 zł

- podatek od środków transportowych 19.174,56 zł

- kary porządkowe od osób prawnych 2.500,00 zł

Znaczną część kwoty zaległości w podatku od nieruchomości stanowi zaległość, pozostała po byłej Jednostce Wojskowej w Mierzęcicach, którą Gmina otrzyma w całości w wyniku umowy zawartej z Województwem Śląskim. Pełna spłata należności nastąpi w 2009 roku. Natomiast zaległość powstała na koncie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrzu w likwidacji w wysokości 2.036,67 zł zgłoszona została do postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym.

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 330 upomnień oraz przekazano do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe 72 tytuły wykonawcze.

W celu zabezpieczenia dochodów gminy w 1997 roku wpisano na hipotekę dłużnika zaległości podatkowe w wysokości 26.457,80 zł. W okresie sprawozdawczym brak było wykonalności z tego tytułu.

Omówione wyżej zaległości dotyczą należności pozostałych do zapłaty, których termin płatności upłynął bez należnych odsetek podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 920.432,56

w tym:

 • w podatku od nieruchomości osób prawnych 513.552,19 zł
 • w podatku od nieruchomości osób fizycznych 311.623,88 zł
 • w podatku rolnym osób prawnych 550,09 zł
 • w podatku rolnym osób fizycznych 94.706,40 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 400.798,39 zł

w tym:

Ø od osób prawnych 328.644,94 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 327.111,57 zł

- podatek leśny 333,37 zł

- podatek od środków transportowych 1.200,00 zł

Ø od osób fizycznych

· podatek od nieruchomości 72.153,45 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem 80.349,40 zł, w tym:

Ø umorzenie zaległości 69.265,80 zł

· w podatku od nieruchomości 55.860,80 zł

· w podatku rolnym 36,00 zł

· w podatku leśnym 39,00 zł

· w podatku od środków transportowych 1.620,00 zł

· odsetek 11.710,00 zł

Ø rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności: 11.083,60 zł

· w podatku od nieruchomości 8.680,00 zł

· w podatku od spadków i darowizn 2.403,60 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 3.229.881 zł wyk. 3.230.017,12 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

· dochody bieżące plan 3.229.881 wyk. 3.230.017,12 zł

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.201.881,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 28.136,12 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie plan 453.616 zł wyk. 431.245,14 zł

co stanowi 95,07 % wykonania planu

· dochody bieżące plan 453.616 zł wyk. 431.245,14 zł

w tym:

· dotacje celowe na dofinansowanie własnych

zadań bieżących gmin plan 44.392 zł wyk. 40.079,21 zł

· dotacje celowe otrzymane z gmin na

zadania bieżące plan 82.585 zł wyk. 82.529,29 zł

· dotacje celowe otrzymane z powiatu na

zadania bieżące plan 14.459 zł wyk. 14.432,87 zł

· wpływy z najmu i dzierżawy plan 18.000 zł wyk. 19.708,88 zł

· wpływy z usług plan 287.180 zł wyk 264.222,31 zł

· pozostałe odsetki plan - wyk. 466,28 zł

· wpływy z różnych dochodów plan 7.000 zł wyk. 9.806,30 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia plan 50 zł wyk. 9.022,00 zł

co stanowi 18.044 % wykonania planu

· dochody bieżące plan 50 zł wyk. 9.022,00 zł

Dochodami tego działu są: dotacja celowa w kwocie 50 zł otrzymana na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, oraz wpływy za szczepionkę od rodziców dziewcząt uczestniczących w programie profilaktyki raka szyjki macicy w kwocie 9.022 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna plan 937.870,87 zł wyk. 935.719,03 zł

co stanowi 99,77 % wykonania planu

· dochody bieżące plan 937.870,87 zł wyk. 935.719,03 zł

Dochodem tego działu są:

Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 759.561 zł wyk. 758.658,12 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 3.253 zł wyk. 3.212,52 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 31.543 zł wyk. 29.881,29 zł

Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 9.000 zł wyk. 9.000,00 zł

- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 94.079 zł wyk. 93.387,31 zł

- realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

plan 11.700 zł wyk. 11.700,00 zł

Ø dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na:

- realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan 28.734,87 zł wyk. 28.734,87 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 114,85 zł.

Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała część wyegzekwowanej zaległości w wysokości 1.030,07 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 36.071,18 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika oraz zaległości z tytułu zasiłku okresowego do zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 678,70 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 90.074 zł wyk. 89.764,52 zł

co stanowi 99,65 % wykonania planu

· dochody bieżące plan 90.074 zł wyk. 89.764,52 zł

Dochodami tego działu są: dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 12.258 zł, dotacja na zakup podręczników w kwocie 1.432 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 52 zł. Zrealizowano również program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych", w ramach którego otrzymano dotację w kwocie 68.847,52 zł. Otrzymano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach na realizację programu pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.000 zł wyk. -

· dochody bieżące plan 2.000 zł wyk. -

Wykonanie dochodów w 2008 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W y d a t k i

Plan wydatków na koniec 2008 roku został ustalony w wysokości 17.920.611,04 zł i wykonany w kwocie 16.908.292,72 zł, co stanowi 94,35 % planu

w tym:

 • wydatki majątkowe plan 5.067.003 zł wyk. 4.864.670,62 zł

(co stanowi 96,01 % planu)

w tym:

- dotacja majątkowa plan 215.000 zł wyk. 206.168,88 zł

 • wydatki bieżące plan 12.853.608,04 zł wyk. 12.043.622,10 zł

(co stanowi 93,70 % planu)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi

od wynagrodzeń plan 5.239.425,04 zł wyk. 5.022.352,35 zł

- dotacje plan 1.075.318,00 zł wyk. 1.071.365,45 zł

- obsługa długu publicznego plan 100.000,00 zł wyk. 67.703,12 zł

- poręczenia i gwarancje plan 83.210,00 zł wyk. -

Według źródeł finansowania, podział wydatków przedstawia się następująco:

· zadania zlecone plan 861.620,17 zł wyk. 858.898,36 zł

co stanowi 5,08 % ogółu wydatków

· zadania realizowane na podstawie porozumień z inną gminą

plan 82.585 zł wyk. 82.529,29 zł

co stanowi 0,49 % ogółu wydatków

· zadania realizowane na podstawie porozumienia z powiatem

plan 24.430 zł wyk. 24.403,87 zł

co stanowi 0,14 % ogółu wydatków

· dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan 28.734,87 zł wyk. 28.734,87 zł

co stanowi 0,17 % ogółu wydatków

· zadania własne plan 16.951.975,87 zł wyk. 15.913.726,33 zł

co stanowi 94,12 % ogółu wydatków

w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań

własnych plan 249.245 zł wyk. 243.879,04 zł

Plan wydatków oraz ich wykonanie w szczegółowości tak jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.000

116.758,17

111.570,04

95,56

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

10.000,00

9.860,08

98,60

- wydatki bieżące

-

10.000,00

9.860,08

98,60

01030

Izby rolnicze

2.000

2.000,00

1.315,85

65,79

- wydatki bieżące

2.000

2.000,00

1.315,85

65,79

01095

Pozostała działalność

2.000

104.758,17

100.394,11

95,83

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

-

2.000

71.655,00

33.103,17

68.329,16

32.064,95

95,36

96,86

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50.000

215.000

206.168,88

95,89

40002

Dostarczanie wody

50.000

215.000

206.168,88

95,89

- wydatki majątkowe

w tym: dotacje majątkowe

50.000

50.000

215.000

215.000

206.168,88

206.168,88

95,89

95,89

600

Transport i łączność

1.087.241

2.531.775

2.412.662,55

95,30

60004

Lokalny transport zbiorowy

800.000

880.000

867.806,30

98,61

- wydatki bieżące

800.000

880.000

867.806,30

98,61

60016

Drogi publiczne gminne

287.241

1.651.775

1.544.856,25

93,53

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

167.241

120.000

1.071.070

580.705

16.000

1.018.649,78

526.206,47

16.000,00

95,11

90,62

100

700

Gospodarka mieszkaniowa

870.104

1.112.482

1.104.501,39

99,28

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

336.000

638.378

630.433,87

98,76

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

136.000

200.000

306.640

331.738

306.552,76

323.881,11

99,97

97,63

70095

Pozostała działalność

534.104

474.104

474.067,52

99,99

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

499.104

35.000

453.104

21.000

453.103,66

20.963,86

100

99,83

710

Działalność usługowa

50.000

175.000

143.685,76

82,11

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

15.000

15.000

2.165,76

14,44

- wydatki bieżące

15.000

15.000

2.165,76

14,44

71095

Pozostała działalność

35.000

160.000

141.520,00

88,45

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

35.000

125.000

35.000

122.000,00

19.520,00

97,60

55,77

750

Administracja publiczna

3.074.438

2.827.838

2.638.032,84

93,29

75011

Urzędy wojewódzkie

43.970

44.870

44.754,08

99,74

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

43.970

43.970

44.870

43.970

44.754,08

43.970,00

99,74

100

75020

Starostwa Powiatowe

50.000

-

-

- wydatki bieżące

- w tym: dotacje

50.000

50.000

-

-

-

-

75022

Rady gmin

123.000

111.490

96.538,51

86,59

- wydatki bieżące

123.000

111.490

96.538,51

86,59

75023

Urzędy gmin

2.827.068

2.619.448

2.448.173,24

93,46

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.175.000

1.652.068

1.261.983

975.000

1.644.448

1.231.983

950.129,85

1.498.043,39

1.179.163,97

97,45

91,10

95,71

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

25.000

46.620

43.157,01

92,57

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25.000

10.000

46.620

15.400

43.157,01

15.400,00

92,57

100

75095

Pozostała działalność

5.400

5.410

5.410,00

100

- wydatki bieżące

5.400

5.410

5.410,00

100

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.500

2.240

2.239,90

100

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.500

2.100

2.100,00

100

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.500

2.500

2.100

2.100

2.100,00

2.100,00

100

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

-

140

139,90

99,93

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

-

-

140

140

139,90

139,90

99,93

99,93

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.367.000

1.106.647

1.089.351,86

98,44

75404

Komendy wojewódzkie Policji

-

3.536

3.536,00

100

- wydatki bieżące

3.536

3.536,00

100

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.367.000

1.093.140

1.075.844,86

98,42

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.200.000

167.000

30.127

913.300

179.840

33.127

906.240,52

169.604,34

32.917,33

99,23

94,31

99,37

75414

Obrona cywilna

-

9.971

9.971,00

100

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-

9.971

9.971

9.971,00

9.971,00

100

100

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

58.000

58.000

42.626,82

73,49

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

58.000

58.000

42.626,82

73,49

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

58.000

18.000

58.000

18.000

42.626,82

8.935,63

73,49

49,64

757

Obsługa długu publicznego

300.000

183.210

67.703,12

36,95

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100.000

100.000

67.703,12

67,70

- wydatki bieżące

w tym: obsługa długu publicznego

100.000

100.000

100.000

100.000

67.703,12

67.703,12

67,70

67,70

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

200.000

83.210

-

-

- wydatki bieżące

w tym: poręczenia i gwarancje

200.000

200.000

83.210

83.210

-

-

-

-

758

Różne rozliczenia

97.784

84.474

81.974,00

97,04

75818

Rezerwy ogólne i celowe

15.000

2.500

-

-

- wydatki bieżące

15.000

2.500

-

-

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

81.974

81.974

81.974,00

100

- wydatki bieżące

81.974

81.974

81.974,00

100

801

Oświata i wychowanie

4.857.217

5.489.351

5.218.266,61

95,06

80101

Szkoły podstawowe

1.961.350

2.216.039

2.099.310,02

94,73

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- dotacje

200.000

1.761.350

1.095.476

270.206

263.000

1.953.039

1.186.280

294.018

262.341,49

1.836.968,53

1.106.746,09

290.065,45

99,75

94,06

93,30

98,66

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

49.176

54.990

53.689,70

97,64

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

49.176

43.395

54.990

48.967

53.689,70

47.788,67

97,64

97,59

80104

Przedszkola

455.659

492.342

458.238,18

93.07

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7.000

448.659

255.287

6.200

486.142

285.497

6.159,78

452.078,40

271.779,88

99,35

92,99

95,20

80110

Gimnazja

1.136.451

1.237.819

1.178.747,59

95,23

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7.000

1.129.451

824.540

7.000

1.238.819

878.596

7.000,00

1.171.747,59

852.605,57

100

94,59

97,04

80113

Dowożenie uczniów do szkół

93.000

99.300

98.113,60

98,81

- wydatki bieżące

93.000

99.300

98.113,60

98,81

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1.048.590

1.121.770

1.095.096,36

97,62

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.048.590

930.406

1.121.770

985.710

1.095.096,36

964.363

97,62

97,83

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

16.500

19.900

5.150,00

25,88

- wydatki bieżące

16.500

19.900

5.150,00

25,88

80148

Stołówki szkolne

114.000

106.191,00

93,15

- wydatki bieżące

114.000

106.191,00

93,15

80195

Pozostała działalność

96.491

133.191

123.730,16

92,90

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

96.491

9.725

133.191

10.251

123.730,16

10.198,50

92,90

99,49

851

Ochrona zdrowia

246.000

359.050

312.814,09

87,12

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

56.000

99.000

93.280,00

94,22

- wydatki bieżące

56.000

99.000

93.280,00

94,22

85153

Zwalczanie narkomanii

10.000

10.000

1.908,18

19,08

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.000

-

10.000

1.500

1.908,18

1.190,00

19,08

79,33

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

180.000

250.000

217.575,91

87,03

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

180.000

83.000

33.514

216.486

83.000

33.513,40

184.062,51

78.055,29

100

85,02

94,04

85195

Pozostała działalność

-

50

50,00

100

- wydatki bieżące

-

50

50,00

100

852

Pomoc społeczna

1.224.146

1.217.325,87

1.211.238,48

99,50

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

801.561

759.561

758.658,12

99,88

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

801.561

27.844

759.561

24.416

758.658,12

24.415,37

99,88

100

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4.264

3.253

3.212,52

98,76

- wydatki bieżące

4.264

3.253

3.212,52

98,76

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

132.721

108.443

106.781,29

98,47

- wydatki bieżące

132.721

108.443

106.781,29

98,47

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

3.500

3.204,87

91,57

- wydatki bieżące

1.000

3.500

3.204,87

91,57

85219

Ośrodki pomocy społecznej

269.384

291.134

290.434,25

91,57

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

269.384

242.574

291.134

253.211

290.434,25

252.516,72

99,76

99,73

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000

1.000

-

-

- wydatki bieżące

1.000

1.000

-

-

85295

Pozostała działalność

14.216

50.434,87

48.947,43

97,05

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

14.216

50.434,87

8.942,04

48.947,43

8.942,04

97,05

100

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

207.200

191.040

174.506,20

91,35

85401

Świetlice szkolne

192.200

81.344

72.896,71

89,62

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

192.200
67.005

81.344

69.603

72.896,71

62.395,87

89,62

89,54

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15.000

109.696

101.609,49

92,63

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

15.000

-

109.696

32.761

101.609,49

32.757,52

92,6399,99

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.546.800

1.045.436

885.967,00

84,75

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100.000

100.000

-

-

- wydatki majątkowe

100.000

100.000

-

-

90002

Gospodarka odpadami

35.000

35.000

34.935,94

99,82

- wydatki bieżące

35.000

35.000

34.935,94

99,82

90003

Oczyszczanie miast i wsi

34.000

34.000

27.389,60

80,56

- wydatki bieżące

34.000

34.000

27.389,60

80,56

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

370.000

345.707,22

93,43

- wydatki bieżące

370.000

345.707,22

93,43

90013

Schroniska dla zwierząt

7.800

7.800

7.490,00

96,03

- wydatki bieżące

7.800

7.800

7.490,00

96,03

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

340.000

498.636

470.444,24

94,35

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

50.000

290.000

102.836

395.800

100.798,16

369.646,08

98,02

93,39

90095

Pozostała działalność

1.030.000

-

-

-

- wydatki bieżące

1.030.000

-

-

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

621.300

701.300

701.300,00

100

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

464.400

544.400

544.400,00

100

- wydatki bieżące

w tym: dotacje

464.400

464.400

544.400

544.400

544.400,00

544.400,00

100

100

92116

Biblioteki

156.900

156.900

156.900,00

100

- wydatki bieżące

w tym: dotacje

156.900

156.900

156.900

156.900

156.900,00

156.900,00

100

100

926

Kultura fizyczna i sport

530.000

503.684

503.683,18

100

92601

Obiekty sportowe

450.000

423.684

423.683,18

100

- wydatki majątkowe

450.000

423.684

423.683,18

100

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

80.000

80.000

80.000,00

100

- wydatki bieżące

w tym: dotacje

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000,00

80.000,00

100

100

Razem:

16.193.730

17.920.611,04

16.908.292,72

94,35

Na poniższym wykresie porównano wykonanie wydatków budżetowych w 2008 roku do wydatków roku 2007 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

Numer i nazwa działu

2007 rok

2008 rok

010 Rolnictwo i łowiectwo

128 341,19

111 570,04

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę

330 000,00

206 168,88

600 Transport i łączność

1 972 358,18

2 412 662,55

700 Gospodarka mieszkaniowa

6 744 519,86

1 104 501,39

710 Działalność usługowa

4 106,79

143 685,76

750 Administracja publiczna

1 724 184,80

2 638 032,84

751 Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 187,36

2 239,90

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

178 183,84

1 089 351,86

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

43 583,36

42 626,82

757 Obsługa długu publicznego

57 378,25

67 703,12

758 Różne rozliczenia

41 260,00

81 974,00

801 Oświata i wychowanie

4 598 923,33

5 218 266,61

851 Ochrona zdrowia

288 865,55

312 814,09

852 Pomoc społeczna

1 191 067,74

1 211 238,48

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

252 112,62

174 506,20

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

601 984,30

885 967,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

556 500,00

701 300,00

926 Kultura fizyczna i sport

517 954,07

503 683,18

RAZEM

19 242 511,24

16 908 292,72

Wykonanie wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 116.758,17 zł wyk. 111.570,04 zł

co stanowi 95,56 %wykonania planu

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 10.000 zł wyk. 9.860,08 zł

· wydatki bieżące plan 10.000 zł wyk. 9.860,08 zł

Poniesiono wydatki związane z zakupem rur wodociągowych.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze plan 2.000 zł wyk. 1.315,85 zł

 • wydatki bieżące plan 2.000 zł wyk. 1.315,85 zł

Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność plan 104.758,17 zł wyk. 100.394,11 zł

 • wydatki majątkowe plan 71.655,00 zł wyk. 68.329,16 zł

Wykonano plac zabaw w Niezdarze oraz zakupiono instrumenty dla Orkiestry Dętej w Ożarowicach. Zakupy te były dofinansowywane z otrzymanej dotacji z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi w kwocie 39.975 zł.

 • wydatki bieżące plan 33.103,17 zł wyk. 32.064,95 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe oraz zakupem instrumentów dla Orkiestry Dętej w Ożarowicach.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 215.000 zł wyk. 206.168,88 zł

co stanowi 95,89 %wykonania planu

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody plan 215.000 wyk. 206.168,88 zł

 • wydatki majątkowe plan 215.000 zł wyk. 206.168,88 zł

w tym:

- dotacje majątkowe plan 215.000 zł wyk. 206.168,88 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację na dofinansowanie kosztów budowy wodociągu przy ul. Jeziornej w Ossach - Niezdarze, przy ulicy Krótkiej w Pyrzowicach oraz budowę wodociągu w Zendku przy ul. Spokojnej i Bukowej.

Wykorzystanie dotacji zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 do informacji.

Dz. 600 - Transport i łączność plan 2.531.775 zł wyk. 2.412.662,55 co stanowi 95,30 %wykonania planu

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy plan 880.000 zł wyk 867.806,30 zł

 • wydatki bieżące plan 880.000 zł wyk. 867.806,30 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne plan 1.651.775 zł wyk. 1.544.856,25 zł

 • wydatki majątkowe plan 1.071.070 zł wyk. 1.018.649,78 zł

Gmina wybudowała dwie drogi transportu rolnego:

- Jeziorna - Ossy - Niezdara - poniesione koszty związane z robotami dodatkowymi w kwocie 242.480,33 zł,

- w Ożarowicach "Zawodą" na którą poniesiono wydatki w wysokości 654.459,63 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 179.400 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach.

Dokonano utwardzenia drogi polnej w Pyrzowicach, na którą poniesiono wydatki w wysokości 59.170 zł, oraz wybudowano włączenia do dróg w miejscowości Zendek za kwotę 62.539,82 zł.

 • wydatki bieżące plan 580.705 zł wyk. 526.206,47 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 16.000 zł wyk. 16.000,00 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- zakup kamienia oraz frezu asfaltowego do utwardzania dróg gminnych 77.531,00 zł

- dostarczenie kamienia 12.627,00 zł

- usługi koparką przy utwardzaniu dróg gminnych 28.694,40 zł

- realizacja porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych

- i Autostrad 110.227,08 zł

- remont zatoki autobusowej 66.028,84 zł

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. "akcja zima" 8.089,20 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych 45.362,52 zł

- zakup rur i odbudowa rowów przydrożnych 66.810,01 zł

- wycinka drzew przydrożnych 9.760,00 zł

- wykonanie obrzeży chodników przy drogach gminnych 1.734,84 zł

- zakup znaków drogowych oraz ich montaż 47.738,68 zł

- projekty dróg oraz sygnalizacji świetlnej 33.258,00 zł

- usługi transportowe i inne 2.344,90 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 1.112.482 wyk.1.104.501,39 zł

co stanowi 99,28%wykonania planu

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 638.378zł wyk. 630.433,87 zł

 • wydatki majątkowe plan 306.640 zł wyk. 306.552,76 zł

Kwotę 306.552,76 zł przeznaczono na zakup gruntów. Zmiany wielkości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarowice związane z zakupem zamianą bądź darowiznami, w podziale na sołectwa w których znajdują się te nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Sołectwo

Zmiana powierzchni w ha

1.

Celiny

+ 0,8477

2.

Niezdara

- 0,0123

3.

Ossy

+2,7195

4.

Ożarowice

+ 1,4434

5.

Pyrzowice

+1,3803

6.

Tąpkowice

+0,1841

7.

Zendek

+1,6946

8.

Sączów

-0,0118

8,2455

· wydatki bieżące plan 331.738 wyk. 323.881,11 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych 68.586,39 zł

- podziału nieruchomości gruntowych wraz z stabilizacją granic 163.593,59 zł

- wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych 7.597,67 zł

- sporządzania map nieruchomości będących własnością Gminy 15.840,00 zł

- roboty ziemne na scalanych gruntach 19.398,00 zł

- ogłoszeń prasowych 12.789,16 zł

- wyceny nieruchomości gminnych 21.191,40 zł

- opłat sądowych 13.024,90 zł

- wypłata odszkodowania za zabrane pod drogi grunty 1.860,00 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność plan 474.104 zł wyk. 474.067,52 zł

 • wydatki majątkowe plan 453.104 zł wyk. 453.103,66 zł

Gmina zrealizowała inwestycję pn. "PROP na terenie Gminy Ożarowice II etap: Drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowca na potrzeby MŚP" w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości 453.103,66 zł, na roboty drogowe, budowę wodociągu, kanalizacji, adaptację koszarowca, zastępstwo inwestorskie. Otrzymano refundację poniesionych kosztów ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.109.040,49 zł, oraz dotację ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 147.872,48 zł.

 • wydatki bieżące plan 21.000 zł wyk. 20.963,86 zł

Poniesiono koszty związane z badaniem wind dla niepełnosprawnych oraz przewodów kominowych znajdujących się w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy oraz remontem instalacji grzewczej w budynku po byłej agronomówce.

Dz. 710 - Działalność usługowa plan 175.000 zł wyk. 143.685,76 zł

co stanowi 82,11% wykonania planu

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 15.000 zł wyk. 2.165,76 zł

 • wydatki bieżące plan 15.000 zł wyk. 2.165,76 zł

Wykonano plansze planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność plan 160.000 zł wyk. 141.520,00 zł

 • wydatki majątkowe plan 125.000 zł wyk. 122.000,00 zł

Wykonano za kwotę 122.000 zł koncepcję oraz studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne". Projekt ten będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 • wydatki bieżące plan 35.000 zł wyk. 19.520,00 zł

Wykonano plany odnowy miejscowości Gminy Ożarowice.

Zobowiązanie w kwocie 14.640 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Dz. 750 - Administracja publiczna plan 2.827.838 wyk. 2.638.032,84 zł

co stanowi 93,29 % wykonania planu

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 44.870 zł wyk. 44.754,08 zł

 • wydatki bieżące plan 44.870 zł wyk. 44.754,08 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 43.970 zł wyk. 43.970,00 zł

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w zakresie administracji rządowej.

Zadania te nadzorowane są przez:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji plan 37.900 zł wyk. 44.754,08 zł

(1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności

i dowodów osobistych)

 • Wydziału Rozwoju Regionalnego plan 4.370 zł wyk. 4.370,00 zł

(0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego plan 2.600 zł wyk. 2.600,00 zł

(0,15 etatu na realizację zadań związanych z obronnością)

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 43.970,00 zł, oraz 784,08 zł na delegacje służbowe pracownika związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

Rozdz. 75022 - Rady gmin plan 111.490 zł wyk. 96.538,51 zł

· wydatki bieżące plan 111.490 zł wyk. 46.538,51 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

 • wypłatę diet radnych 90.000,00 zł
 • zakup wiązanek okolicznościowych 402,00 zł
 • zakup podpisu elektronicznego oraz certyfikatu 403,82 zł
 • abonament telefoniczny 263,52 zł
 • szkolenia radnych 125,00 zł
 • delegacje radnych 214,46 zł
 • składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów1.610,80 zł
 • prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 2.344,00 zł
 • zakup artykułów spożywczych 337,50 zł
 • oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich 837,41 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin plan 2.619.448 zł wyk. 2.448.173,24 zł

· wydatki majątkowe plan 975.000 zł wyk. 950,129,85 zł

Zakupiono monitor do komputera za kwotę 3.700 zł, oraz kserokopiarkę do Urzędu Gminy za kwotę 3.660 zł. Poniesiono również wydatki związane z inwestycją związaną z modernizacją budynku przeznaczonego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na kwotę 767.333,85 zł oraz wykonano parking za budynkiem Urzędu Gminy, na który wydatkowano 175.436 zł.

· wydatki bieżące plan 1.644.448 zł wyk. 1.498.043,39 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.231.983 zł wyk. 1.179.163,97zł

Oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy ponoszone były wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, opłatami za energię elektryczną, wodę i gaz, opłatami pocztowymi, telefonicznymi i internetowymi, obsługą informatyczną, konserwacją sieci wewnętrznych urzędu. Ponoszono również koszty szkoleń i delegacji pracowników.

Zobowiązania w kwocie 99.919,91 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury, a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-stka" wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 46.620 zł wyk. 43.157,01 zł

 • wydatki bieżące plan 46.620 zł wyk. 43.157,01 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 15.400 zł wyk. 15.400,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów promujących gminę na kwotę 7.020,12 zł, natomiast kwotę 15.307,89 wydatkowano na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy. Celem promocji Gminy zlecono wykonanie projektu oraz dołączenie materiałów promocyjnych Gminy do publikacji książkowej pn. "Samorządy 2008 r. Miasta i Gminy najlepsze w Polsce", za kwotę 5.429 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność plan 5.410 zł wyk. 5.410,00 zł

 • wydatki bieżące plan 5.410 zł wyk. 5.410,00 zł

Opłacono składkę członkowską w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania '"Brynica to nie granica", którego członkiem jest Gmina Ożarowice.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.240 zł wyk. 2.239,90 zł co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa plan 2.100 zł wyk. 2.100 zł

· wydatki bieżące plan 2.100 zł wyk. 2.100 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.100 zł wyk. 2.100 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu plan 140 zł wyk. 139,90 zł

· wydatki bieżące plan 140 zł wyk. 139,90 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 140 zł wyk. 139,90 zł

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z przeprowadzonych w 2007 roku wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.106.647 wyk. 1.089.351,86 zł

co stanowi 98,44 % wykonania planu

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

plan 3.536 zł wyk. 3.536,00 zł

· wydatki bieżące plan 3.536 zł wyk. 3.536,00 zł

W wyniku podpisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach na terenie Gminy Ożarowice przeprowadzono akcję kontrolną posiadania przez mieszkańców gminy podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych z ich posiadłości. Przeprowadzono 13 2-osobowych patroli, po 8 h każdy. W wyniku przeprowadzonej akcji zwiększyła się ilość podpisanych umów, a w konsekwencji więcej nieczystości stałych trafia na wysypiska śmieci.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 1.093.140 zł wyk. 1.075.844,86 zł

· wydatki majątkowe plan 913.300 zł wyk. 906.240,52 zł

Rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją strażnicy OSP w Ossach. Na ten cel w 2008 roku wydatkowano 846.988,12 zł, w tym na roboty budowlane 832.996,12 zł, nadzory inwestorskie 6.100 zł, przygotowanie projektu oraz kosztorysu 4.392 zł oraz na przygotowanie wniosków o pożyczkę wydatkowano kwotę 3.500 zł. Na zadanie to pozyskano z WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę w kwocie 443.589 zł oraz dotację w kwocie 21.081 zł.

Ponadto zakupiono samochód Ford Furgon dla OSP w Ossach za kwotę 55.646,50 zł oraz drabinę dla OSP w Celinach za kwotę 3.605,90 zł.

· wydatki bieżące plan 179.840 zł wyk. 169.604,34 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 33.127 zł wyk. 32.917,33 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki na działalność i utrzymanie 7 jednostek OSP, działających na terenie gminy, między innymi na:

- zakup paliwa, wyposażenia 61.656,12 zł

- energię i gaz 10.540,90 zł

- remont motopomp strażackich OSP w Niezdarze, Ożarowicach i Tąpkowicach 5.320,97 zł

- badania lekarskie strażaków 2.866,00 zł

- przeglądy samochodów, badania techniczne, legalizację tachografów 6.843,78 zł

- naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 13.399,74 zł

- ubezpieczenia samochodów i strażaków 19.919,50 zł

- odszkodowanie dla strażaka za wypadek w czasie akcji pożarniczej 16.410,00 zł

Zobowiązanie w kwocie 874,12 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna plan 9.971 zł wyk. 9.971,00 zł

· wydatki bieżące plan 9.971 zł wyk. 9.971,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia plan 9.971 zł wyk. 9.971,00 zł

Wyżej wymienione wydatki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego za Starostwem na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej - 0,65 etatu kalkulacyjnego.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem plan 58.000 zł wyk. 42.626,82 zł

co stanowi 73,79 %wykonania planu

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan 58.000 zł wyk. 42.626,82 zł

· wydatki bieżące plan 58.000 zł wyk. 42.626,82 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia plan 18.000 zł wyk. 8.935,63 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki dotyczące kosztów związanych z poborem podatków lokalnych:

- ryczałty sołtysów 23.520,00 zł

- tablice ogłoszeniowe 4.941,00 zł

- abonamenty telefoniczne 572,63 zł

- opłata skredytowana (pocztowa) 3.756,75 zł

- koszty egzekucyjne 900,81 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego plan 183.210 zł wys. 67.703,12 zł

co stanowi 36,95 % wykonania planu

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego plan 100.000 zł wyk. 67.703,12 zł

· wydatki bieżące plan 100.000 zł wyk. 67.703,12 zł

w tym:

- obsługa długu publicznego plan 100.000 zł wyk. 67.703,12 zł

Od zaciągniętych pożyczek spłacane są odsetki.

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego plan 83.210 zł wyk. -

· wydatki bieżące plan 83.210 zł wyk. -

w tym:

- poręczenia i gwarancje plan 83.210 zł wyk. -

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 84.474 zł wyk. 81.974,00

co stanowi 97,04 % wykonania planu

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 2.500 zł wyk. -

 • wydatki bieżące plan 2.500 zł wyk. -

Zaplanowaną w uchwale budżetowej rezerwę w kwocie 15.000 zł przeznaczono na zakup urządzeń na place zabaw (10.000 zł) oraz na promocję Gminy (2.500 zł).

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 81.974 zł wyk. 81.974,00 zł

 • wydatki bieżące plan 81.974 zł wyk. 81.974,00 zł

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2008 roku była zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 81.974 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie plan 5.489.351 zł wyk. 5.218.266,61 zł

co stanowi 95,06% wykonania planu

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe plan 2.216.039 zł wyk. 2.099.310,02 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych w Tąpkowicach i w Zendku, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej jest przekazywana dotacja z subwencji oświatowej.

· wydatki majątkowe plan 263.000 zł wyk. 262.341,49 zł

Środki finansowe w kwocie 48.190 zł poniesiono w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem" na wykonanie studium wykonalności, celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz projekt sali. Wybudowano parking przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach. Koszt tego zadnia wyniósł 214.151,49 zł

· wydatki bieżące plan 1.953.039 zł wyk. 1.836.968,53 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia plan 1.186.280 zł wyk. 1.106.746,09 zł

- dotacja plan 294.018 zł wyk. 290.065,45 zł

Zobowiązania w kwocie 98.578,85 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury, a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-stka" wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 54.990 zł wyk. 53.689,70 zł

· wydatki bieżące plan 54.990 zł wyk. 53.689,70 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 48.967 zł wyk. 47.788,67 zł

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku.

Zobowiązanie w kwocie 3.662,83 zł, które było dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. "13-stką" zostało wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80104 - Przedszkola plan 492.342 zł wyk. 458.238,18

· wydatki majątkowe plan 6.200 zł wyk. 6.159,78 zł

· wydatki bieżące plan 486.142 zł wyk. 452.078,40 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 285.497 zł wyk. 271.779,88 zł

W/w wydatki ponoszone są na utrzymanie dwóch przedszkoli dwuoddziałowych w Ożarowicach i Tąpkowicach.

Zobowiązania w kwocie 20.532,67 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury, a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-stka" wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80110 - Gimnazja plan 1.2237.819 zł wyk. 1.178.747,59 zł

· wydatki majątkowe plan 7.000 zł wyk. 7.000,00 zł

· wydatki bieżące plan 1.230.819 zł wyk. 1.171.747,59 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 878.596 zł wyk. 852.605,57 zł

Zobowiązania w kwocie 81.154,75 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury, a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-stka" wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 99.300 zł wyk. 98.113,60 zł

· wydatki bieżące plan 99.300 zł wyk. 98.113,60 zł

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

plan 1.121.770 zł wyk. 1.095.096,36 zł

· wydatki bieżące plan 1.121.770 zł wyk. 1.095.096,36 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 985.710 zł wyk. 964.363,00 zł

Zobowiązania w kwocie 70.939,73 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury, a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-stka" wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 19.900 zł wyk. 5.150,00 zł

· wydatki bieżące plan 19.900 zł wyk. 5.150,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne plan 114.000 zł wyk. 106.191,00 zł

· wydatki bieżące plan 114.000 zł wyk. 106.191,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność plan 133.191 zł wyk. 123.730,16 zł

· wydatki bieżące plan 133.191 zł wyk. 123.730,16 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 10.251 zł wyk. 10.198,50 zł

Zobowiązanie w kwocie 7,04 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Szczegółowe omówienie wykorzystania środków na oświatę zawiera załącznik Nr 2.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia plan 359.050 zł wyk. 312.814,09 zł

co stanowi 87,12% wykonania planu

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne plan 99.000 zł wyk. 93.280,00 zł

· wydatki bieżące plan 99.000 zł wyk. 93.280,00 zł

Poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1992-1993 - II i III dawka oraz dziewcząt z rocznika 1994.

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 10.000 zł wyk. 1.908,18 zł

· wydatki bieżące plan 10.000 zł wyk. 1.908,18 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia plan 1.500 zł wyk. 1.190,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla psychologa zajmującego się rozwiązywaniem problemów związanych z narkotykami wśród osób zagrożonych problemem oraz z zakupem materiałów do akcji antynarkotykowych na terenie gminy.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 250.000 zł wyk. 217.575,91 zł

· wydatki majątkowe plan 33.514 zł wyk. 33.513,40 zł

Poniesiono wydatki związane z budową placów zabaw na terenie gminy.

· wydatki bieżące plan 216.486 zł wyk. 184.062,51 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 83.000 zł wyk. 78.055,29 zł

Zobowiązanie w kwocie 51,55 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Omówienie szczegółowej działalności z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Zwalczania Narkomanii w 2008 roku zawiera załącznik Nr 3.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność plan 50 zł wyk. 50,00 zł

· wydatki bieżące plan 50 zł wyk. 50,00 zł

Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 4

Dz. 852 - Pomoc społeczna plan 1.217.325,87 zł wyk. 1.211.238,48 zł

co stanowi 99,50 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone plan 794.357,00 zł wyk. 791.751,93 zł

Dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 114.779,00 zł wyk. 114.087,31 zł

Dotacja rozwojowa plan 28.734,87 zł wyk. 28.734,87 zł

Zadania własne plan 279.455,00 zł wyk. 276.664,37 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 759.561 zł wyk. 758.658,12 zł

· wydatki bieżące plan 759.561 zł wyk. 758.658,12 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 24.416 zł wyk. 24.415,37 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 3.253 zł wyk. 3.212,52 zł

· wydatki bieżące plan 3.253 zł wyk. 3.212,52 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 108.443 zł wyk. 106.781,29 zł

· wydatki bieżące plan 108.443 zł wyk. 106.781,29 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej plan 31.543 zł wyk. 29.881,29 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących plan 9.000 zł wyk. 9.000,00 zł

- środki własne plan 67.900 zł wyk. 67.900,00 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 3.500 zł wyk. 3.204,87 zł

· wydatki bieżące plan 3.500 zł wyk. 3.204,87 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 291.134 zł wyk. 290.434,25 zł

· wydatki bieżące plan 291.134 zł wyk. 290.434,25 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 253.211 zł wyk. 252.516,72 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących plan 94.079 zł wyk. 93.387,31 zł

- środki własne plan 197.055 zł wyk. 197.046,94 zł

Zobowiązanie w kwocie 17.953,39 zł, które było dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. "13-stką" zostało wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze plan 1.000 zł wyk. -

· wydatki bieżące plan 1.000 zł wyk. -

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność plan 50.434,87 zł wyk. 48.947,43 zł

· wydatki bieżące plan 50.434,87 zł wyk. 48.947,43 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.942,04 zł wyk. 8.942,04 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan 28.734,87 zł wyk. 28.734,87 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących plan 11.700 zł wyk. 11.700,00 zł

- środki własne plan 10.000 zł wyk. 8.512,56 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8.512,56 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej zawiera Załącznik Nr 4.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 191.040 zł wyk. 174.506,20 zł

co stanowi 91,35 % wykonania planu

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne plan 81.344 zł wyk. 72.896,71 zł

· wydatki bieżące plan 81.344 zł wyk. 72.896,71 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 69.603 zł wyk. 62.395,87 zł

Zobowiązanie w kwocie 4.769,29 zł, które było dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. "13-stką" zostało wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 109.696 zł wyk. 101.609,49 zł

· wydatki bieżące plan 109.696 zł wyk. 101.609,49 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 32.761 zł wyk. 32.757,52 zł

Na kwotę 7.175 zł Rada Gminy Ożarowice uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na realizację programu pilotażowego pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" - obszar A. Pomocą materialną zostanie objętych ośmioro dzieci.

Termin wykonania wyżej wymienionych wydatków upływa z dniem 30.06.2009 r.

Dodatkowe informacje zawiera załącznik Nr 2.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.045.436 zł wyk. 885.967,00

co stanowi 84,75 % wykonania planu

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 100.000 zł wyk. -

· wydatki majątkowe plan 100.000 zł wyk. -

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami plan 35.000 zł wyk. 34.935,94 zł

· wydatki bieżące plan 35.000 zł wyk. 34.935,94 zł

Poniesione zostały wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych oraz wywóz nieczystości w ramach programu gospodarki odpadami w gminie.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 34.000 zł wyk. 27.389,60 zł

· wydatki bieżące plan 34.000 zł wyk. 27.389,60 zł

w tym:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt 7.589,60 zł

- sprzątanie przystanków 19.800,00 zł

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu plan 370.000 zł wyk. 345.707,22 zł

· wydatki bieżące plan 370.000 zł wyk. 345.707,22 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 6.344 zł związane z usługami operatora Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarowice oraz dofinansowano wykonanie termomodernizacji obiektów indywidualnych w kwocie 339.363,22 zł.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt plan 7.800 zł wyk. 7.490,00 zł

· wydatki bieżące plan 7.800 zł wyk. 7.490,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie gminy.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 498.636 zł wyk. 470.444,24 zł

· wydatki majątkowe plan 102.836 zł wyk. 100.798,16 zł

Wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Maczka w Tąpkowicach na kwotę 8.418,00 zł, oraz wykonano oświetlenie na drogach gminnych.

· wydatki bieżące plan 395.800 zł wyk. 369.646,08 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 232.167,01 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 136.539,96 zł.

Zobowiązanie w kwocie 24.352,10 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktur.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 701.300 zł wyk. 701.300,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 544.400 zł wyk. 544.400,00 zł

· wydatki bieżące plan 544.400 zł wyk. 544.400,00 zł

w tym:

- dotacja plan 544.400 zł wyk. 544.400,00 zł

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 544.400 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki plan 156.900 zł wyk. 156.900,00 zł

· wydatki bieżące plan 156.900 zł wyk. 156.900,00 zł

w tym:

- dotacja plan 156.900 zł wyk. 156.900,00 zł

Powyższe środki finansowe Rada Gminy przyznała na bieżąca działalność Biblioteki Gminnej w Tąpkowicach i dwóch filii w Ożarowicach i Zendku.

Omówienie szczegółowej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury zawiera załącznik Nr 5.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport plan 503.684 zł wyk. 503.683,18 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe plan 423.684 zł wyk. 423.683,18 zł

· wydatki majątkowe plan 423.684 zł wyk. 423.683,18 zł

W 2008 roku dokończono rozpoczętą w 2007 roku budowę boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Ożarowicach. Wykonano również roboty dodatkowe przy budowie boiska.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 80.000 zł wyk. 80.000,00 zł

· wydatki bieżące plan 80.000 zł wyk. 80.000,00 zł

w tym:

- dotacja plan 80.000 zł wyk. 80.000,00 zł

W 2008 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 80.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została dwóm Klubom Sportowym: LKS "PIAST" Ożarowice, LKS "TĘCZA" Zendek oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 16.471.888,86 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 16.908.292,72 zł stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetowy w kwocie 436.403,86 zł.

Zakład budżetowy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2008 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach przedstawił w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Poręczenia i gwarancje

Udzielono gwarancji bankowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, na zabezpieczenie zwrotu otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dotacji na wyposażenie nowopowstałych miejsc pracy. Gwarancji udzielono do kwoty 33.210 zł od dnia 28.04.2008 r. do dnia 31.07.2010 r., w 2008 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Poręczono pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o., w której Gmina jest udziałowcem, na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 2070/9 oraz 2070/23 - etap IV" do kwoty 50.000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2011 roku. W 2008 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2008 roku

Lp.

Nazwa

Kwota

plan

wykonanie

I.

Przychody

4.776.557

4.354.138,75

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

339.828

339.827,74

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w tym :

- pożyczki WFOŚiGW

1.850.000

1.850.000

946.272,22

946.272,22

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

w tym:

- nadwyżka budżetu

- wolne środki

2.586.729

126.000

2.460.729

3.068.038,79

607.218,00

2.460.820,79

II.

Rozchody

1.060.847

1.041.072,49

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW

- pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem

środków pochodzących z UE

1.060.847

126.982

933.865

1.041.072,49

107.208,00

933.864,49

Dotacje

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zlecanych gminie przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji zostało omówione w części opisowej działów klasyfikacji budżetowej oraz w załącznikach do informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy.

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

Dotacje otrzymane

Dotacje wykorzystane

010

Rolnictwo i łowiectwo

20.103,17

20.102,45

20.102,45

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20.103,17

20.102,45

20.102,45

750

Administracja publiczna

44.870

44.870,00

44.754,08

75011

Urzędy wojewódzkie

44.870

44.870,00

44.754,08

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.240

2.240,00

2.239,90

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.100

2.100,00

2.100,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

140

140,00

139,90

851

Ochrona zdrowia

50

50,00

50,00

85195

Pozostała działalność

50

50,00

50,00

852

Pomoc społeczna

794.357

794.357

791.751,93

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

759.561

759.561,00

758.658,12

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3.253

3.253,00

3.212,52

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

31.543

31.543,00

29.881,29

Ogółem

861.620,17

861.619,45

858.898,36

Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w tabeli:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

Dotacja

otrzymana

Dotacja wykorzystana

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.971

9.971,00

9.971,00

75414

Obrona cywilna

9.971

9.971,00

9.971,00

- dotacja na zadania obrony

cywilnej

9.971

9.971,00

9.971,00

801

Oświata i wychowanie

97.044

96.962,16

96.962,16

80101

Szkoły podstawowe

97.044

96.962,16

96.962,16

- dotacja na realizację projektu "Uczmy się nie dla szkoły lecz dla życia"

14.459

14.432,87

14.432,87

- dotacja na realizację projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły"

82.585

82.529,29

82.529,29

Ogółem

107.015

106.933,16

106.933,16

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2008 roku z budżetu gminy:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

Dotacje na wydatki bieżące

1.075.318

1.071.365,45

801

Oświata i wychowanie

294.018

290.065,45

80101

Szkoły podstawowe

294.018

290.065,45

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

294.018

290.065,45

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

701.300

701.300,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

544.400

544.400,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury

544.400

544.400,00

92116

Biblioteki

156.900

156.900,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury

156.900

156.900,00

926

Kultura fizyczna i sport

80.000

80.000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu

80.000

80.000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

80.000

80.000,00

400

Dotacja na wydatki majątkowe

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

215.000

215.000

206.168,68

206.168,68

40002

Dostarczanie wody

215.000

206.168,68

- dotacja celowa z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych zakładów budżetowych

215.000

206.168,68

Razem

1.290.318

1.277.534,13

Szczegółowe wykonanie przekazanych dotacji z budżetu zostało opisane w załącznikach do informacji opisowej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głównymi przychodami Funduszu były wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat oraz odsetki. Wydatki natomiast zostały poniesione na wywóz odpadów komunalnych oraz składowanie na wysypisku śmieci, worki na śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Ziemi 2008" oraz na zakup drzewek i krzewów celem zalesienia i zakrzewienia placów na terenie gminy, usługi w zakresie rekultywacji gruntów na dzikich wysypiskach. Przyznano również nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych na terenie Gminy. Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki papieru oraz preparat oczyszczający ścieki.

Zestawienie planu oraz wykonania przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dz. 900 Rozdział 90011

Nazwa

Plan

Wykonanie

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego

26.153

26.152,76

Przychody ogółem

62.000

79.632,60

- wpływy z różnych opłat

62.000

79.632,60

Razem środki dyspozycyjne

88.153

105.785,36

Wydatki ogółem

74.200

79.717,45

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- zakup materiałów

- zakup usług pozostałych

2.300

33.500

48.400

2.300,00

33.038,91

44.378,54

Zobowiązania na koniec okresu:

- zakup usług pozostałych

-

900,41

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

3.953

25.167,50

Kredyty i pożyczki

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło 2.460.820,91 zł.

W okresie sprawozdawczym została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 339.827,74 zł na projekt: "PROP Ożarowice II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja Koszarowca na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw". Zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 339.363,22 zł w na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarowice, 163.320 zł na modernizację źródła ciepła w budynku ZGK w Ożarowicach oraz pożyczkę w wysokości 443.589 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu ogrzewania w budynku OSP w Ossach.

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 107.208 zł oraz pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektu współfinansowanego przez budżet Unii Europejskiej w kwocie 933.864,49 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 2.705.848,38 zł.

Wszystkie wolne środki finansowe gmina lokuje na lokatach krótkoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wniesiono środki na lokaty bankowe w wysokości 2.423.784,64 zł.

Sprawozdania roczne jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice zawiera załącznik Nr 5.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2008 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Gminy Ożarowice za 2008 rok

Sprawozdanie opisowe z działalności

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowice

za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ożarowicach uchwałą Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r. Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

- wydobycie i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w

oczyszczalni mechaniczno - biologicznej,

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów

iniowych obejmujących wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych

i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej

- sprzedaż usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków

autobusowych na terenie gminy, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów

będących własnością Gminy Ożarowice,

- wynajm pomieszczeń w biurowcu MŚP w Pyrzowicach

Zakład na dzień 31.12.2008 r. zatrudniał 23 pracowników w tym:

10 pracowników fizycznych

6 pracowników umysłowych

7 pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych (PUP Tarn. Góry)

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki roku 2008 zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 23,59

- na osoby 24,03

W przeliczeniu na dzień 31.12.2008 r.:

- na pełne etaty 22,75

- na osoby 23,00

Głównym źródłem przychodów zakładu była: sprzedaż wody pitnej, usług związanych
z oczyszczaniem ścieków, oraz wynajmem pomieszczeń biurowych w budynku biurowca MŚP Pyrzowice.

Planowane przychody roczne na kwotę 1.432.000,00 zł. w tym planowane środki obtotowe netto na kwotę 80.000zł.

W okresie 01.01.- 31.12.2008 r. wykonanie nastąpiło na kwotę 1.267.742,42 zł., co stanowi 91% wykonania planu i przedstawia się w następującym wyszczególnieniem :

- Sprzedaż wody

615.185,51zł.

- Oczyszczanie ścieków

365.757,93zł.

- Uzgodnienia sieci wodociągowej

1.186,39zł.

- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw

32.526,79zł.

- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG,sprzedaż pozyskanych materiał.)

24.427,94zł.

- Wynaj pomieszczeń biurowych

141.092,16zł.

- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury

6.270,30zł.

- Odsetki za nieterminowe wpłaty

2.250,59zł.

- Wpływy za wezwania do zapłaty

2.829,39zł.

- Wpływy z różnych dochodów

25,97zł.

- Pokrycie amortyzacji

15.023,65zł.

- inne zwiększenia śr. obrotowych

27.000,00zł.

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł - 34 165,80 zł.

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło na kwotę 1.279.756,19 zł. , co stanowi 95% wykonania planu.

Wykonanie planu za rok 2008 r. jest następujące:

1.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym

plan

9.790 zł.

wyk.

8.715,44zł.

89%

2.Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan

541.660zł.

wyk.

527.506,61zł.

97%

3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan

47.000zł.

wyk.

43.094.00zł.

92%

4.Składki na ubezpieczenie społ.

plan

102.180zł.

wyk.

87.877,22zł.

86%

5.Składki na Fundusz Pracy

plan

15.440zł.

wyk.

14.566,07zł.

94%

6.Wpłaty na PFRON

plan

4.860zł.

wyk.

3.625,91zł.

75%

7.Wynagrodzenia bezosobowe

realizacja umów o dzieło i umów zleceń

plan

6.080zł.

wyk.

5.978,00zł.

98%

Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi

Wynoszą :

plan

727.010zł.

wyk.

691.363,25zł.

8. Zakup materiałów i wyposażenia

plan

141.050zł.

wyk.

138.641,87zł.

98%

W szczególności wydano na :

Art. biurowe

5.216,53zł.

Literatura fachowa

4.582,34zł.

Art. bhp,ubrania rob.,woda pitna

6.599,65zł.

Paliwodo sam.żuk

5.587,64zł.

Paliwo do maszyn i urządzeń

1.843,83zł.

Materiały wodociągowe

55.292,53zł.

Materiał na oczyszcz. ścieków

4.459,14zł.

Materiały elektryczny

241,35zł.

Materiały budowlane

212,90zł.

Materiały różne

19.024,84zł.

Wyposażenie zakładu

12.779,28zł.

Narzędzia

63,24zł.

Części sam. żuk

1.348,91zł.

Art. czystości MśP

3.620,40zł.

Wyposażenie na MśP

17.269,29zł.

węgiel

500,00zł.

9. Zakup energii

plan

238.630 zł.

wyk.

233.308,64 zł.

98%

Z tego:

Na energię elektryczną 105.019,51 zł.

Na wodę 96.618,57 zł.

Za gaz 31.670,56 zł.

10. Zakup usług remontowych

plan

21.000 zł.

wyk.

20.991,50 zł.

99%

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych.

11. Zakup usług zdrowotnych

plan

2.680zł.

wyk.

1.868,00zł.

70%

Badania wstępne i okresowe pracowników,szczepienia

12. Zakup usług pozostałych

plan

70.770zł.

wyk.

69.530,26

98%

W tym:

Badania wody

12.211,10zł.

Badania ścieków

3.510,00zł.

Usługi pocztowe

4.896,00zł.

Usługi komunalne-wywóz śmieci

1.482,50zł.

Usługi spedycyjne

573,46zł.

Usługi informatyczne

13.511,80zł.

Usługi prawnicze

7.200,00zł.

Usługi bankowe

9.340,01zł.

Szkolenia zawodowe

4.036,60zł.

Usługi inne-wynajm,obsł.hydrolog.

wyk. dokumentacji specjalist.

12.410,79zł.

Usługi przegladu p-pożarowe

358,00zł.

13.Opłaty za usługi internetowe

plan

1.360zł.

wyk.

659,63zł.

48%

14.Opłaty za usługi telefonii komórkowej

plan

3.940zł.

wyk.

3.439,40zł.

87%

15.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej

plan

2.560zł.

wyk.

2.203,32zł.

86%

16.Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii

plan

600zł.

wyk.

355,00zł.

59%

17. Podróże służbowe krajowe

plan

9.690 zł.

wyk.

9.015,70zł.

93%

W tym :

Delegacje krajowe

4.519,19 zł.

Bilety autobusowe

536,43zł.

Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych

3.960,08zł.

18.Różne opłaty i składki

plan

42.480zł.

wyk.

41.757,17zł.

98%

Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska

za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków

29.877,00zł.

Ubezpieczenie sam.Żuk w PZU

696,84zł.

Ubezpieczenie budynku MŚP

3.111,00zł.

Opłaty za dozór techniczny

7.123,80zł.

Opłaty sądowe

310,93zł.

Inne opłaty w tym za zajęcie pasa drogowego, gwarancja bankowa

637,60zł.

19.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.

plan

22.280zł.

wyk.

21.800,00zł.

98%

20.Podatek od towarów i usług (VAT)

plan

3.660zł.

wyk.

2.908,35zł.

79%

Jest to podatek VAT, który nie podlega odliczeniu w związku ze sprzedażą zwolnioną.

21.Pozostałe odsetki

plan

1.760zł.

wyk.

1.595,61zł.

91%

22.Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego

plan

3.420zł.

wyk.

1.781,10zł.

52%

23.Zakup akcesoriów komputerowych

plan

16.640zł.

wyk.

15.371,77zł.

92%

24.Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

plan

1.500zł.

wyk.

1.186,97zł.

79%

25.Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego

plan

9.000zł.

wyk.

6.955,00zł.

43%

Na wykonanie planu rocznego wpłyną:

Odpis amortyzacji

plan

21.970 zł.

wyk.

15.023,65zł.

68%

Podatek dochodowy od osób prawnych

plan

10.000 zł.

wyk.

Bez wyk.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (minus) -12.013,77 zł.

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym: należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności z tyt. zwrotu naliczonego podatku VAT, oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowego kosztów, dostaw niefakturowanych i podatku Vat pozostawinego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania zakładu z tego okresu.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2008 r. wyniósł 3.497,94 zł.

Należności w kwocie 161.478,97 zł pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

- za wodę 34.917,36zł.

- za ścieki i energię el. 45.406,48zł.

- pozostałe usługi 11.986,29zł.

- wynajm pomieszczeń MŚP 43.346,84zł.

- zwrot VAT i podatku doch. 25.822,00zł.

Należności wymagalne w terminie płatności przypadające na dzien 31.12.2008 r. wynoszą 77.739,26zł.

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę 176.878,45 zł. i są między innymi;

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę 104.276,64zł.

w tym:

- 64.101,03 zł. z terminem płatności po dniu 31.12.2008 r.

- 40.175,61zł. po terminie płatności na dzień 31.12.2008r.

2. Zobowiązania z tytułu opłat do budżetu państwa za ochronę środowiska, które wynoszą

- 12.881,00zł. z terminem płatności w dniu 31.01.2009r.

3. Zobowiązanie w yniku rozliczenia dotacji celowej do Urzędu Gminy Ozarowice, wynoszą

- 8.831,12 zł. z terminem płatnosci do 14.01.2009 r.

4. Zobowiązania wobec pracowników tytułem 13 -tej pensji wraz z pochodnymi wynoszą

- 50.889,69 zł. z terminem płatności do 31.03.2009 r.

Zakład w roku 2008 otrzymał dotacje celowe z przeznaczeniem:

- Kwotę 120.000 zł. na budowe wodociągu w Zendku, ul.Spokojna, Bukowa

- Kwotę 50.000 zł. na zakup samochodu ciężarowego oraz ubijaka wibracyjnego

- Kwotę 45.000zł na budowę wodociągu Tąpkowice - Ossy-Niezdara.

.

Z powyższczych dotacji wg rozliczenia kasowego na konto bankowe zakładu wpłynęła cała kwota 215.000zł.

Na dzień 31.12.2008 wykorzystano kwotę 206 168,88 zł.( netto).

Kwotę 8831,12 zł. tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych zwrócono na konto UG 14.01.2009 r.

Wypracowane przez zakład i przyznane przez urząd gminy, w ramach dotacji, środki pieniężne w roku 2008 zostały wykorzystane z zachowaniem zasad gospodarności. Sprawozdanie z działalności finansowej Zakładu przedstawia wykorzystanie tych środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności. Mimo niskiego zatrudnienia Zakład sprawnie realizuje bieżące zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, a od 01 stycznia 2008 z powodzeniem administruje biurowcem MŚP w Pyrzowicach. Dzięki operatywności i zaangażowaniu pracowników zakładu udało się na koniec 2008 roku wynająć 95% powierzchni biurowca. Poza bieżacą działalnością zakład realizowali zadania inwestycyjne w miejscowościach Ossy, Zendek Zadania te związane były z budową sieci wodociągowej. Inwestycję w Zendku udało się zrealizować znacznie poniżej wartości kosztorysu ofertowego, który opiewał na kwotę 316 632,26 zł.(netto). Realizacja budowy wodociągu w Ossach jest zaawansowana w 25 %. W dalszym ciągu nie bilansuje się działalnośc oczyszczalni ścieków. Bezpośrednią przyczyną tej sytuacji jest zbyt mała ilość ścieków przyjmowanych do oczyszczalni. Moc przerobowa oczyszczalni wykorzystywana jest tylko w 34%. Różnica między wpływami za oczyszczanie ścieków a kosztami poniesionymi na utrzymanie oczyszczalni wyniosłła (minus)- 49 721,82 zł (netto).

Załącznik Nr 2

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Gminy Ożarowice za 2008 rok

Informacja opisowa z wykonania budżetu

za 2008 rok

Rada Gminy Ożarowice uchwaliła budżet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2008 w wysokości:

-po stronie dochodów 338.055

- dział 801-Oświata i wychowanie 224.055

- opłata za korzystanie i wyżywienie 100.000

- dochody z czynszów 16.000

- wpływy z usług - zwrot za telefony 30.000

- wpływy z usług - zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół /dopłata/ 36.000

- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień 42.055

- dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 114.000

- wpływy z usług-opłata za wyżywienie 114.000

-po stronie wydatków 4.864.417

- dz.801 Oświata i wychowanie 4.657.217

- dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 207.200

W toku realizacji budżetu plan uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- po stronie dochodów w dziale 801 i 854 536.515

-po stronie wydatków w dziale 801 i 854 5.408.541

Zmiany w planie obejmują :

- zwiększenie dochodów o kwotę 198.460 w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 12.258

- dotacja celowa na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach

pierwszych i drugich szkół podstawowych 13.160

- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego

młodocianego pracownika 31.100

- dotacja celowa w związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym

w Tarnowskich Górach w celu realizacji projektu "Uczymy się nie dla szkoły lecz dla

życia" na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 5.468

- dotacja celowa w związku z zawartym porozumieniem z Gminą i Miastem Koziegłowy

na realizację projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego

rozwoju wiejskiej szkoły" na wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe lekcje

matematyki 49.521

- dotacja celowa przeznaczona na pomoc o charakterze edukacyjnym

udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci

i Młodzieży "Równy start w przyszłość" 68.851 -dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów w klasach I-III szkoły

podstawowej 1.790

- dotacja celowa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy

stopień awansu zawodowego 132

- wpływy z usług - zwrot paliwo, nieczystości 8.180

- wpływy z czynszów 2.000

- wpływy z usług -wpłata za wyżywienie w przedszkolu 6.000

- zwiększenie wydatków o kwotę 544.124

Dochody

dział 801-Oświata i Wychowanie plan 453.616 wykonanie 431.245,14
dochody bieżące plan 453.616 wykonanie 431.245,14

Otrzymaliśmy dotacje celowe na:

- wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach

pierwszych i drugich szkół podstawowych

plan 13.160 wykonanie 8.847,21

- dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania

zawodowego młodocianego pracownika

plan 31.100 wykonanie 31.100,00

- na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

( projekt Tarnowskie Góry)

plan 14.459 wykonanie 14.432,87

- na wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe

lekcje matematyki ( projekt Koziegłowy)

plan 82.585 wykonanie 82.529,29

- prace komisji kwalifikacyjnych i

egzaminacyjnych plan 132 wykonanie 132.00

Dochodami są również :

wpłaty od rodziców za korzystanie i wyżywienie plan 220.000 wykonanie 200.697,10
wpływy z czynszów plan 18.000 wykonanie 19.708,88

wpływy ze zwrotów za telefony plan 30.000 wykonanie 20.138,21

wpływy ze zwrotów za bilety uczniów dojeżdżających
do szkół /dopłata/ plan 36.000 wykonanie 41.387,00

różne dochody /paliwo, odsetki, nieczystości/ plan 8.180 wykonanie 12.272,58

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan 82.899 wykonanie 82.537,52

dochody bieżące plan 82.899 wykonanie 82.537,52

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym

plan 12.258 wykonanie 12.258,00

- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego

wsparcia o charakterze edukacyjnym Program Wyrównywania Szans

Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży "Równy start w przyszłość"

plan 68.851 wykonanie 68.847,52

- dofinansowanie zakupu podręczników

plan 1.790 wykonanie 1.432,00

Wydatki

Na zadania z zakresu działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka

wychowawcza Rada Gminy przyznała środki w wysokości 5.408.541 zł z przyznanych środków wydatkowano kwotę 5.121.581,35.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Rozdział 80101-szkoły podstawowe plan 1.953.039 wykonanie 1.836.968,53

wydatki bieżące plan 1.953.039 wykonanie 1.836.968,53

Ø wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.106.746,09

W dwóch szkołach podstawowych zatrudnione były 22 osoby

- płace nauczycieli 832.814,69

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.850,59

- składki ZUS pracodawcy 168.371,05

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 9.062,91

W ramach projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły" realizowane były dodatkowe lekcje matematyki, na umowę zlecenie zatrudnionych było pięciu nauczycieli.

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 28.112,00

- składki ZUS pracodawcy 5.534,85

Ø wydatki pozapłacowe 730.222,44

- dotacja dla szkoły niepublicznej 290.653,45

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,

herbata dla pracowników 81.168,19

- zakup materiałów i wyposażenia 32.919,81

/zakup środków czystości, świadectw, druków, art. biurowych, wyposażenia /

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 117.201,20

- energia 29.963,78 - woda 3.192,04

- gaz 84.045,38

- zakup usług pozostałych w tym: 40.964,28

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe 2.870,54

- wyjazdy na basen 7.884,50

- usługi komunalne 4.904,02

- przeglądy, dozory, naprawy 25.305,22

- zakup usług dostępu do sieci Internet 251,52

- podróże służbowe krajowe 1.116,65

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.918,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.203,89

- zakup pomocy naukowych 3.576,21

- zakup akcesoriów komputerowych 3.997,26

- badania lekarskie 1.462,00

- zakup pomocy naukowych z projektu matematycznego 2.000,00

- ubezpieczenie pracowni komputerowych 744,00

- zakup papieru do urządzeń kserograficznych 996,33

- zakup usług remontowych 101.049,65

W szkołach podstawowych wykonano następujące remonty:

Szkoła Podstawowa w Zendku :

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego na placu szkolnym - 1.342,00

- remont sal ( wymiana pokrycia podłóg ) - 7.530,95

Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach:

- wymiana drzwi wejściowych - 5.252,00

- wymiana sieci kanalizacyjnej zewnętrznej - 46.901,05

- wykonanie barier zabezpieczających od strony sali gimnastycznej - 40.023,65

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 54.990 wykonanie 53.689,70

wydatki bieżące plan 54.990 wykonanie 53.689,70

Ø wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.788,67 W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zendku zatrudniona była 1 osoba

- płace nauczyciela 37.383,89

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.647,10

- składki ZUS pracodawcy 7.757,68

Ø wydatki pozapłacowe 5.901,03

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.619,03 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.282,00

Rozdział 80104 - przedszkola plan 492.342 wykonanie 458.238,18

wydatki bieżące plan 486.142 wykonanie 452.078,40

Ø wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 271.779,88 W dwóch przedszkolach zatrudnionych było 7 osób

- płace nauczycieli 211.423,79

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.500,65

- składki ZUS pracodawcy 42.836,85

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 3.018,59

Ø wydatki pozapłacowe 180.298,52

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 22.969,46

herbata dla pracowników

- zakup materiałów i wyposażenia 13.592,00

/zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/

- zakup artykułów żywnościowych 59.455,10

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 21.877,25

- energia 5.074,40

- woda 757,96

- gaz 16.044,89

- zakup usług pozostałych w tym: 13.082,23

/ usługi komunalne, przeglądy, dozory, naprawy / - podróże służbowe krajowe 353,54

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.037,00

- zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci 1.996,38

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.293,59

- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek 392,71

- zakup akcesoriów komputerowych 2.526,45

- badania lekarskie 348,00

W przedszkolach wykonano następujące remonty: 26.374,81

W przedszkolu w Tąpkowicach wymieniono drzwi wejściowe - 5.069,00

W przedszkolu w Ożarowicach wymieniono drzwi wejściowe

oraz wymieniono pokrycia podłóg (sala, korytarz, szatnia) -21.305,81

wydatki majątkowe plan 6.200 wykonanie 6.159,78

Rozdział 80110 -gimnazja plan 1.237.819 wykonanie 1.178.747,59

wydatki bieżące plan 1.230.819 wykonanie 1.171.747,59

Ø wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 852.605,57

W Gimnazjum w Ożarowicach zatrudnionych było 21 osób

- płace nauczycieli 644.489,06

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.376,11

- składki ZUS pracodawcy 128.946.37

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 2.209,88

W ramach projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły" realizowane były dodatkowe lekcje matematyki, na umowę zlecenie zatrudnionych było dwóch nauczycieli.

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 25.116,00

- składki ZUS pracodawcy 4.468,15

Ø wydatki pozapłacowe 319.142.02

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 55.975,98

herbata dla pracowników

- zakup materiałów i wyposażenia 12.947.84

/zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych/

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 125.273,12

- energia 83.995,44

- woda 2.335,28

- gaz 38.942,40

- zakup usług pozostałych w tym: 44.844,57

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe 1.414,66

- usługi komunalne 13.341,06

- przeglądy, dozory, naprawy 12.988,85

- wyjazd klas sportowych 17.100,00

- podróże służbowe krajowe 970.46

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.472,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet 125,76

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.736,79

- zakup pomocy dydaktycznych 464,07

- zakup akcesoriów komputerowych 2.499,92

- badania lekarskie 1.239,00

- zakup pomocy naukowych z projektu matematycznego 1.000,00

- ubezpieczenie pracowni 110,00

- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek 291,99

W Gimnazjum w Ożarowicach wykonano następujące remonty: 31.190,52

- zakupiono i wymieniono pompę i sprężarkę - 20.967,53

- wyłożenie płytek na schodach przy sali sportowej, wymiana płytek uszkodzonych

naprawą tynków zewnętrznych oraz wymiana drzwi - 10.222,99

Ø wydatki majątkowe plan 7.000 wykonanie 7.000,00

- zakup tablicy interaktywnej 7.000,00

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół plan 99.300 wykonanie 98.113,60

wydatki bieżące plan 99.300 wykonanie 98.113,60

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół 64.081,38

- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych 34.032,22

Rozdział 80114- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan 1.121.770 wykonanie 1.095.096,36

wydatki bieżące plan 1.121.770 wykonanie 1.095.096,36

Ø wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 964.363,00

W GZOiW zatrudnionych było 41 osób

- płace administracji i obsługi 769.854,56

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.010,27

- składki ZUS pracodawcy 140.243,00

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 5.255,17

Ø wydatki pozapłacowe 130.733,36

- herbata ,odzież dla pracowników 2.498,03 - zakup materiałów i wyposażenia 26.048,42

/środki czystości ,materiały biurowe, paliwo do gimbusa, regały /

- energia elektryczna 1.172,32

- zakup usług zdrowotnych 1.597,00

- zakup usług pozostałych / naprawa gimbusa, opłaty pocztowe,

wymiana oświetlenia, obsługa prawna/ 24.024,39 . - podróże służbowe krajowe 4.642,43

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.567,00

- składki na PFRON 11.657,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.528,89

- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek 897,52

- zakup akcesoriów komputerowych, nowelizacja programów 11.231,36

- szkolenia pracowników 570,00

- ubezpieczenie gimbusa 1.549,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00

- wymieniono drzwi wejściowe do GZOIW 6.350,00

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 19.900 wykonanie 5.150,00

wydatki bieżące plan 19.900 wykonanie 5.150,00

- dofinansowanie czesnego oraz szkolenie dla nauczycieli 5.150,00

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

plan 114.000 wykonanie 106.191,00

wydatki bieżące plan 114.000 wykonanie 106.191,00

- zakup środków żywności 106.191,00

Rozdział 80195 - pozostała działalność plan 133.191 wykonanie 123.730,16

wydatki bieżące plan 133.191 wykonanie 123.730,16

Ø wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.198,50

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło 9.306,93

- składki ZUS pracodawcy 891,57

Ø wydatki pozapłacowe 113.531,66

w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny

dla emerytowanych nauczycieli 20.817,00

- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych

dla dzieci organizowanych przez Fundację 12.000,00

- opłaty eksploatacyjne 3.266,07

- zakupiono książki na nagrody 2.450,22

- usługi telekomunikacyjne 20.138,21

- dofinansowano czterem pracodawcom koszty przygotowania

zawodowego młodocianych pracowników 32.323,08

- wykonano remont instalacji elektrycznej w domach nauczyciela oraz remont

schodów do Domu Nauczyciela w Tąpkowicach, naprawa balkonów w Domu

Nauczyciela w Ożarowicach 15.043,78

W ramach projektu "Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia" na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży zakupiono materiały papiernicze i wyposażenie oraz zapłacono za bilety wstępu za przewóz dzieci na wycieczki na kwotę 7.493,30

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- świetlice szkolne plan 81.344 wykonanie 72.896,71

wydatki bieżące plan 81.344 wykonanie 72.896,71

Ø wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.395,87

W trzech świetlicach szkolnych zatrudnione były 3 osoby

- płace nauczycieli 48.582,43

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.571,39

- składki ZUS pracodawcy 10.242,05

Ø wydatki pozapłacowe 10.500,84

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 5.639,84

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.861,00

Rozdział 85415 -pomoc materialna dla uczniów

plan 100.846 wykonanie 92.759,52

wydatki bieżące plan 100.846 wykonanie 92.759,52

Ø wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.757,52

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 27.810,00

- składki ZUS pracodawcy 4.947,52

Ø wydatki pozapłacowe 60.002,00

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 32 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 60,63 zł. natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 29 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 67,59 zł. 19.480,00

Dofinansowaniem zakupu podręczników objętych zostało 10 uczniów, byli to uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

1.432,00

W ramach programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" " Równy start w przyszłość" zorganizowane zostały zajęcia pozalekcyjne którymi objęto dzieci na każdym szczeblu edukacyjnym

( przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjum) w zajęciach uczestniczyło 353 dzieci, w gimnazjum umożliwiono udział w zajęciach dzieciom niepełnosprawnym. Były to zajęcia o charakterze edukacyjno-opiekuńczym, rozwijające zamiłowania i uzdolnienia, wiedzę i umiejętności, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze wspierające rozwój ucznia, kształtujące postawy przedsiębiorczości.

W ramach zajęć kulturalnych odbywały się wyjazdy do kina i teatru. W ramach zajęć sportowych wyjazdy na basen i lodowisko. Zajęcia trwały od 21 października do 20 grudnia 2008 roku.

39.090,00

Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Gminy Ożarowice za 2008 rok

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii

w 2008 roku

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr XIII / 149 / 2008 z dnia 01 lutego 2008 przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2015 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Ożarowie Nr XII / 128 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007r.

1. Praca profilaktyczna z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka

Wzorem lat uprzednich kontynuowały działalność Świetlice Środowiskowe w Ożarowicach oraz w Zendku. W Ożarowicach dzieci mogły korzystać z zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych oraz informatycznych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć: sportowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych.

Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach: sportowe, informatyczne oraz teatralne, a także w Niepublicznej Szkole Podstawowej

w Pyrzowicach: teatralne, plastyczne i sportowe. W ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone były dyżury pedagoga. W ramach dyżurów prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze.

W związku z dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem młodzieży, w pomieszczeniu siłowni zlokalizowanej w budynku OSP Niezdara prowadzone są zajęcia rekreacyjno- siłowe, a od miesiąca kwietnia zajęcia takie zostały uruchomione w siłowni w budynku OSP Celiny.

Tygodniowa liczba godzin zajęć, w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Celiny - 2 godziny

Niezdara - 2 godziny

Ożarowice - 13 godzin

Pyrzowice - 11.5 godziny

Tąpkowice - 11 godzin

Zendek - 12.5 godziny

Z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były zajęcia terapeutyczno - logopedyczne

w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Łącznie z terapii korzystało 55 dzieci.

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 12 dzieci

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zendku 19 dzieci

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i

Przedszkole w Pyrzowicach 4 dzieci

Przedszkole w Tąpkowicach 16 dzieci

Przedszkole w Ożarowicach 7 dzieci.

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wyniósł 54.969,50 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 481,79 zł.

Na potrzeby zajęć rekreacyjno - sportowych prowadzonych w budynkach OSP nabyto drobny sprzęt sportowy za kwotę: 3.810,40 zł oraz sprzęt nagłaśniający za kwotę: 2.476 zł. Zakupiono materiały papiernicze i plastyczne do zajęć świetlicowych za kwotę 5.576,50 zł. Do świetlicy Środowiskowej w Ożarowicach zakupiono gabloty za kwotę: 5.880,40 zł oraz przeprowadzono przegląd serwisowy urządzeń sportowych na kwotę 2.196 zł. Koszt materiałów do zajęć terapeutyczno - logopedycznych wyniósł: 428, 94 zł. W ramach akcji letniej dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Zendku wyjechały na basen. Koszt biletów 226, 80 zł. Dzieci ze wszystkich świetlic z terenu gminy uczestniczyły w zorganizowanym dla nich konkursie plastycznym "Zobaczyć dźwięk, usłyszeć obraz, ogarnąć słowem - refleksje jesienne". Koszt zakupionych nagród wyniósł: 374, 46 zł

Gmina Ożarowice po raz kolejny została zgłoszona do ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano zajęcia i akcje profilaktyczne.

Szkoła Podstawowa w Zendku:

- Tradycyjnie odbył się "Piknik rodzinny" z rozgrywkami o Puchar Trzeźwości oraz Puchar Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Pedagog szkolny przeprowadził cykl zajęć poświęcony kształtowaniu umiejętności podejmowania prospołecznych i prozdrowotnych wyborów.

Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach:

- Przeprowadzono konkurs na plakat o tematyce profilaktycznej.

- Zorganizowano imprezy związane z Dniem Sportu.

- Wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach:

- Zorganizowano tydzień profilaktyczny dla uczniów, którego mottem zostało hasło tegorocznej Kampanii "W poszukiwaniu kwiatu paproci". Przeprowadzono wiele zajęć, m.in.:

- Odbyły się zajęcia z pielęgniarką szkolną dot. zagrożeń wynikających z używek.

- Zorganizowano spotkanie z policjantami i specjalnie wyszkolonym do wyszukiwania narkotyków psem.

- Zorganizowano spotkanie z absolwentem szkoły - Dawidem Kazek, mistrzem Europy juniorów w narciarstwie wodnym.

- Uczniowie byli uczestnikami happeningu pt. "Jak pięknie jest żyć bez używek".

Gimnazjum w Ożarowicach:

- Zorganizowana została impreza o zasięgu ponadpowiatowym: "Mini Euro" - odpowiednik zbliżających się rozgrywek Euro 2008. W imprezie uczestniczyły dziecięce drużyny piłkarskie z sześciu powiatów, odpowiadające faktycznym uczestnikom mistrzostw. W czasie rozgrywek promowana była idea Fair play. Wszyscy zawodnicy wyposażeni zostali w koszulki z logo Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

- Zorganizowany został konkurs plastyczny na logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Organizatorzy Kampanii docenili prace nadesłane przez nasze dzieci. Ogólnopolskimi laureatami konkursów zostali:

· Aleksandra Kowal- N.S.P. Pyrzowice,

· Marcel Korzec - S.P. Tąpkowice,

· Rafał Zrałek - S.P. Tąpkowice,

· Maria Główkowska - S.P. Zendek,

· Krzysztof Drożdż - S.P. Tąpkowice.

Koszty zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: 1.220 zł.

Koszt materiałów wykorzystanych do realizacji 12.264,91 zł.

Dofinansowano organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka w Niezdarze organizowanej w ramach Kampanii dla dzieci z grupy ryzyka. Koszt dofinansowania: 2.021,99 zł.

W ramach akcji wakacyjnej dofinansowano wyjazdowe zajęcia profilaktyczne dla dzieci z grupy ryzyka, organizowane przez BiOK:

- zimowisko w Zakopanem - na kwotę 2.389 zł;

- kolonie letnie we Władysławowie / dwa turnusy/ - na kwotę 5.000zł.

Piętnaścioro dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wyjechało na kolonie profilaktyczne do Jarosławca. Koszt kolonii: 9.285 zł.

We współpracy z BiOK w Tąpkowicach dla 95 dzieci z grupy ryzyka zorganizowano imprezę Mikołajkową. Dzieci w czasie trwania imprezy otrzymały drobne paczki ze słodyczami.

Koszt realizacji: 10.858, 58 zł.

W ramach tworzenia alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego oraz rekreacji dla dzieci i młodzieży doposażono place zabaw w Ożarowicach i Zendku. Wykonanie kosztorysów placów zabaw - 915 zł; koszt zamontowanych urządzeń - 66.147,18 zł

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

· Odbyto 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 11.434 zł;

· Na posiedzeniach Komisji wydano 19 opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

· Na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono laptop wraz z torbą za kwotę:2.257 zł, oraz materiały papierniczo- biurowe i pieczęcie za kwotę: 1.435,10 zł;

· Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 8.200 zł;

3. Zastosowanie leczenia odwykowego:

 • Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 9 wniosków od rodzin dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zastosowania leczenia odwykowego;
 • Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, dziewięć wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji wywiadów 450 zł.
 • Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 4 rozmowy interwencyjno - motywujące;
 • Problemem jest niestawiennictwo osób wezwanych na rozmowy interwencyjno - motywujące. Mimo dwukrotnie ponawianych zawiadomień osiem osób nie stawiło się na wezwanie;
 • W wyniku rozmów interwencyjnych 1 osoba dobrowolnie podjęła leczenie odwykowe w stacjonarnym zakładzie leczenia uzależnień;
 • Do Sądu Rejonowego Tarnowskich Górach skierowano 9 wniosków dotyczących sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego;
 • W związku ze złożonymi wnioskami poniesiono koszty opłat sądowych i opinii biegłych w kwocie: 2.140 zł

4. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

· Z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 20 rodzin z problemem alkoholowym;

· Prowadzona jest praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin

z problemem alkoholowym z 30 rodzinami;

· Wdrażana jest interwencyjna procedura "Niebieskiej karty" w sprawach przemocy

w rodzinie.

5. Punkt konsultacyjny

· W punkcie konsultacyjnym dyżurował raz w miesiącu psycholog - specjalista terapii uzależnień udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Siedmiu rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono pomocy. Koszt dyżurów: 2.520 zł.

· Opłaty za energię elektryczną w Punkcie konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 1002,36 zł.

6. Usługi zdrowotne ponadstandardowe

· Zgodnie z zawartą umową, nasi mieszkańcy mieli możliwość korzystania z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Tarnowskich Górach. Opłaconych zostało 16 sesji indywidualnych osób uwikłanych we współuzależnienie oraz przemoc domową, 7 sesji indywidualnych dla młodzieży używającej środków psychoaktywnych oraz 2 sesje dla osób uzależnionych od alkoholu - program przeciwdziałania nawrotom. Łączny koszt usług: 1.615 zł.

7. Wykorzystanie limitu na sprzedaż napojów alkoholowych:

- powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 17,

- powyżej 4.5% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 26.

W stosunku do lat ubiegłych nastąpił znaczący wzrost wykorzystania limitu na napoje

alkoholowe powyżej 4,5% przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży, co wiąże się

z rozwojem `infrastruktury w Porcie Lotniczym Katowice - Pyrzowice.

· Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:

- w miejscu sprzedaży - 320,

- poza miejscem sprzedaży -209.

Zaznaczyć należy, że 16 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych jest

na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach / 9 punktów gastronomicznych oraz 7 punktów handlu detalicznego/. Z obserwacji wynika, że mieszkańcy gminy na terenie Portu nie dokonują zakupów napojów alkoholowych.

· Biorąc pod uwagę punkty sprzedaży napojów alkoholowych z wyłączeniem punktów znajdujących się na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

- w miejscu sprzedaży - 680,

- poza miejscem sprzedaży - 286.

8. Gminny Program Zapobiegania Narkomanii

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w punkcie konsultacyjnym dyżurował psycholog, podejmujący działania motywująco - wspierające. Mieszkańcy skorzystali łącznie z 17 indywidualnych sesji. Koszt dyżurów psychologa 1.190 zł.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zendku włączyła się w organizację lokalnych imprez w ramach ogólnopolskiej Kampanii "Bliżej siebie, dalej od narkotyków". W szkole odbył się Turniej Rodziny. Podczas jego trwania zorganizowano m.in. rozgrywki pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Łączny koszt: 718.18 zł

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

mgr Urszula Czapla

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Gminy Ożarowice za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowicach za 2008r.

I.POMOC FINANSOWA.

Ogółem plan budżetu Ops-u po zmianach wynosi 1 203 875,87 zł

a wydatkowano 1 199 571, 05 zł

A. POMOC SPOŁECZNA

1. Ogółem z pomocy finansowej ( pomocy społecznej) w ramach zadań własnych i zleconych korzystało 137 osób /osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji / z 76 rodzin / 258 osób w tych rodzinach co stanowi 4,7 %ogółu mieszkańców gminy/. Z zadań zleconych 8 osób otrzymało świadczenia w trybie decyzji z 8 rodzin. Z zadań własnych 129 osób otrzymało świadczenie w trybie decyzji z 76 rodzin, przy czym wiele rodzin otrzymało pomoc z kilku różnych rodzajów i form pomocy i to zarówno z zadań własnych i zadań zleconych.

Ogółem wydano 257 decyzji z zadań zleconych i z zadań własnych.

2. Ogółem na świadczenia z systemu pomocy społecznej wykorzystano:

121 693,81 zł

v na finansowanie zadań zleconych /rozdz.85214/ 29 881,29 zł

v na finansowanie zadań własnych /rozdz.85214/ 67 900,00 zł

v na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za

osoby pobierające zasiłek stały, rozdz. 85213 § 4130 3 212,52 zł

v dotacja celowa na "Posiłek dla potrzebujących- rozdz.85295 11 700,00 zł

v dotacja celowa na finansowanie zasiłków okresowych 9 000,00 zł

a. Zadania zlecone gminie - rozdz.85214

Ogółem wydatkowano §3110- 29 881,29

z przeznaczeniem na :

8 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 73 świadczeń, 30 654,65 zł*

ZUS zrefundował kwotę 773,36 zł gdyż osoba nabyła prawa emerytalne w trakcie pobierania zasiłku stałego

b. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, - rozdz.85213 § 4130

Ogółem wydatkowano 3212, 52 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających :

- zasiłek stały - 73 składki 2758,92 zł

- świadczenie pielęgnacyjne - 12 składek 453,36 zł

c. Zadania własne rozdz.85214 .

Ogółem wydatkowano § 3110 - 88 600,00 zł

w tym 67 900 zł z środków własnych gminy

11 700 zł dotacja na "posiłki"

9 000 zł dotacja na zasiłki okresowe

z przeznaczeniem na :

· dożywianie w szkołach dla 64 dzieci łącznie opłacano 8 631 posiłków

na kwotę - 19 566,00 zł

· zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 58 rodzin wydatkowano - zwrot z innej gminy 250 zł 52 699,00 zł z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał itp.

w tym: - zasiłki celowe specjalne 10 968,00 zł

· zasiłki okresowe dla 16 rodzin 57 świadczeń 16 335,00 zł

w tym

z tytułu bezrobocia 12 rodzin - 45 świadczenia na kwotę 13 524,00 zł

W ramach Programu "Pomoc państwa z zakresie dożywiania " wydatkowano 24 906 zł :11 700 zł w budżetu państwa i 13 206 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 8631 posiłków( 19 566 zł) i udzielono 27 zasiłków celowych
(5340 zł) na żywność .

3 .Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - ogółem 290 434,25 zł

Ogółem wydatkowano 290 434,25 z przeznaczeniem na :

· fundusz płac § 4010 198 941, 90 zł

· fundusz nagród § 4040 13 872,44 zł

· składka ZUS § 4110 34 423,41 zł

· składka na Fundusz Pracy § 4120 5 278,97 zł

· wydatki rzeczowe- zakup mat.biurowych

i wyposażenie § 4210 9 954,77 zł

· malowanie pokoju nr 1 § 4270 683,20 zł

· Szczepienia i badania pracowników § 4280 810,00 zł

· opłata pocztowa ,przegląd

kserokopiarki, utrzymanie systemów

informatycznych § 4300 12 648,69 zł

· rozmowy telefoniczne § 4370 1 918,95 zł

· delegacje służbowe § 4410 1 804, 27 zł

· fundusz socjalny § 4440 4 155,29 zł

· opłata komornicza § 4610 39,01 zł

· szkolenia pracowników § 4700 2 079,00 zł

· zakup programu komputerowego, § 4750 2 452, 40 zł akcesoria

4. Zwrot z budżetu państwa kosztów za obsługę decyzji wydawanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyznania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego (50zł) wykorzystano 50 zł

B. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ogółem plan świadczeń rodzinnych wynosi 759 561,00 zł

a wydatkowano 758 658,12 zł

z przeznaczeniem na :

a/ fundusz płac § 4010 14 412,00 zł

c/ składki ZUS § 4110 9 668,00 zł

w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 68 świadczeń 7 288,00 zł

d/ składka na Fundusz Pracy § 4120 335,37

e/ wydatki rzeczowe § 4210 3 761,75 zł

f/ pozostałe usługi np. informatyczna § 4300 3 000,00

g/ rozmowy telefoniczne § 4370 477,32 zł

h/ delegacje służbowe § 4410 99,78 zł

i/ papier do kserokopiarki § 4740 542,29 zł

j/ świadczenia społeczne § 3110 726 361,61 zł

z przeznaczeniem na :

* zasiłki rodzinne wypłacono 4 248 świadczeń 255 968,00 zł

* dodatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 1975 świadczeń 239 260,61 zł

v z tytułu urodzenia dziecka - 17 świadczeń 17 000,00 zł

v z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego -243 świadczenia 95 360,61 zł

v z tytułu samotnego wychowywania dziecka -87 świadczeń 15 270,00 zł

v z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego -158 świadczeń 12 560,00 zł

v z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza

miejscem zamieszkania -755 świadczeń 37 910,00 zł

v z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 198 świadczeń 19 800,00 zł

v wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 517 świadczeń 41 360,00 zł

Informacje statystyczne dot: rodzin pobierających świadczenia rodzinne
w bieżącym okresie zasiłkowym:

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne 209

2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym 153

2.1 na 1 dziecko 54

2.2 na 2 dzieci 71

2.3 na 3 dzieci 21

2.4 na 4 i więcej dzieci 7

* świadczenia opiekuńcze ogółem: 827 świadczeń 146 289,00 zł

v zasiłki pielęgnacyjne 753 świadczenia 115 209,00 zł

v świadczenia pielęgnacyjne 74 świadczenia 31 080,00 zł

* Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka "becikowe"

59 świadczeń 59 000,00 zł

* zaliczka alimentacyjna : 93 świadczenia 20 417,00

* zaliczki zwrócone przez dłużników - 1 250,65 zł

* Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane -553,00 zł

Zaliczka alimentacyjna wypłacana wypłacana była do 30.09.2009r.

W miejsce zaliczki alimentacyjnej z dniem 1.10.2008r. wszedł Fundusz Alimentacyjny.

* FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 5 980,00 zł

· Wypłacono łącznie w ciągu 3 m-cy istnienia Funduszu 23 świadczenia

na 8 osób uprawnionych na kwotę 5 980,00 zł

· Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA 1 350, 24 zł

Z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 816,38 zł

- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 266,93 zł

- przekazane na dochody własne gminy dłużnika 266,93 zł

· Dochody własne gminy tytułu świadczeń z FA zwróconych

przez dłużników 405,00 zł

z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne 267,00 zł
- przekazane przez inne gminy 138,00 zł

Ogółem zostało wydanych 6 decyzji przyznających świadczenia, nie wydano decyzji odmownych.

Trzy wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami przekazano do marszałka województwa o ustalenie zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie tut. gminy

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie - 4

Wezwanie dłużnika alimentacyjnego w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odbioru oświadczenia majątkowego - 4

Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odbiór oświadczenia majątkowego 3

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna - 1

Zwrócenie się z wnioskiem do Dyrektora PUP o podjęcie działań zmierzających
do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, skierowanie do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych - 1

Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących poza terenem tut. gminy

Przekazanie informacji dłużnikom alimentacyjnym o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego - 6

Przekazanie informacji dla organów właściwych dłużników alimentacyjnych wraz z prośbą o podjęcie działań w myśl ustawy - 6

Pozyskanie informacji zwrotnych organów właściwych dłużników alimentacyjnych w sprawie podjęcia działań wobec dłużników - 2

C. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO " EFEKTYWNY ROZWÓJ AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OŻAROWICE".

28 734,87 zł

Realizujemy projekt "Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII- Promocja integracji społecznej.

Kwota dofinansowania projektu wynosiła 28 734,87 zł , a wkład własny 3 371,13 zł - ogółem wartość projektu 32 106,00 zł

W ramach projektu zaktywizowano 5 osób - długotrwale bezrobotnych.

Beneficjenci uczestniczyli w :

· Warsztatach aktywizacyjno- psychologicznych o tematyce:

o Rynek pracy podstawowe informacje

o Metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia

o Preferencje i predyspozycje zawodowe

o Bilans doświadczeń i umiejętności zawodowych

o Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

o Radzenie sobie ze stresem

o Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

o Umiejętność wyznaczania sobie celów i efektywnego planowania

o Budowanie indywidualnego planu działania

o Adaptacja w miejscu pracy

o Trening budowania samooceny

o Trening motywacji i aktywności

o Konsultacje specjalistyczne doradcze i psychologiczne z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania i Diagnozy Doradczej dla każdego uczestnika

· Szkolenia zawodowe dostosowane do każdego uczestnika tj. bukieciarstwo, krawiec-szwacz, opiekun osób starszych, kurs komputerowy i kasy fiskalnej.

II. PRACA SOCJALNA

Praca socjalna jest najważniejszym elementem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc finansowa stanowi jedynie narzędzie do realizacji efektywnej pracy socjalnej.

Praca socjalna jest działalnością ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Realizowana jest przede wszystkim w ramach pomocy środowiskowej ( w miejscu zamieszkania ) oraz instytucjonalnej.

Celem pracy socjalnej jest wspieranie osób i rodzin we wzmocnieniu ich możliwości funkcjonowania w społeczeństwie lub w odzyskaniu zdolności do samodzielnego życia.

Praca socjalna jest głównym narzędziem pracy pracownika socjalnego. Stanowi ona istotny element systemu pomocy społecznej ze względu na znaczenie w procesie oddziaływania socjalnego. Nowoczesne pojmowanie pracy socjalnej wyznacza jej o wiele szerszy zakres aniżeli tradycyjnie rozumiane działanie socjalno - bytowe i dotyczy działalności społeczno - profilaktycznej, kulturowo - wychowawczej oraz resocjalizacyjno - kompensacyjnej. Jest to forma profesjonalnej aktywności służb socjalnych. W ramach postępującej demokratyzacji stosunków społecznych dokonująca się globalizacja przynosząca zagrożenia cywilizacyjne między innymi relatywizm norm i wartości, patologizację, powodują, że aktywizacja i wzmocnienie sił ludzkich staje się istotą pracy socjalnej.

Najważniejsza jest współpraca z osobą lub rodziną zwracającą się o pomoc polegająca na współdziałaniu w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji. Szczególnie, gdy zagrożone zostały podstawowe warunki egzystencji bądź też jakości ich życia obniżyła się poniżej akceptowanego minimum.

Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w rozwiązywaniu konkretnych, trudnych spraw życiowych.

Wszelka pomoc udzielana naszym podopiecznym przede wszystkim oparta jest na pracy socjalnej. W zawodach fachowego pomagania rozmowa stanowi w znacznej mierze jedyną szansę zapoczątkowania interwencji, która uratuje klienta i jego najbliższych. Dlatego pracownicy socjalni naszego Ośrodka pogłębiają wiedzę, doskonalą się w tym zakresie, powiększają zakres kompetencji.

W 2008 roku pomocą w formie pracy socjalnej objętych było 109 rodzin. Pracownicy socjalni udzielali wsparcia w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Przekazywali również informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy. Celem tych działań było przede wszystkim stymulowanie aktywności własnej podopiecznych.

Pracownicy socjalni podejmowali także działania mające na celu pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, przekazywali im niezbędne informacje dotyczące uzyskania wsparcia i sposobów radzenia sobie z problemem.

Pracę socjalną na rzecz zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych objętych było 87 rodzin, pomoc polegała na:

· pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno - rentowych, świadczeń z tytułu alimentów, świadczeń rodzinnych,

· organizowaniu i udzielaniu pomocy rzeczowej ( odzież używana ),

· współpracy z organizacjami pozarządowymi tj. organizowanie żywności,

· pomocy i edukacji w zakresie gospodarowania budżetem domowym,

· wspólnym z klientem planowaniu i monitorowaniu wydatków.

Pracą socjalną na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych objęto
14 rodzin:

· pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości,

· wspólne z klientem monitorowanie opłacania wydatków mieszkaniowych,

· poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami,

· pomoc w sprawach związanych z koniecznymi pracami remontowymi.

Pracą socjalną na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia objęto 45 rodzin:

· współpraca z osobami biorącymi udział w projekcie "Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice", współpraca w oparciu o Kontrakt socjalny,

· pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy,

· kierowanie do PUP w sprawie rozeznania możliwości udziału w szkoleniach, kursach zawodowych, zajęciach aktywizujących,

· pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w formach subsydiowanych przez PUP ( prace interwencyjne, prace społeczno - użyteczne ),

· praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej,

· pomoc w docieraniu do pracodawców,

· pomoc w uzyskaniu miejsca pracy na stanowisku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,

· pomoc w ustalaniu pozycji, możliwości i szans zatrudnienia na istniejącym rynku pracy,

· wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny.

Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia - 37 rodzin:

· pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych,

· pomoc w realizacji recept,

· zorganizowanie wizyty lekarza w domu,

· kontakt z lekarzem, pielęgniarką,

· rozmowa w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie,

· monitorowanie i mobilizacja do kontynuacji leczenia.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym -
30 rodzin:

· działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej,

· monitorowanie sprawowanej opieki,

· kontakt z pielęgniarkami środowiskowymi,

· budowanie wsparcia środowiskowego,

· działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy,

· kierowanie do DPS

Praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych - 20 rodzin:

· pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności,

· pomoc w korzystaniu z ulg, uprawnień (organizowanie turnusu rehabilitacyjnego, kompletowanie wniosku o komputer dla osoby niewidomej - prog. "Komputer dla Homera"

· pomoc w uzyskaniu świadczeń PFRON.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży - 26 rodzin:

· rozmowy i porady w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci,

· pomoc w docieraniu do instytucji w celu diagnozy rozwoju,

· poradnictwo w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej dzieci i młodzieży,

· współpraca ze szkołą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,

· pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci ( kolonie ),

· współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny - 45 rodzin:

· pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,

· wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy,

· pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa,

· poradnictwo w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych,

· rozeznanie sytuacji rodziny i wspólna analiza,

· pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,

· porady w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie -
15 rodzin:

· kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego,

· monitorowanie procesu leczenia.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym -
20 rodzin:

· kierowanie na zajęcia profilaktyczno - edukacyjne,

· pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla uzależnionych,

· w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla członków rodzin uzależnionego,

· monitorowanie utrzymania abstynencji.

W 2008 roku pracownicy socjalni realizowali 8 kontraktów socjalnych, mających na celu podniesienie skuteczności działań socjalnych - określających zobowiązania i uprawnienia
w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji.

Realizując zadania związane z pracą socjalną pracownicy współpracowali z jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądem, policją, szkołami, ZUS - em, organizacjami pozarządowymi, itp.

Działania podejmowane przez pracowników socjalnych zmierzały przede wszystkim do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

III. Inne formy pomocy .

· Wspólnie z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowaliśmy kolonie letnie do Jarosławca dla 15 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym..Dzieciom tym pomogliśmy przygotować niezbędne rzeczy do wyjazdu i załatwić formalności .

· Pozyskaliśmy z Caritas Opatowice żywność w ramach programu PEAD - 1060 kg makaronu świderki 720 kg kaszy jęczmiennej oraz 1800 l mleka, 350 kg płatków kukurydzianych 352 szt. dań gotowych ( gulasz z kaszą), 700 kg mąki, 153 kg musli, 300 szt dżemu,360 kg cukru którą rozdysponowaliśmy wśród osób najbardziej potrzebujących. Pomoca objętych było 95 rodzin
( tj 386 osób) oraz 34 osoby samotne. Program cieszył się duzym powodzeniem. Forma pomocy pozwoliła wielu osobom na poprawę sytuacji, zaoszczędzenie własnych środków na inne podstawowe potrzeby.

· Pozyskaliśmy 7 miejsc na kolonie z Kuratorium Oświaty i Wychowania do Janowa i Łeby. Rodziny dzieci, o niskich dochodach otrzymały zasiłki celowe na wyposażenie dziecka na kolonie.

· Przez cały okres organizowaliśmy zbiórkę odzieży używanej, którą rozdysponowywaliśmy wśród osób najbardziej potrzebujących.

Załącznik Nr 5

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Gminy Ożarowice za 2008 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH ZA 2008ROK

Sytuacja organizacyjna Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice z siedzibą w Tąpkowicach działa jako samorządowa instytucja kultury.

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

I

Realizacja budżetu

Dotacja podmiotowa

710 875,00

dla Ośrodka Kultury

546 475,00

W tym VAT:

4 183,31

dla Biblioteki

164 400,00

W tym ministerialna

7 500,00

Sprzedaż usług

117 075,36

Przychody finansowe

2 389,83

Pozostałe przychody operacyjne

25 534,80

W tym amortyzacja

19 235,58

Razem

855 874,99

II

Koszty za 2008rok

Konto

400

amortyzacja książek

22 529,49

amortyzacja książek - dary

112,00

amortyzacja środków trwałych

19 235,58

Konto

411

zużycie materiałów

115 606,55

Konto

413

zużycie energii

41 579,53

Konto

420

usługi obce

164 074,21

Konto

430

Wynagrodzenia osobowe

333 914,99

umowy zlecenia i o dzieło

56 879,50

Konto

440

świadczenia na rzecz pracowników

65 951,40

Konto

450

podatki i opłaty

8 126,85

Konto

460

pozostałe koszty

15 017,38

Razem

843 027,48

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice na dzień 31.12.2008r posiada:

1. Należności z tytułu podatku VAT w wysokości

2. Należności od dostawców krajowych (korekta faktury)

581,00 zł

4,98 zł

Wyżej wymienione należności nie stanowią należności wymagalnych.

3. Zobowiązania od odbiorców (z tytułu wynajmu pomieszczeń) 944,71zł

4. Zobowiązanie od odbiorców (z tytułu sprzedaży NGS) 44,00zł

Wymienione w poz. nr 3 zobowiązanie stanowi zobowiązanie wymagalne.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Rozdział 92116 - Biblioteka

DOCHODY

Paragraf

2480

Dotacja podmiotowa, w tym:

164 400,00

do działalności podstawowej

156 900,00

ministerialna

7 500,00

0.690

Wpływy z różnych opłat

821,81

0.830

Wpływy z usług

1 258,44

Przychody finansowe

1 096,88

Pozostałe przychody operacyjne

3 112,00

W tym amortyzacja:

3 000,00

Razem

170 689,13

WYDATKI

Paragraf

Nr konta

Wartość

3020

440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

120,00

4010

430

Wynagrodzenia osobowe pracowników

113 182,72

4110

440

Składki na ubezpieczenia społeczne

16 209,80

4120

440

Składki na Fundusz Pracy

2 403,31

4210

411

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, węgiel filia O-ce, zakup oprogramowania

4 502,41

4240

400

Zakup książek

22 529,49

4260

413

Zakup energii, w tym:energia, woda i gaz

922,16

4300

420

Zakup usług pozostałych

1 189,80

4410

460

Podróże służbowe krajowe

128,14

4430

460

Pozostałe koszty - ubezp. komputerów

182,00

4440

440

Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych

2 870,93

400

Amortyzacja

3 000,00

400

Amortyzacja książek-dary

112,00

Razem

167 352,76

Biblioteka posiada trzy stanowiskową czytelnię internetową, która działa od stycznia 2006r.

(komputery zostały otrzymane w 2005r. w ramach programu IKONKA). W 2008r. w czytelni

internetowej na stanowiskach komputerowych zostały zainstalowane nowe oprogramowania

(Windows XP) na prośby starszych czytelników mających trudności w obsłudze programu Linux.

Z czytelni internetowej czytelnicy korzystają bezpłatnie. W 2008r. z komputerów skorzystało 863

czytelników, w przeliczeniu na godziny przy komputerach pracowano 753 godz. 11 minut.

Księgozbiór Biblioteki jest na bieżąco uzupełniany, aby każdy czytelnik mógł znaleźć poszukiwaną

książkę.

W 2008r. Biblioteka prenumerowała 10 tytułów czasopism.

Czasopisma są wypożyczane również nieodpłatnie do domu. Dla filii bibliotecznych prasy nie

prenumerujemy ze względu na brak środków finansowych.

W 2008r. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości w wysokości 7.500 zł.

Z tej kwoty zakupiono ogółem 324 woluminy, z tego literatury pięknej dla dzieci 105 woluminów,

literatury pięknej dla dorosłych 153 woluminy, literatury popularno-naukowej 66 woluminy.

W 2008r. zakupiono ogółem 891 woluminów, z tego: 324 woluminy zakupiono z

dotacji ministerialnej, 560 woluminów zakupiono z dotacji samorządowej, a 7 woluminów stanowią

otrzymane dary. W ramach przeprowadzonej selekcji księgozbioru we wszystkich placówkach

bibliotecznych wycofano ze zbiorów biblioteki ogółem 3.347 woluminów. Były to książki mocno

zniszczone i zdezaktualizowane treściowo.

Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje cały teren gminy, mamy również czytelników z gmin sąsiednich.

Ogółem w ciągu roku 2008 zarejestrowano 974 czytelników, z tego do lat 15 - 273 osoby, w grupie

wiekowej 16-19 lat - 180 osób, w grupie 20-24 lata- 143 osób, w grupie 25-44 lata- 245 osoby, w

grupie 45-60 lat - 97 osób i w grupie wiekowej powyżej 60 lat - 36 osób.

Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:

Ogółem wypożyczeń na zewnątrz w ciągu roku 27.227 woluminów, w tym:

Literatura piękna dla dzieci 9.422

Literatura piękna dla dorosłych 11.836

Literatura popularno-naukowa 5.146

Czasopisma 823

- Działalność Ośrodka Kultury

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

DOCHODY

Paragraf

2480

Dotacja podmiotowa, w tym:

546 475,00

do działalności podstawowej (w tym śr.trwały-7095,42)

480 455,47

celowa ze Starostwa Powiatowego

2 075,00

sprzedaż usług:kolonie,zimowiska

8 949,93

NGS

50 811,29

VAT do w/w usług

4 183,31

0.750

Dochody z najmu i dzierżawy

33 724,29

0.830

Wpływy z usług, w tym:

81 270,82

NGS

22 551,48

kolonie i zimowiska

45 409,23

Wspólorganizowanie imprez

5 100,00

Reklama

8 210,11

Przychody finansowe (odsetki)

1 292,95

Pozostałe przychody operacyjne

22 422,80

w tym amortyzacja

16 235,58

w tym refundacja PUP

5 092,27

-

w tym pozostałe (nagrody, dary)

1 094,95

- Razem

685 185,86

WYDATKI

Paragraf

Nr konta

Wartość

3020

440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 113,00

4170

430

Umowy zlecenia i o dzieło

56 879,50

4010

430

Wynagrodzenia osobowe pracowników

220 732,27

4110

440

Składki na ubezpieczenia społeczne

33 864,35

4120

440

Składki na Fundusz Pracy

5 139,17

4210

411

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe,art. przemysłowe 53 375,18, materiały dla redaktora gazetki 3 951,16, materiały na uroczystości gminne 18 415,46, nagrody za udział w konkursach 6 680,42

kolonie i zimowiska 484,64

zakup dla zespołów śpiewaczych 28 197,28

111 104,14

4260

413

Zakup energii, w tym:energia, woda i gaz

40 657,37

4300

420

Zakup usług pozostałych, w tym: nadzór nad instalacją gazową,wywóz śmieci,opłata internetowa i telef.44 086,96 opłaty za transport zespołów 16 536,96 organizacja kolonii i zimowisk 53 523,49 druk gazetki NGS 27 190,00 uroczystości gminne 21 642,00

konkursy i festiwale 500,00

163 479,41

4410

450

Podatki i opłaty

8 126,85

4410

460

Podróże służbowe krajowe, w tym: podróże pracowników ośrodka 1 798,00 podróże redaktora NGS 6 388,24

8 186,24

4440

440

Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych

4 230,84

400

Amortyzacja

16 235,58

460

Pozostałe koszty-jubileusz NGS

5 926,00

Razem

675 674,72

Zakres prowadzonej działalności kulturalnej Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

STYCZEŃ

· Kolędowy wieczór przy świecach, na którym prezentowali się laureaci VI Gminnego Festiwalu Kolęd i pastorałek oraz zespoły amatorskiego ruchu artystycznego naszej gminy, składające się z osób dorosłych. W miłą świąteczną atmosferę wprowadziła orkiestra dęta z Ożarowic. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny na "Szopkę Bożonarodzeniową" i "Ozdoby choinkowe".

· Sylwester "BIS" . Do Teatru "Rozrywki" w Chorzowie wyjechały z naszej gminy 52 osoby.

· Występ zespołu śpiewaczego "Ożarowianki" na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Zespół zajął III miejsce otrzymując dyplom oraz nagrodę pieniężną. Laureatki wzięły udział w koncercie galowym w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie.

· X Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ożarowice - turniej przeprowadzono w czterech kategoriach: dziewcząt, SP chłopcy, gimnazjum i kategoria Open. W rozgrywkach wzięło udział 40 osób.

· Zorganizowano zimowisko do Zakopanego dla 28 dzieci w DW. "U Jozka". Wychowawcy starali się, aby dzieci atrakcyjnie spędziły czas. Było więc dużo atrakcji m.in.: całodniowa wycieczka z przewodnikiem szlakiem górskim z Jaszczurówki przez Kopieniec do Pustelni św. Brata Alberta na Kalatówkach, wjazd kolejkami linowymi na Gubałówkę i Kasprowy Wierch. Zwiedzanie Krupówek i Sanktuarium na Krzeptówkach, wyprawa do Izby Regionalnej Adama Gąsienicy w Murzasichlu, kulig. Poza tym dzieci dużo czasu spędziły na saneczkowaniu i wspólnych spacerach. Nie zabrakło również zajęć w grupach jak: dyskoteki, gry, zabawy, konkursy.

· Koncert chóru "Niezdareczka" w kościele w Lasowicach z okazji poświęcenia terenów po obozie koncentracyjnym.

· Koncert chóru "Niezdareczka" w Kościele w Radzionkowie.

LUTY

· Turniej szachowy Grand Prix o Puchar Dyrektora BiOK w Tąpkowicach - wzięło udział 15 zawodników.

· Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora BiOK dla Oldbojów - w turnieju wzięło udział 23 zawodników, zawody rozegrano w dwóch grupach wiekowych: od 30-50 lat oraz powyżej 50 lat.

· Wycieczka na Międzynarodowe Targi Poznańskie "Polagra 2008", w której uczestniczyło 19 osób. Wszyscy z zainteresowaniem zwiedzili wystawę najnowszych maszyn i narzędzi rolniczych

MARZEC

 • Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano "Babski Comber", gościł kabaret "Jestem" z Piekar Śląskich, który bawił ponad 150 pań. Tematyka biesiady dotyczyła Olimpu. Na biesiadę przybyli "władcy Olimpu", którzy bawili wszystkie Panie, śpiewali piosenki biesiadne i organizowali konkursy.
 • Cykliczny turniej szachowy o Grand Prix, w którym uczestniczyło 19 osób.
 • Uroczyste podsumowanie dotychczasowej współpracy LGD - Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" - odbyła się prezentacja gminy a w programie: występy zespołów artystycznych, degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z każdej gminy oraz wystawa rękodzieła ludowego.
 • Rozstrzygnięcie świątecznych konkursów wielkanocnych na "Kartkę Wielkanocną", "Zajączka" oraz na "Pisankę". Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I -III, klasy IV-VI, gimnazjum. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac.
 • Przedstawienie teatralne pt. "Cudowna Lampa Aladyna" dla dzieci z terenu naszej gminy w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury
 • VIII Młodzieżowy Międzygimnazjalny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ożarowice - wzięło udział 25 drużyn z 16 szkół. Rozgrywano w dwóch kategoriach : dziewcząt i chłopców. Zwycięzcami w kategorii dziewcząt zostało gimnazjum z Wielowsi, a w kategorii chłopców I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Tarnowskich Górach. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.
 • IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Ożarowicach. W rozgrywkach wzięło udział 49 zawodników w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn. Zwycięzcy do III miejsca otrzymali puchary i dyplomy.
 • "Topienie Marzanny" na Brynicy - udział zespołu śpiewaczego "Ożarowianki" i zespołu teatralno - kabaretowego "Bez chłopa" z Tąpkowic

KWIECIEŃ

 • Rozstrzygnięcie konkursu pt. "Straż Pożarna w oczach dziecka". Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci z terenu naszej gminy. Przeprowadzony został w czterech kategoriach wiekowych: Przedszkole, SP kl. I-III, kl. IV-VI i Gimnazjum. W konkursie wzięło udział 45 dzieci.
 • Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej - udział wzięło 57 dzieci, których podzielono na IV kategorie wiekowe, każda występująca osoba otrzymała statuetkę, dyplom i sadzonkę sosny. Wyróżniono 10 osób.
 • Zorganizowanie wyjazdu do Miejskiego Ośrodka Kultury w Piekarach Śląskich na koncert "Don Wasyla" dla 36 osób.
 • Koncert rekrutacyjny - prezentacja dzieci uczęszczających do Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach. Koncert na instrumentach klawiszowych, dętych i smyczkowych.
 • IV edycja Gali Tanecznej, na którą przybyło 25 zespołów tanecznych około (300 osób). Wszystkie zespoły otrzymały statuetki i dyplomy oraz słodki poczęstunek.

MAJ

 • Cykliczne spotkanie szachowe w Turnieju o Grand Prix, w rozgrywkach wzięło udział 27 osób.
 • Występ zespołu śpiewaczego "Ożarowianki", " Zendkowianki", "Pyrzowianki" i kapeli " Sami swoi" na XV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych "Złoty Kłos" w Zebrzydowicach . Za swój wspaniały występ kapela zdobyła III miejsce i nagrodę pieniężną.
 • Prezentacja zespołu tanecznego "Dance" na Międzynarodowych Zawodach Jeździeckich w Radzionkowie.
 • Święto Konstytucji 3-go Maja. Uroczystość rozpoczęta Mszą Św. w intencji ojczyzny, oddanie hołdu i złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych. Dalsza część oficjalna w sali Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach - wręczenie odznaczeń, występy artystyczne zespołów młodzieżowych, zespołu teatralno - kabaretowego "Bez chłopa" z Tąpkowic oraz orkiestry dętej z Ożarowic.
 • Występ zespołu śpiewaczego "Ożarowianki", "Zendkowianki" i kapeli "Sami swoi" na Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym "Zagłębie i Sąsiedzi" w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
 • Zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tąpkowicach .
 • Gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęły się Mszą Św. w intencji strażaków i ich rodzin. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali OSP Pyrzowice, gdzie wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom. Przygrywała strażacka orkiestra dęta z Ożarowic oraz kapela "Sami swoi" z Tąpkowic.
 • Lekcja biblioteczna dla dwóch grup przedszkolnych z Tąpkowic. Dzieci zostały zapoznane z biblioteką i jej zbiorami. Wzięły udział w konkursie pt. "Postać z bajki", w nagrodę otrzymując słodki upominek.
 • Udział strażackiej orkiestry dętej z Tąpkowic w koncercie z okazji 88 rocznicy urodzin Jana Pawła II pt. " Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie" na rynku w Wadowicach
 • Majówka w Niezdarze - zaprezentowały się dziecięce zespoły taneczne i wokalne z Biblioteki i Ośrodka Kultury z Tąpkowic. Dzieci uczestniczyły również w organizowanych konkursach i zabawach z okazji Dnia Dziecka.
 • IV Letnie Spotkanie z Muzyką i Śpiewem. Występy zespołów artystycznych : z Radzionkowa, z Zespołu Szkół Techniczno - Humanistycznych, Orkiestry Dętej z Ożarowic, zespołów śpiewaczych z Łodzi, Pyrzowic i Rogożnika, zespołu młodzieżowego z Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach, zespołu góralskiego "Jetelinka", chóru "Kolejarz" z Tarnowskich Gór, kapeli "Sami Swoi" z Tąpkowic oraz solistek : Alicji Czura, Magdaleny Małota, Dominiki Trefon
 • Dzień Matki. Laureaci konkursu pt. "Wiersz dla mamy" recytowali swoje wiersze. Recytacja byłą przeplatana występami zespołów artystycznych działających przy BiOK.
 • Dzień Dziecka - imprezę rozpoczęto bajką pt. "O Gryzeldzie w czerwonym bereciku, krasnoludkach i księciu Kapryśniku" wystawioną przez zespół teatralno-kabaretowy z Tąpkowic. Następnie wręczono nagrody i dyplomy z rozstrzygniętego konkursu plastycznego pt. "Straż Pożarna w oczach dziecka". Na zakończenie dzieci mogły obejrzeć w plenerze pokaz umiejętności strażackich w wykonaniu strażaków z Tąpkowic.

CZERWIEC

 • Turniej szachowy "Grand Prix" o Puchar Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach. W rozgrywkach wzięło udział 27 zawodników. Zwycięzca otrzymał dyplom, puchar oraz nagrodę rzeczową. Nagrody rzeczowe otrzymali również zawodnicy, którzy zajęli kolejnych 6 miejsc.
 • Wycieczka rolników z terenu naszej gminy do Modzierowa k. Raciborza na Dni Pola. W wyjeździe uczestniczyły 42 osoby.
 • Zakończenie roku szkolnego grup: teatralnych, wokalnych tanecznych prowadzonych przez instruktorów BiOK.
 • Występ zespołów śpiewaczych: "Ożarowianki", "Zendkowianki", kapeli "Sami swoi" oraz solistek z zespołu wokalnego z Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach na V Regionalnym Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych w Preczowie. Kapela "Sami swoi" za swój wspaniały występ zajęła I miejsce, zespół śpiewaczy "Ożarowianki" zajął II miejsce, a zespół śpiewaczy "Zendkowianki" - III miejsce. W kategorii solistów II miejsce zdobyła Dominika Trefon a wyróżnienie otrzymała Magdalena Małota. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.
 • Występ gościnny zespołu śpiewaczego "Zendkowianki" i "Ożarowianki" na corocznych obchodach "Dni otwartych drzwi rolnictwa" w Mikołowie.

LIPIEC

 • Zawody Sportowo - Pożarnicze w Ossach. Impreza rozpoczęła się meczem piłki nożnej o puchar wójta gminy Ożarowice pomiędzy drużynami "Tęcza" Zendek i "Piast" Ożarowice. Po meczu odbyły się zmagania trzynastu drużyn strażackich. W trakcie zawodów wśród publiczności prowadzona była loteria fantowa, podczas której rozlosowane były liczne nagrody. Imprezę uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Ożarowic oraz zespół muzyczny Avangard z Oss.
 • Zespoły śpiewacze: "Zendkowianki", "Ożarowianki" i "Pyrzowianki" oraz kapela "Sami Swoi" zaprezentowali się na Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych "Brenna 2008". Zespoły zostały zakwalifikowane do kategorii: kapela i chóry ludowe, za swój występ otrzymali dyplomy za udział.
 • Akcja "Lato 2008" - Biblioteka i Ośrodek Kultury zorganizował dla dzieci z terenu gminy Ożarowice II turnusy kolonii. I turnus od 9.07.2008 - 19.07.2008r. dla 45 kolonistów został zorganizowany w Bieszczady, do miejscowości Myczkowce. Podczas pobytu dzieci korzystały z wielu wycieczek pieszych i autokarowych. Wybrano się m.in. na całodniową wycieczkę autokarową pętlą bieszczadzką, przespacerowano do schroniska pod Małą Rawką, do stadniny koni i cerkwi w Smolniku nad Sanem. Dzieci odwiedziły również cudowne źródełko w Zwierzyniu. Wielką atrakcją był rejs statkiem po Solinie, zwiedzono również Synagogę w Lesku i obejrzano galerię Zdzisława Pękalskiego. Miłym dodatkiem był pobyt dzieci w Minii Zoo w Myczkowcach. Zorganizowano wycieczkę autokarową do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego "Knieja" w Nowosiółkach. Wypoczynek dzieciom urozmaicały gry, zabawy, konkursy, rozgrywki sportowe, podchody oraz pływanie na rowerkach wodnych.

SIERPIEŃ

· II turnus kolonii, od 12.-08 - 24.08.2008r. 31 osobowa grupa dzieci odpoczywała nad morzem w Dźwirzynie. Atrakcją kolonii była całodniowa wycieczka autokarowa na Wyspę Wolin: odwiedzono kościół w Kamieniu Pomorskim, podziwiano Jezioro Turkusowe, ruiny kościoła w Trzęsaczu, spacerowano Aleją Gwiazd w Międzyzdrojach. Dzieci przeżyły również atrakcje proponowane przez Centrum rozrywki i jazdy konnej "Dziki Zachód" w Zieleniewie. Zorganizowana była również wycieczka do Kołobrzegu połączona z rejsem statkiem po Morzu Bałtyckim. Plażowano, kąpano się w morzu, zorganizowano chrzest kolonijny, wiele gier, rozgrywek sportowych, zabaw w podchody, dyskotek oraz zabaw edukacyjnych.

· Zespoły śpiewacze "Ożarowianki" i "Zendkowianki" zaprezentowały się na Folkloriadzie Jurajskiej w Poraju "Starodawne i bliskie czasy". Brały udział w warsztatach jak powstało rękodzieło: garncarstwo, wypalanie ceramiki, kowalstwo artystyczne, czerpanie papieru metodą z XV w.

· Piknik z koniem w tle w Ossach. Rozgrywane były amatorskie zawody jeździeckie. Atrakcją imprezy był miniturniej rycerski w wykonaniu członków stowarzyszenia "Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego". Uczestnicy imprezy brali udział w losowaniu fantów. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

· Występ gościnny chóru "Niezdareczka" na Pikniku Repeckim w Reptach Śląskich.

· Dożynki Powiatowo-Gminne 2008 w Ożarowicach.. W programie: Msza Św., po mszy przemarsz barwnego korowodu na boisko LKS. Oficjalne powitanie gości przez włodarzy. Bogata część artystyczna: występ Strażackiej Orkiestry Dętej z Ożarowic, zespołów śpiewaczych działających przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach: z Ożarowic, Zendka, Niezdary, zespołu teatralno - kabaretowego "Bez chłopa" z Tąpkowic, Kapeli "Sami swoi" z Tąpkowic, solistek z zespołu wokalnego. Gościnnie wystąpili: zespół Pieśni i Tańca "Mały Śląsk", śląska formacja "Quatro" oraz kabaret Paka. Na zakończenie zabawa taneczna przy zespole Duo Capell. Dożynkom towarzyszyły liczne wystawy sprzętu rolniczego, rękodzieła ludowego, wyrobów piekarniczych, a dla dzieci przygotowano różne gry, zabawy i konkursy w plenerze. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Wiejska Chata do której zapraszano gości dożynkowych na degustację pysznych domowych potraw.

WRZESIEŃ

 • Występ gościnny zespołu śpiewaczego "Ożarowianki" w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich w cyklu "Muzyczna Akademia Zdrowia".
 • Udział chóru "Niezdareczka" w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Klubów Seniora w Jastrzębiu Zdroju.
 • zorganizowanie wycieczki dla emerytów i rencistów do Wrocławia. W programie: Panorama Racławicka, zwiedzano również: Ogród Japoński, Ostrów Tumski, katedrę św. Jana Chrzciciela oraz rynek.
 • zorganizowanie wyjazdu do Tychów na Giełdę Kwiatową.

PAŹDZIERNIK

 • Biblioteka i Ośrodek Kultury zorganizował dla rolników wyjazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie "Polagra 2008"- uczestniczyło 46 osób. Rolnicy obejrzeli maszyny rolnicze usprawniające pracę rolników, wystawy najnowszych trendów w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz degustowali wiele potraw regionalnych.
 • Zorganizowanie wycieczki do Cieszyna.
 • Koncert chóru "Niezdareczka w Oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Tarnowskich Górach.
 • Zorganizowanie "Święta Ziemniaka" . Atrakcją były konkursy, występy artystyczne dzieci i młodzieży działającej przy Bibliotece i Ośrodku Kultury. Przygotowano wiele potraw z ziemniaków: pyzy ziemniaczane, placki, sałatki oraz pieczonki. Imprezę uświetnił występ kapeli "Sami swoi " z Tąpkowic.
 • Zorganizowanie szkolenia pt. "Wymogi wzajemnej zgodności a uzyskanie dopłat bezpośrednich" prowadzonego przez instruktora z Doradztwa Rolniczego.
 • Występ zespołu śpiewaczego "Ożarowianki" na IX Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku. Zespół zaprezentował się w trzech pieśniach śpiewanych dawniej w naszym regionie.

LISTOPAD

 • Występ gościnny zespołu śpiewaczego "Zendkowianki" w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich na spotkaniu pt. "Muzyczna Akademia Zdrowia"
 • Występ chóru "Niezdareczka" na Wieczorze Pieśni w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim.
 • Uroczystość z okazji Święta Niepodległości : w części artystycznej występy: dzieci i młodzieży działającej przy BiOK (solistki, grupa taneczna "Dance" i "LAPASSIONE"), zespołu teatralno-kabaretowego "Bez chłopa" z Tąpkowic oraz zespołów śpiewaczych "Ożarowianki" i "Zendkowianki".
 • Indywidualny integracyjny turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Ożarowice. W rozgrywkach wzięło udział 26 zawodników z terenu całego województwa. Zawodnicy zostali podzieleni na trzy grupy: zawodnicy generalni, niepełnosprawni i juniorzy do lat 16. Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy.
 • Koncert chóru "Niezdareczka" podczas Mszy Św. w Miasteczku Śląskim na Zjeździe Chórów.
 • Występ gościnny zespołu śpiewaczego "Zendkowianki" na imprezie z okazji "Dnia Seniora" w Tąpkowicach
 • Występ chóru "Niezdareczka na IX Przeglądzie Muzyki chóralnej w Strzebiniu
 • Konkurs potraw kulinarnych "Nasze kulturalne Dziedzictwo" z obrzędem "Babski Comber"- udział wzięło dziewięć Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu tarnogórskiego. Przedstawieno stare tradycje obchodzone w okresie tzw. "Ostatków". Degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, wręczenie nagród.
 • Zorganizowanie wyjazdu do "Multikina" w Zabrzu na film pt. " To nie tak jak myślisz kotku". W wyjeździe uczestniczyło 36 osób.
 • Występ dzieci i młodzieży działających przy BiOK (grupa taneczna"Twist", "Diamenty", "La Passione" oraz "Bratki") na V Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego "Arabeska" w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie. Zespoły za swój wspaniały występ otrzymały wyróżnienia I i III stopnia.

GRUDZIEŃ

 • Uroczystość z okazji Dnia Górnika. Msza św. w intencji górników, połączona z odpustem została odprawiona w kościele w Ożarowicach. Po mszy uczestnicy obchodów przemaszerowali do Domu Strażaka. Strażacka Orkiestra Dęta w Ożarowicach odegrała hymn górniczy. Po odprowadzeniu pocztów sztandarowych rozpoczęła się biesiada górnicza. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe górników z Ożarowic, Tąpkowic i Zendka, kombatantów. Przybyli także przedstawiciele górników z całej gminy i władze gminne.
 • Spotkanie Mikołajkowe. Przed dziecięcą publicznością w towarzystwie rodziców, która wypełniła salę po brzegi, wystąpiła grupa artystyczna DUO FIX z Jaworzynki z przedstawieniem "Przyjdź do nas Św. Mikołaju". W oczekiwaniu na przyjście Mikołaja ogłoszone zostały wyniki konkursu fotograficznego "Wspomnienie z wakacji" a laureatom wręczono nagrody. I miejsce zajęła Justyna Grzeszczyk- praca "Maki", II miejsce zajęli egzekwo: Julia Morgoń - praca "Wyspa" oraz Aleksandra Grzeszczyk - praca "Skała". Wyróżnienia zdobyli: Aleksandra Banaś - praca "Wodospad", Agnieszka Banaś - praca "Cienie", Józef Latos - praca - "Góry to czy …?" w świątecznych nastrojach uczestniczyły w organizowanych konkursach i zabawach z Mikołajem.
 • Występ zespołu śpiewaczego "Zendkowianki", chóru "Niezdareczka" na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Tarnogórskim Centrum Kultury.
 • Występ zespołu śpiewaczego " Ożarowianki" i solistek z zespołu wokalnego działającego przy BiOK na corocznym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
 • Gościnny występ chóru "Niezdareczka" w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich.
 • VII Festiwal Kolęd i Pastorałek w BiOK. Wzięło w nim udział: 50 solistów, 10 duetów. Festiwal odbywał się w czterech kategoriach : przedszkole, kl. I-III, IV-VI i gimnazjum. Zwycięzcy do III miejsca otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Wyłoniono również dzieci, które otrzymały nagrodę publiczności. Wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek.
 • Rozstrzygnięcie plastycznego konkursu świątecznego na szopkę bożonarodzeniową, kartki bożonarodzeniowe i ozdoby choinkowe. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz rzeczowe.

Oprócz wymienionych wyżej działań prowadzone są prace na miejscu tzn. prowadzenie zajęć świetlicowych z dziećmi. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BiOK prowadzi zajęcia taneczno-rytmiczne. Prowadzona jest także przez instruktora ds. muzyki nauka gry na instrumentach dętych. Prowadzone są zajęcia taneczne, wokalne, teatralne i szachowe. Grupy dziecięce i młodzieżowe działające przy BiOK prezentują się na wszystkich imprezach i uroczystościach okazjonalnych, biorą udział w festiwalach, konkursach i przeglądach. Efektem ich pracy są liczne wyróżnienia i nagrody, które mobilizują dzieci i instruktorów do dalszego działania.

Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz wystawki nowości.

Co dwa tygodnie w siedzibie BiOK odbywają się spotkania koronkarskie.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

· świadczenie usług kserograficznych

· odpłatne organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska

· redagowanie gazetki "Nasze Gminne Sprawy" i odpłatna jej sprzedaż

· wynajem pomieszczeń budynku BiOK (na szkolenia, kiermasze, imprezy okolicznościowe).

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑05‑2009 08:56:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑05‑2009 08:56:11
Data ostatniej aktualizacji:
08‑05‑2009 09:19:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie