Uchwała Nr XXV351/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenia dotacji, sposobu jej roliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania bedącego podmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Uchwała Nr XXV/351/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Kwoty dotacji na finansowanie celów publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Ożarowice określane są na dany rok w uchwale budżetowej gminy.

§ 2. Dotacja może być udzielona lokalnym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, którym zostały zlecone zadania należące do samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Dotacja może być przyznana na wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację określonego zadania winien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację, w tym:

a) nazwę podmiotu,

b) siedzibę i adres korespondencyjny,

c) osobę odpowiedzialną za obsługę zadania będącego przedmiotem dotacji,

d) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych wskazujących na możliwość wykonania zadania;

2) określenie zadania będącego przedmiotem dotacji bądź grupy zadań, w tym:

a) nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

b) termin i miejsce realizacji,

c) kalkulację przewidywanych całkowitych kosztów realizacji zadania,

d) wysokość oczekiwanego dofinansowania z budżetu gminy z określeniem jego przeznaczenia. W przypadku częściowego dofinansowania przedmiotu dotacji, podział na zadania cząstkowe z wyszczególnieniem zadań finansowanych z budżetu gminy,

e) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

f) podmioty współuczestniczące w realizacji zadania, w przypadku wielopodmiotowej realizacji zadania;

3) oświadczenie wnioskodawcy, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie dotacji składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy, lub u Skarbnika Gminy w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy.

2. Wniosek winien być rozpatrzony w terminie 30 dni od daty określonej w ogłoszeniu jako daty granicznej do składania wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Skarbnik Gminy wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 21 dni pod rygorem zwrotu wniosku. W takim przypadku termin do rozpatrzenia wniosku liczony będzie od dnia doręczenia uzupełnionego lub skorygowanego wniosku.

§ 5. 1. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego, uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych;

2) kwotę dotacji określoną w uchwale budżetowej na dany cel;

3) ocenę przedstawionego we wniosku zakresu rzeczowego, kalkulacji kosztów realizacji zadania;

4) możliwości wykonania zadania przez wnioskodawcę;

5) ocenę wykonania przez wnioskodawcę zadań zleconych przez miasto w okresie poprzednim, w szczególności pod względem rzetelności i terminowości ich realizacji.

2. Wójt Gminy przedstawi wniosek do zaopiniowania Komisji Rady Gminy rozwoju gospodarczego i budżetu wraz z propozycją wysokości dotacji na jego realizację.

§ 6. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej z Wójtem Gminy, która powinna określać w szczególności:

1) oznaczenie stron;

2) szczegółowy zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania zleconego, określenie czasu, na jaki umowa została zawarta;

3) zobowiązanie zleceniobiorcy (podmiotu dotowanego) do prowadzenia dokumentacji wg wymagań zleceniodawcy (dotującego) w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym;

4) zobowiązanie się zleceniobiorcy do poddania się kontroli zleceniodawcy w zakresie objętym umową;

5) określenie wysokości dotacji, sposobu i terminu jej przekazywania;

6) zasady rozliczeń otrzymanej dotacji;

7) warunki ewentualnego rozwiązania umowy;

8) sankcje z tytułu nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie, a w szczególności:

a) termin usunięcia uchybień,

b) szczegółowe zasady zwrotu dotacji wraz z odsetkami, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości.

§ 7. 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Umowa na realizację zadania inwestycyjnego może być zawarta na okres dłuższy niż jeden rok z wyodrębnieniem części zadania, której realizacja przypada na dany rok budżetowy.

§ 8. 1. Dotacja przyznawana jest na realizację zadania zleconego przez gminę na podstawie umowy, może być świadczeniem jednorazowym lub o charakterze stałym z zastrzeżeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

2. Dotacja może być przekazywana w formie:

1) refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków;

2) zaliczek wypłacanych w formie transz, przy spełnieniu obowiązku rozliczenia zaliczki uprzednio udzielonej przed uruchomieniem środków przewidzianych do realizacji w ramach kolejnej zaliczki;

3) zaliczki jednorazowej w przypadkach szczególnie uzasadnionych (gdy zagrożony jest interes dotującego, mieszkańców, sytuacja finansowa podmiotu wnioskującego o dotację uniemożliwia realizację zadania w trybie określonym w pkt 1).

§ 9.1. Podmiot dotowany nie może wykorzystać dotacji na inne cele niż określone w umowie.

2. Podmiot zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji i prowadzenia ewidencji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 10.1. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanej dotacji poprzez:

1) przedłożenie sprawozdania końcowego w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania wynikającego z zawartej umowy;

2) przedłożenia rachunków, faktur i umów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie przekazanych środków, do dnia 10 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym otrzymał dotację.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) rozliczenie kwoty otrzymanej w ramach udzielonej dotacji na realizację zadania;

2) stopień zaawansowania realizacji zadania;

3) osiągnięte cele,

4) w przypadku grupy zadań objętych jedną umową, osiągnięte cele każdego z zadań cząstkowych,

5) rozliczenie wykorzystania kwoty otrzymanej dotacji.

3. Podmiot dotowany do sprawozdania przedkłada zestawienie dowodów księgowych potwierdzających prawidłowe wykorzystanie przekazanych środków finansowych. Na żądanie dotującego zobowiązany jest przedstawić kopie faktur, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną i nadzorującą realizację zadania w wydziale lub jednostce, o których mowa w § 4 ust. l.

4. W przypadku udzielenia dotacji jednorazowej, podmiot dotowany zobowiązany jest do złożenia sprawozdania ze szczegółowością określoną w ust. 2.

§ 11.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości polegających w szczególności na niedotrzymywaniu warunków umowy oraz niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji, Wójt podejmie działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn wystąpienia tych nieprawidłowości i ustali termin, do których podmioty dotowane zobowiązane są usunąć uchybienia.

2. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w ustalonym terminie:

1) dotacje przekazane podlegają zwrotowi w całości wraz z odsetkami do budżetu gminy w ciągu 14 dni po upływie tych terminów, odsetki naliczane będą w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;

2) pozostałych rat dotacji nie przekazuje się.

§ 12. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzieleniu dotacji i jej rozliczenia, o których mowa w § 4 ust. l Wójt Gminy zobowiązany jest do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ożarowice:

1) informacji o każdorazowej możliwości ubiegania się o przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w trybie określonym uchwałą oraz o szczegółowych kryteriach ich przyznawania;

2) informacji o przyznanych kwotach dotacji i podmiotach, którym została zlecona realizacja zadań w trybie określonym uchwałą;

3) rocznej informacji zbiorczej o realizacji zadań zleconych w trybie określonym uchwałą.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody

Śląskiego.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; ze zm.) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związanie z realizacją zadań. Tryb postępowania przy zlecaniu zadań, innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873; ze zm.) oraz sposób rozliczenia, kontroli wykonania zadania określa Rada Gminy w niniejszej uchwale.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2009 10:22:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑07‑2009 10:22:32
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 10:26:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie