Uchwała Nr XXV/355/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXV/355/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zmniejszyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 548.120 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 548.120 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 548.120 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin) o kwotę 405.500 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 142.620 zł

po stronie wydatków o kwotę 548.120 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 548.120 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 548.120 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 548.120 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 600 - po przeprowadzeniu procedury przetargowej zmniejszył się o kwotę 548.120 zł koszt inwestycji realizowanej pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 687004S na odcinku stanowiącym ul. Gen. Maczka położoną w sołectwie Tąpkowice w gminie Ożarowice, powiat tarnogórski oraz nr 615059S ul. Szkolna w Sączowie w gminie Bobrowniki, powiat będziński" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011" - z czego kwota dotacji z budżetu państwa zmniejszyła się o 405.500 zł natomiast wkład własny Gminy Bobrowniki o kwotę 142.620 zł.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2009 11:16:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑07‑2009 11:16:56
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 11:19:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie