Uchwała Nr XXVIII/433/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 wrzesnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXVII/433/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 929.566 zł

· przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 929.566 zł

po stronie dochodów o kwotę 179.700 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 129.700 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 129.700 zł

- wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 129.700 zł

Dz. 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 50.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 50.000 zł

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 50.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.109.266 zł

Dz. 600 -Transport i łączność o kwotę 600.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 600.000 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 350.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 350.000 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.266 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.266 zł

· wydatki bieżące o kwotę 9.266 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 50.000 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 600 -

Kwotę 600.000 zł przeznacza się na kontynuację budowy drogi transportu rolnego Zawodą w Ożarowicach,

Dz. 700 -

Kwotę 350.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z pracami geodezyjnymi, kosztami aktów notarialnych, a także na zakup gruntów i nieruchomości na terenie Gminy,

Dz. 801 -

Kwotę 9.266 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty z terenu Gminy na działalność bieżącą,

Dz. 851 -

Kwotę 50.000 zł przeznacza się na zakup urządzeń do zabaw dla dzieci z grupy ryzyka,

Dz. 900 -

Kwotę 100.000 zł przeznaczy się na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej poniesionych na oświetlenie dróg i placów gminnych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑10‑2009 16:21:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  12‑10‑2009 16:21:11
Data ostatniej aktualizacji:
16‑10‑2009 14:21:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie