Uchwała Nr XXVIII/405/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru Sołectwa Pyrzowice


Uchwała Nr XXVIII/405/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009r.

w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA CZĘŚCI OBSZARU SOŁECTWA PYRZOWICE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice

stwierdza zgodność przedmiotowego projektu zmiany planu z obowiązującym "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ożarowice", które zostało uchwalone uchwałą Nr XL/249/2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10. 10. 2002 roku

i u c h w a l a

ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA CZĘŚCI OBSZARU SOŁECTWA PYRZOWICE

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W ROZDZIAŁACH

Rozdział 1: Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego zmianą planu oraz

zakresu obowiązywania rysunku zmiany planu

Rozdział 2: Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki

intensywności zabudowy

Rozdział 3: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Rozdział 4: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz rewitalizacji,

Rozdział 5: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

Rozdział 6: Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych

Rozdział 7: Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas

ziemnych

Rozdział 8: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

Rozdział 9: Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Rozdział 10: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury

technicznej

Rozdział 11: Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania

terenów

Rozdział 12: Przepisy końcowe i przejściowe, w tym stawki procentowe

Rozdział 1

Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego zmianą planu oraz zakresu obowiązywania rysunku zmiany planu

§1

1. Granice obszarów objętych zmianą planu określone są na rysunku zmiany planu.

2. Rysunek zmiany planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i wraz z wyrysem z rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ożarowice z zaznaczoną granicą sporządzania zmiany planu jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego Nr-1.

§2

3. W skład obszarów objętych zmianą planu wchodzą tereny obejmujące część sołectwa Pyrzowice położone po stronie północnej ul. Piłsudskiego oraz po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej,

nr 923, która prowadzi do lotniska.

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest ochrona interesów publicznych poprzez:

1) określenie zasad rozwoju funkcji mających znaczenie dla aktywizacji gospodarczej gminy,

2) określenie wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz kształtowania

krajobrazu,

3) poszanowanie prawa własności i ochronę interesu prawnego obywateli,

4) określenie możliwości przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru (w tym

rewitalizacji) w sposób zapewniający równowagę pomiędzy sferą produkcyjną i ekologiczną przy

znaczącym udziale zieleni oraz zasad kształtowania ładu urbanistyczno-architektonicznego wraz

z uzyskaniem sprawnej obsługi komunikacyjnej.

5. Rozstrzygnięcie Rady Gminy Ożarowice dotyczące sposobu realizacji zapisanych w zmianie planu

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad

ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowi załącznik nr 2 do uchwały

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sołectwa Pyrzowice, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Ożarowice, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie w skali 1:2000, który stanowi integralną część zmiany planu i jest załącznikiem do niniejszej Uchwały.

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

7) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć funkcję usługową i produkcyjną jako działalność gospodarczą możliwą do prowadzenia na terenie działki budowlanej, której funkcjonowanie nie powoduje szkodliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi, a stopień korzystania ze środowiska pozostaje na poziomie skutków wywołanych funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej (obiekty kultury, kultu, handlu, gastronomii, administracji, ochrony zdrowia i nieuciążliwego rzemiosła), z wykluczeniem działalności, której poziom korzystania ze środowiska przekracza granice posiadanej działki oraz narusza prawa osób trzecich),

8) dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć nie wydzielone na rysunku planu

ciągłymi liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do wykonania wewnątrzosiedlowe ulice

dojazdowe, które są i będą niezbędne dla zapewnienia dojazdów do działek i obiektów.

Przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalany na etapie projektowania inwestycji oraz

sporządzania projektów podziału terenu na działki budowlane

9) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu podstawowym i

uzupełniającym, wyznaczoną na rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi,

10) obszarze - należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte zmianą planu.

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

1) tereny o przeznaczeniu podstawowym i urządzenia, oznaczone na rysunku planu następującymi symbolami:

a) SK - usługowo-produkcyjne, inżynierii - strefa ekonomiczna,

b) KDL1/2 - ulice lokalne

c) KDD1/2 - ulica dojazdowa

2) sieci infrastruktury technicznej

a). EN15/20kV - linie elektronergetyczne średniego napięcia.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 pkt 1), ustala się przeznaczenie podstawowe i uzupełniające.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 1), mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach niniejszej uchwały.

§ 5

W rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1. Granice sporządzenia zmiany planu,

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

z zastrzeżeniem podanym w § 4 ust. 3.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy

4. Określenie przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Strefa oddziaływania lotniska - ograniczonego użytkowania.

6. Symbole identyfikacyjne terenów i urządzeń o których mowa w § 4.

§ 6

Na terenach, o których mowa w §1, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wewnętrznych ulic niezbędnych dla obsługi terenów oraz związanych z funkcjonowaniem tych terenów urządzeń rekreacyjnych i zieleni urządzonej.

§ 7

1. Plan zakłada przekształcenie istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenów.

W ustaleniach planu regulowane są działania powodujące zmianę stanu istniejącego,

poprzez określenie przeznaczenia terenów oraz warunków ich zabudowy i zagospodarowania,

przy uwzględnieniu własności nieruchomości, zasad ochrony środowiska oraz możliwości

uzbrojenia terenów w tym dostępności komunikacyjnej.

2. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenów oraz obiektów (podkłady mapowe, nazwy) nie jest treścią ustaleń planu, lecz informacją o tym stanie.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 8

1SK, 2SK

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowo-produkcyjna i inżynierii,

b) usługi inne, w tym centra logistyczne.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego oraz hoteli,

b) parkingi i garaże oraz dojazdy nie wydzielone,

c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja zabudowy związanej ze strefą ekonomiczną lotniska,

b) maksymalna wysokość budynków 4,0 kondygnacje nadziemnych - do18,0m, łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu (z dopuszczeniem zastosowania wyższych obiektów w przypadku udokumentowania względami technologicznymi

i funkcjonalnymi) pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych dla obszaru ograniczonego

użytkowaniu ustalonego w sąsiedztwie lotniska i oznaczonego na rysunku planu,

c) przeznaczenie min. 10 % ogólnej powierzchni działki pod powierzchnię terenu biologicznie

czynną,

d) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych w ramach działki,

e) preferowane formy dachów, dwuspadowe symetryczne z dopuszczeniem dachów

naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,

f) dostępność komunikacyjna terenu z ul J. Piłsudskiego oraz z projektowanej ulicy dojazdowej

1KD1/2,

g) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni drogowej, jak określono w § 17,

h) minimalna odległość zabudowy obiektów kubaturowych 10,0m, licząc od północnej granicy

terenów 1SK i 2SK (od strony linii kolejowej).

g) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy własności z sąsiadującą działką budowlaną pod

warunkiem nie ograniczania możliwości zabudowy i użytkowania działki sąsiedniej z

uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego oraz w przypadku kiedy występuje

wspólnota interesów właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego rodzaju zabudowy, z

uwzględnieniem zasad określonych w przepisach odrębnych.

4) Zakazy:

a) realizacji zabudowy mieszkaniowej o charakterze rodzinnym,

b) użytkowania obiektów bez zapewnienia sprawnej gospodarki wodno- ściekowej,

c) naruszenia linii rozgraniczających i ustalonych w planie linii zabudowy,

d) przekroczenia granicy posiadanej działki ponad dopuszczoną przepisami odrębnymi

uciążliwością.

3SK, 4SK i 5SK

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowo-produkcyjna i inżynierii,

b) usługi inne, w tym centra logistyczne.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego, zabudowa mieszkaniowa, w tym hotele,

b) parkingi i garaże oraz dojazdy nie wydzielone,

c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja zabudowy związanej ze strefą ekonomiczną lotniska,

b) maksymalna wysokość budynków 4,0 kondygnacje nadziemnych - do 18,0m, łącznie z

użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu (z dopuszczeniem

zastosowania wyższych obiektów w przypadku udokumentowania względami technologicznymi

i funkcjonalnymi),

c) przeznaczenie min. 10 % ogólnej powierzchni działki pod powierzchnię terenu biologicznie

czynną,

d) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych w ramach działki,

e) preferowane formy dachów, dwuspadowe symetryczne z dopuszczeniem dachów

naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,

f) dostępność komunikacyjna terenu poprzez dojazdy nie wydzielone połączone z istniejącymi

i projektowanymi ulicami, które położone są poza granicami sporządzania planu, w tym

połączenie z ul. Krótką oraz drogą dojazdową do lotniska,

g) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni drogi, jak określono w § 17,

h) dopuszczenie sytuowanie budynków w granicy własności jak ustalono dla terenów 1SK i 2SK.

4) Zakazy:

a) użytkowania obiektów bez zapewnienia sprawnej gospodarki wodno- ściekowej,

b) naruszenia linii rozgraniczających i linii zabudowy dróg,

d) przekroczenia granicy posiadanej działki ponad dopuszczoną przepisami odrębnymi

uciążliwością

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 9

1. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego w obrębie terenów SK, wymaga stosowania zasad ustalonych dla tych terenów w §8 uchwały.

2. Dla ochrony i kształtowania i ładu przestrzennego w zakresie rozmieszczenia reklam, ustala się

co następuje:

1) Bilboardy o dużych gabarytach wieszane na elewacjach budynków:- dopuszcza się montaż na

ścianach szczytowych bez okien i detali architektonicznych, w sposób uporządkowany, gdzie

projektowane tablice reklamowe powinny nawiązywać do już istniejących reklam, a projekt

montażu w przypadku projektu typowego powinien być każdorazowo dostosowany do

indywidualnych warunków,

2) Dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych (w tym wolnostojących bilboardów)

i informacyjnych w pasach drogowych oraz obszarach przyległych do nich. Przy ich sytuowaniu

należy stosować przepisy odrębne, w tym ustawy o drogach publicznych.

Rozdział 6

Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych

§ 10

1. Nie wyznacza się terenów do kształtowania przestrzeni publicznych.

2. Do terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych zalicza się ulice lokalne oznaczone

symbolami 1KDL1/2 i 2KDL1/2 oraz ulicę dojazdową oznaczoną symbolem 3KDD1/2.

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz rewitalizacji

§11

1. Na obszarze objętym planem elementami układu przyrodniczego jest zieleń towarzysząca zabudowie w ramach terenów usługowo-produkcyjnych oznaczonych symbolem SK.

2. Na całym obszarze objętym planem, ustala się zakaz realizacji zakładów o dużym (określone

w przepisach odrębnych) ryzyku wystąpienia awarii powodującej skażenie środowiska

Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 12

1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty zaliczone do ochrony jako dobra kultury wymagające ochrony konserwatorskiej.

2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty zaliczone do ochrony jako dobra

kultury współczesnej.

3. Dla ochrony nieujawnionych stanowisk archeologicznych, przy prowadzeniu głębokich wykopów

fundamentowych oraz sieci uzbrojenia terenu - należ zapewnić nadzór archeologiczny.

Rozdział 7

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 13

1. Obszar objęty planem położony jest w granicach GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków oraz w zasięgu triasowego głównego użytkowego piętra wodonośnego. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustalone w planie uwzględniają ochronę wód podziemnych. W obrębie obszaru objętego planem nie ma ustanowionych stref ochronnych ujęć wody ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze.

3. W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo

powodzi.

4. W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych

(określone na podstawie ekofizjografii).

Rozdział 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu

§ 14

1. Na obszarze objętym zmianą planu nie wystąpi scalanie nieruchomości w zakresie określonym w art.104 ustawy o gospodarce nieruchomościami Podziały nieruchomości na działki budowlane, powinny być związane z realizacją infrastruktury technicznej zapewniającej dojazdy i uzbrojenie tych działek w poszczególne media.

2. Dokonywanie podziałów, o których mowa w ust. 1, wymaga stosowania przepisów

w zakresie gospodarki nieruchomościami, a w uzasadnionych przypadkach również innych

przepisów odrębnych.

3. Połączenie działek budowlanych z ulicami ustalonymi na rysunku planu, odbywać się będzie

bezpośrednio lub poprzez wewnętrzne ulice dojazdowe o szerokości w liniach

rozgraniczających min. 10,0 m. (dla nowych dojazdów) - przy uwzględnieniu zasad włączenia

wynikających z klasy i parametrów ulic określonych w planie. W przypadku zastosowania

sięgaczy, konieczne jest zakończenie ich (z uwagi na zabezpieczenie przeciwpożarowe) placami

manewrowymi o powierzchni wynikającej z przepisów odrębnych.

4. Dla zabudowy usługowo-produkcyjnej - powierzchnia działek ma zapewnić zabezpieczenie

potrzeb parkingowych i zieleni oraz właściwego kształtowania zabudowy dostosowanej do skali

krajobrazu otoczenia lotniska.

Rozdział 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 15

1. Uwzględniając potrzeby ochrony zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego, funkcjonowania zabudowy usługowo-produkcyjnej, określa się ogólne zakazy oraz zasady i nakazy dla wszystkich terenów objętych planem.

2. Ogólne zakazy obowiązują dla:

1) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń mogących zawsze znacząco

oddziaływać na środowisko,

2) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń emitujących zanieczyszczenia

w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne, określone w przepisach odrębnych,

3) realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

4) magazynowania odpadów z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności

prowadzonej na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie;

z zastrzeżeniem, że okres magazynowania takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika

to z obowiązujących przepisów odrębnych z zakresu gospodarki odpadami,

5) składowania odpadów, w tym niebezpiecznych dla środowiska,

6) prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód wgłębnych

i powierzchniowych, w tym zakaz zrzutu ścieków bytowo-komunalnych, przemysłowych

i opadowych, bez oczyszczenia do poziomu wymaganego w przepisach odrębnych.

7) nieuzasadnionej likwidacji wysokiego drzewostanu.

3. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się:

1) zakaz budowy kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej bazujących na nieekologicznych procesach spalania,

2) stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych, poprzez wykorzystanie

nowoczesnych technologii i urządzeń (kotły o sprawności poniżej 78).

4. Realizacja zagospodarowania obszaru wymaga zapewnienia osobom niepełnosprawnym

dostępności do następujących terenów i obiektów:

1) komunikacji: ulic, parkingów,

2) związanych z obsługą ludności.

5. Zagospodarowanie i urządzanie terenów położonych w obrębie stref bezpieczeństwa ciągów

uzbrojenia, wymaga uwzględnienia warunków technicznych określonych w przepisach

odrębnych dla istniejących oraz projektowanych sieci i urządzeń.

6. Naruszenie istniejących urządzeń hydrotechnicznych, melioracji szczegółowej t.j. rowów otwartych i drenażu, wymaga przebudowy tych urządzeń lub budowy nowych. Działania związane z naprawą względnie z budową nowych urządzeń melioracyjnych, należy wykonywać w uzgodnieniu z administratorem tych urządzeń.

7. W celu ochrony zbiorników wód podziemnych i wód powierzchniowych ustala się nakazy:

1) ujmowania wód opadowych z trwałych nawierzchni ulic i parkingów, terenów usługowych,

terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz ich oczyszczania do

poziomu wynikającego z przepisów odrębnych, nakaz ten obowiązuje również w wypadku

remontu lub przebudowy obiektów istniejących,

2) budowy zabezpieczeń przed przedostaniem się substancji niebezpiecznych do wód i gruntu

w wypadku awarii na terenach SK, parkingów przeznaczonych dla samochodów ciężarowych

oraz terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, a także na publicznych

i wewnętrznych ulicach dojazdowych.

8. Dla zabudowy usługowo-produkcyjnej, ustala się nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do

wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu, z uwzględnieniem przeznaczenia

terenu sąsiedniego.

9. Dla ochrony funkcjonowania lotniska oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu

cywilnych statków powietrznych, ustala się:

1) ograniczenie wysokości zabudowy w rejonie lotniska, do określonej w dokumentacji strefy ograniczonego użytkowania (zgodnie z przepisami odrębnymi),

2) zakaz w granicach obszaru objętego planem - budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych,

które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, a także hodowania ptaków mogących

stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.

Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 16

Do czasu realizacji ustaleń planu, tereny SK, które stanowią obecnie grunty rolne - będą użytkowane w dotychczasowy sposób.

Rozdział 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 17

A Komunikacja

1KDL1/2 i 2KDL1/2

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) drogi lokalne

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi piesze i rowerowe,

b) ciągi uzbrojenia terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) linie rozgraniczające dla 1KDL1/2 i dla 2KDL1/2 =20,0m,

b) minimalne linie nowej zabudowy 12,0 m. licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,

c) ciągi piesze po obydwu stronach ulicy, ścieżki rowerowe po jednej stronie ulicy.

4) Zakazy:

a) bezpośredniego włączenia w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,

b) zmniejszenia linii rozgraniczających i linii zabudowy.

1 KDD1/2

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) droga dojazdowa.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciąg pieszy

b) ciągi uzbrojenia terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dla obsługi nowych terenów budowlanych oznaczonych symbolem SK, szerokość w liniach

rozgraniczających minimum 15,0m,

b) linia zabudowy, minimum 10,0m., licząc od zewnętrznego krawężnika jezdni.

4) Zakazy:

a) bezpośredniego włączenia w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,

b) zmniejszenie linii rozgraniczających i linii zabudowy.

2. Wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi:

1) dla projektowanych nie wyznaczonych na rysunku planu wewnętrznych ulic dojazdowych

położonych w obrębie terenów 1SK, 2SK, 3SK, 4SK, i 5SK - minimalne linie rozgraniczające 10,0m. W ramach pasów ulicznych, przeprowadzenie chodników oraz ciągów uzbrojenia terenu.

Minimalna odległość nowej zabudowy 10,0 m, licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni.

2) dla terenów objętych planem ustala się zasadę porządkowania i rozbudowy systemu parkowania

samochodów osobowych z zastrzeżeniem, że w sytuacji grupowania zakładów komercyjno-

produkcyjnych, należy przy wyborze rodzaju i wielkości parkingów uwzględnić rozłożenie w

czasie potrzeb (rotacja, układ dnia, układ tygodnia), przy pomocy zalecanych jako minimalne

wskaźników:

Lp.

Rodzaj obiektu (usługi)

Jednostka odniesienia

Liczba miejsc postojowych na jednostkę odniesienia

1.

Administracja

100 zatrudnionych

20- 30

2.

Biblioteki

100 użytkowników jednocz.

20 - 30

4.

Hotele

100 łóżek

25 - 35

6.

Domy kultury, kluby

100 użytkowników jednocześnie

20 - 30

7.

Muzea, obiekty wystawowe

100 użytkowników jednocześnie

25 - 35*

10.

Produkcja (przemysł, usługi)

100 zatrudnionych

15 - 25

§ 18

B, Uzbrojenie terenu

1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, a szczególnie zachowania wymogów sanitarnych,

określa się strefę uzbrojenia terenu, która obejmuje tereny: 1SK, 2SK, 3SK, 4SK, i 5SK oraz tereny: 1KDL1/2, 2KDL1/2 i 3.KDD1/2

2. Ustala się, że w ramach strefy uzbrojenia terenu, usługowo-produkcyjne i inżynierii oraz ulic, obsługiwane będą infrastrukturą techniczną w zakresie:

1) zaopatrzenia w wodę z gminnych sieci wodociągowych poprzez ujęcie własne, gdzie

w bilansach zapotrzebowania na wodę oraz w realizacji sieci, należy uwzględnić potrzeby

ochrony przeciwpożarowej,

2) odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, poprzez budowę systemu kolektorów

sanitarnych i odprowadzenie do oczyszczalni lub przepompowni ścieków, w dostosowaniu

systemu lub rozwiązań alternatywnych do zlewni, które wyodrębniają się w poszczególnych

strefach,

3) kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe poprzez wydzieloną sieć kolektorów i rowów do odbiorników naturalnych jakie stanowią potoki i cieki wodne poprzez urządzenia oczyszczające lub seperatory,

4) zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez istniejące linię elektroenergetyczne 15 kV ( z

przebudową do 20kV), oznaczoną na rysunku planu symbolem " EN" i stacje transformatorowe

oznaczone symbolem Tr. Sieć niskiego napięcia mieści się w liniach rozgraniczających

wszystkich ulic ustalonych w uchwale. W planie przewiduje się pełne wyposażenie terenu w

energię elektryczną poprzez modernizacje i rozbudowę istniejącego systemu,

5) zaopatrzenia w gaz, poprzez dostarczenie gazu przewodowego do wszystkich terenów

siecią gazową średniego ciśnienia, ułożoną w układzie pierścieniowym wzdłuż ulic i dróg

komunikacyjnych z podłączeniami domowymi poprzez reduktory zamieszczone na elewacji

budynków. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów. Gazyfikacja obszaru objętego

planem wymaga spełnienia techniczno- ekonomicznych warunków podłączenia oraz realizacji

w oparciu o zgłoszone potrzeby potencjalnych odbiorców gazu. Przy utrzymaniu i realizacji

gazociągów oraz zabudowy, należy uwzględniać strefy i odległości dla gazociągów i urządzeń

gazowniczych, zgodnie przepisami odrębnymi w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać sieci gazowe,

6) zaopatrzenia w ciepło, przy założeniu, że potrzeby cieplne projektowanego budownictwa

pokrywane będą z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o czyste nośniki

energii. W planie zakłada się realizację uciepłownienia 50% budownictwa w oparciu o gaz olej

opałowy, energia elektryczna, koks i węgiel - w kotłach spełniających aktualne normy

ekologiczne,

4) telekomunikacji. System obsługi telekomunikacji wymaga przebudowy i rozbudowy w zakresie

dostosowanym do aktualnych potrzeb . Zakłada się rozbudowę central telefonicznych na

obszarze gminy oraz sieci abonenckiej z dopuszczeniem różnych operatorów, ułożenie sieci

telefonicznej na terenach istniejącej i projektowanej zabudowy wraz z podłączeniami do

budynków. Ustala się utrzymanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, z możliwością przebudowy

i przełożenia w uzgodnieniu na etapie realizacji inwestycji z aktualnymi właścicielami

nieruchomości.

§ 19

1. Podane w § 18 ust. 2 propozycje dotyczące uzbrojenia terenu, za wyjątkiem sieci i urządzeń ustalonych w rysunku planu, określają wyłącznie zasady uzbrojenia terenu i jako takie nie stanowią szczegółowego programu realizacyjnego. Programy realizacyjne oraz warunki techniczne, pozostają do ustalenia w projektach budowlanych i w decyzjach o pozwoleniu na budowę.

2. Na terenach przeznaczonych w planie do nowej zabudowy, dopuszcza się jako niezbędne

do czasu realizacji pełnego programu systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków,

stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych i urządzeń do ich biologicznego

oczyszczania. Dopuszcza się też realizację sprawnych oczyszczalni odprowadzających ścieki do

wód lub ziemi na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów odrębnych.

2. Na terenach objętym zmiana planu dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących nie

uwidocznionych w rysunku planu przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz lokalizację

nowych związanych z obsługą zagospodarowania terenów (w tym stacje transformatorowe,

przyłącza do sieci), na wszystkich dopuszczonych dla przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń

uzbrojenia terenach, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach odrębnych.

4. Podane w ust. 4 ustalenia nie dotyczą linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz

gazociągów wysokiego ciśnienia, których utrzymanie i realizacja związana jest ze strefami,

ograniczającymi sposób zagospodarowania terenów.

Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 20

Do czasu realizacji ustaleń planu, tereny SK , KDL i KDD, które stanowią obecnie grunty rolne - będą użytkowane w dotychczasowy sposób.

Rozdział 12

Przepisy końcowe i przejściowe, w tym stawki procentowe

§ 21

Dla nieruchomości położonych w obrębie zmiany planu, ustala się zerową stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu..

§ 22

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ożarowice.

§ 23

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Projekt zmiany planu wykonany został przez S.C. Pracownię Urbanistyczną "PLAN" i obejmuje:

USTALENIA ZMIANY PLANU -stanowiące treść uchwały Rady Gminy Ożarowice

RYSUNEK ZMIANY PLANU -stanowiący załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Ożarowice

Projektant prowadzący sporządzanie planu:

mgr inż. Janusz Cubała - Izba urbanistów pod Nr. KT -122/02.

+ podstawowy zespół projektowy:

mgr Jadwiga Kiełbińska-Cubała -Izba urbanistów pod Nr 2 -186/02

mgr inż. arch. Małgorzata Knebloch

mgr inż. Barbara Zemela - uprawnienia wod-kan. nr 261/77

proj. Elżbieta Sołtysik- elektroenergetyka

mgr Barbara Gołąb - ochrona wartości kulturowych i krajobrazu

mgr inż. arch. Leszek Kula - opracowanie komputerowe

Joanna Rosłaniec-Bielec - opracowanie komputerowe

+ asystenci

Ze strony Urzędu Gminy w Ożarowicach przy sporządzaniu planu współdziała

Pani Rozalia Farnicka

Ożarowice - 2009r.Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXVIII/405/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Ożarowice (zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. Nr. 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie

z przepisami o finansach publicznych.

1. W zmianie miejscowego planu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla części obszaru sołectwa Pyrzowice zostały zapisane

następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań

własnych gminy:

1) budowa dróg lokalnych oznaczonych symbolami 1KDL1/2 i 2KDL1/2 oraz drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDD1/2,

2) budowa w pasach podanych powyżej dróg chodników i oświetlenia oraz w pasach lub równolegle do tych pasów: wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Budowa inwestycji określonych w w pkt. 1, ppkt 1) i 2) realizowana będzie ze środków własnych gminy przy udziale funduszy pomocowych.

3. Budowa dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych wewnątrz terenów przeznaczonych pod pod zabudowę usługowo-produkcyjną (1SK, 2SK, 3SK, 4Sk i 5SK)) - będzie finansowana i realizowana przez zainteresowane podmioty na podstawie umów zawieranych pomiędzy zainteresowanymi stronami.

4. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania, w tym obligacji

komunalnych oraz zaciągnięcia kredytu bankowego.


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑10‑2009 09:52:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  12‑10‑2009 09:52:18
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2009 12:19:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie