Uchwała Nr XXII/315/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy


Uchwała Nr XXII / 315 /2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie : przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), w związku z § 69 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć plany pracy komisji stałych na rok 2009 stanowiących załączniki

do niniejszej uchwały :

- Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Budżetu - załącznik nr 1,

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska - załącznik nr 2,

- Komisji Kultury, Sportu, Oświaty

i Zdrowia - załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/315/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 stycznia 2009 roku

PLAN PRACY

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

I BUDŻETU NA ROK 2009

1. Posiedzenie w celu opracowania planu pracy na rok 2009 oraz sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2008.

2. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za 2008 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wydatkowania budżetu Gminy.

5. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 roku.

6. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie określania zasad nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

7. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych.

9. Występowanie z projektami uchwał.

10. Wykonywanie innych prac zaproponowanych przez Radnych, Radę Gminy i inne Komisje.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/ 315/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 stycznia 2009 r.

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA ROK 2009

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2009 rok w zakresie kompetencji Komisji.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie kompetencji komisji.

3. Opiniowanie wniosków w sprawie kupna, sprzedaży i zamiany nieruchomości

gruntowych.

4. Analiza postulatów sołtysów zgłaszanych do projektu budżetu. Wizje lokalne w

sołectwach.

5. Spotkanie komisji z Dyrektorem ZGK w Ożarowicach w sprawie gospodarki

wodno-ściekowej, pilotowanie programu intensyfikacji odprowadzania ścieków

do oczyszczalni.

6. Przegląd dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ożarowice po okresie

zimowym.

7. Spotkanie w sprawie realizacji likwidacji Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowicach.

8. Wykonywanie prac przekazywanych przez Radę Gminy w celu wydania opinii

w przedmiotowych sprawach.

9. Wizja lokalna składowiska śmieci w Wojkowicach wspólnie z Komisją Budżetu

i Komisją Rewizyjną.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/315/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 stycznia 2009 roku

PLAN PRACY

KOMISJI KULTURY, SPORTU, OŚWIATY I ZDROWIA

NA 2009 ROK

1. Stan opieki zdrowotnej mieszkańców naszej gminy po reformie strukturalnej - wizyta w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PROMED w Tąpkowicach.

2. Funkcjonowanie gazetki "Nasze Gminne Sprawy".

3. Stan i wykorzystanie remizy strażackiej w Ossach po kapitalnym remoncie.

4. Opiniowanie w zakresie działania Komisji :

- projektu budżetu Gminy Ożarowice za 2010 rok,

- projektów uchwał.

5. Rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Gminy w celu wydawania

opinii w przedmiotowych sprawach.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑02‑2009 12:44:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑02‑2009 12:44:54
Data ostatniej aktualizacji:
06‑02‑2009 13:09:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie