Uchwała Nr XXIV/337/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok


Uchwała Nr XXIV/337/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: dokonania zmiany w Uchwale Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", 10 i 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), 86 ust. 1art. 165, 167,168, 173, 174, 176, 184, 186, 188 ust. 1 i 2, art. 189 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się nową treść paragrafu 13 w brzemieniu następującym:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku w łącznej kwocie 1.000.000 zł,
  2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
  3. samodzielnego zaciągania w 2009 roku w imieniu gminy zobowiązań do łącznej kwoty 3.500.000 zł,
  4. dokonywania zmian wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów,
  6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się łączną kwotę dla poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 1.000.000 zł.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała Nr XXI/277/2008 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑05‑2009 10:20:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑05‑2009 10:20:52
Data ostatniej aktualizacji:
08‑05‑2009 10:23:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie