Uchwała Nr XXIV/334/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXIV / 334 / 2009

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 98 lit. "b" w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) - po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wobec niemożności racjonalnego zagospodarowania nieruchomości gruntowych położonych

w sołectwie Pyrzowice, a stanowiących własność Gminy Ożarowice :

- działka nr 138/1 o powierzchni 0,2188 ha brak KW

oraz przylegających do nich nieruchomości gruntowych:

· stanowiących własność Pana Romana Urbańczyka :

- działka nr 137/3 o powierzchni 0,3498 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 30780

· stanowiących własność Pana Dariusza Sromka :

- działka nr 137/2 o powierzchni 0,3511 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 27949

· stanowiących własność Pana Janusza Sromka :

- działka nr 137/1 o powierzchni 0,3384 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 27948

wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Ożarowice na dokonanie zamiany tych nieruchomości.

§ 2.

Upoważnić Wójta Gminy do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zamiany nierucho-mości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑05‑2009 09:31:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑05‑2009 09:31:32
Data ostatniej aktualizacji:
08‑05‑2009 09:35:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie