Uchwała Nr XXX/458/2009 Rady Gminy Ozarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zajęcia stanowiska do przedstawionej prezentacji przebiegu połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej


Uchwała Nr XXX /458/ 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie zajęcia stanowiska do przedstawionej prezentacji przebiegu połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, po. 1591 z późn. zmianami) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXVIII/406/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego, a także na podstawie Uchwały Nr 4/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ożarowice z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie "Budowy połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej", Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ossy z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, Uchwały Nr 4/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niezdara z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej"

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Wyrazić negatywne stanowisko wobec planu zlokalizowania na obszarze Gminy Ożarowice przebiegu linii kolei regionalnej MPL " Katowice" z miastami aglomeracji górnośląskiej.

§ 2

Kierując się należytą starannością i troską o dobro mieszkańców Gminy Ożarowice wyrazić wstępną opinię o możliwości przebiegu połączenia kolei regionalnej Katowice - Pyrzowice w części obejmującej Gminę Ożarowice po wschodniej stronie zbiornika wodnego - Jezioro Świerklaniec z wykorzystaniem starego przebiegu kolei piaskowej, poprzez skonkretyzowanie jej przebiegu na zachód od sołectwa Ossy, sołectwa Niezdara, przysiółka Bizja i miejscowości Brynica do linii kolejowej nr 182 (trakcji Tarnowskie Góry -Siewierz).

§ 3

Zwrócić się do Marszałka Województwa Śląskiego z apelem o uwzględnienie treści niniejszej uchwały w pracach nad projektem zmiany Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Województwa Śląskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5

Przesłać niniejszą uchwałę wraz z załącznikami - uchwałami sołectw Gminy Ożarowice

1. Premierowi RP

2. Ministrowi Infrastruktury,

3. Ministrowi Środowiska,

4. Marszałkowi Województwa Śląskiego,

5. Wojewodzie Śląskiemu,

6. PKP PLK w Warszawie

7. Staroście Powiatu Będzińskiego,

8. Radzie Powiatu w Będzinie,

9. Wójtowi Gminy Bobrowniki,

10. Radzie Gminy Bobrowniki,

11. Wójtowi Gminy Mierzęcice,

12. Radzie Gminy Mierzęcice,

13. Staroście Tarnogórskiemu,

14. Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach,

15. Radzie Sołeckiej Sołectwa Pyrzowice,

16. Radzie Sołeckiej Sołectwa Ożarowice,

17. Radzie Sołeckiej Sołectwa Zendek,

18. Radzie Sołeckiej Sołectwa Celiny,

19. Radzie Sołeckiej Sołectwa Ossy,

20. Radzie Sołeckiej Sołectwa Niezdara,

21. Radzie Sołeckiej Sołectwa Tąpkowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zaprezentowane w § 1 stanowisko jest determinowane istotnymi o życiowym znaczeniu przesłankami merytorycznymi dla zagwarantowania mieszkańcom Gminy Ożarowice spokojnego i niezakłóconego bytowania w miejscach życia rodzinnego i zawodowego. Propozycja przebiegu infrastruktury kolejowej przez obszar Gminy Ożarowice zaprezentowana przez PKP PLK Oddział Regionalny Katowice nie zawiera w sobie żadnych ustaleń dotyczących wpływu jej przebiegu na życie społeczne i ekonomiczne mieszkańców Gminy. Przedstawione projekty przebiegu linii kolejowych naruszają zasadę rozwoju Gminy, zwiększają emisję hałasu i wpływają negatywnie na ład urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy. Obszar oddziaływania tej inwestycji doprowadzi również w konsekwencji do obniżenia poziomu atrakcyjności Gminy jako docelowego miejsca zamieszkania i wpływa w istotny sposób na dezintegrację społeczności lokalnej.

Rada Gminy na chwilę obecną nie znajduje argumentów, które mogłyby przeczyć powyżej przedstawionym tezom. Działając w interesie całej wspólnoty samorządowej Rada Gminy apeluje o odpowiedzialne i rzetelne zaznajomienie się z poglądem wyrażonym w niniejszej uchwale.

Jednakże Rada Gminy Ożarowice prezentując wstępny pogląd wyrażony w § 2 dostrzega możliwość przebiegu połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej na opisanym w tym ustępie odcinku pod warunkiem szczegółowej i rzetelnej analizy, która uwzględniać będzie niemożliwość poprowadzenia tejże infrastruktury w innych miejscach na obszarze Gminy Ożarowice, z jednoczesnym uwzględnieniem, iż sugerowany ewentualny przebieg tej trasy nie może powodować w konsekwencji żadnych zmian w istniejącej już infrastrukturze budynkowej, drogowej i środowiskowej, a także w jakikolwiek sposób oddziaływać negatywnie na komfort bytowania mieszkańców Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  11‑01‑2010 14:57:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  11‑01‑2010 14:57:38
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2010 15:03:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie