Uchwała Nr XXX/452/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXX/452/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zmniejszyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 1.300.000 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 1.300.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 200.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 200.000 zł

- dochody bieżące, w tym o kwotę 200.000 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 200.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.500.000 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 41.658 zł

Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 o kwotę 16.080 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 16.080 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 25.578 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 25.578 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 260.000 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 80.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 180.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 180.000 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 626.437 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 626.437 zł

- wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 626.437 zł

- dotacje majątkowe o kwotę 20.060 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 55.830 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 55.830 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 55.830 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 416.075 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 296.075 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 296.075 zł

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 120.000 zł

- wydatki bieżące, w tym: o kwotę 120.000 zł

- dotacje o kwotę 110.000 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑01‑2010 13:24:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑01‑2010 13:24:01
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2010 13:28:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie