Uchwała Nr XXVIII/430/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tąpkowice w Gminie Ożarowice


Uchwała Nr XXVIII / 430 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tąpkowice w Gminie Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Tąpkowice w Gminie Ożarowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan Odnowy Miejscowości Tąpkowice

na lata 2009- 2015

Gmina Ożarowice

Spis treści

I. Charakterystyka miejscowości i planowane kierunki rozwoju_ 4

1. Położenie geograficzne_ 4

2. Historia miejscowości6

II. Analiza zasobów_ 7

1. Zasoby przyrodnicze_ 7

2. Dziedzictwo kulturowe_ 7

3. Obiekty i tereny_ 8

4. Infrastruktura techniczna_ 10

5. Kapitał społeczny i ludzki10

6. Podmioty gospodarcze_ 12

III. Analiza SWOT_ 13

1. Analiza mocnych i słabych stron_ 13

2. Analiza szans i zagrożeń dla rozwoju miejscowości14

IV. Opis planowanych przedsięwzięć14

1. Projekt odnowy centrum miejscowości Tąpkowice_ 14

1. Tytuł projektu_ 14

2. Uzasadnienie projektu_ 14

3. Cele projektu_ 15

4. Opis projektu_ 15

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 15

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 16

2. Projekt budowy parkingu przy cmentarzu parafialnym_ 16

1. Tytuł projektu_ 16

2. Uzasadnienie projektu_ 16

3. Cele projektu_ 16

4. Opis projektu_ 16

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 17

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 17

3. Projekt wytyczenia i oznakowania ścieżek spacerowych.17

1. Tytuł projektu_ 17

2. Uzasadnienie projektu_ 17

3. Cele projektu_ 17

4. Opis projektu_ 18

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 18

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 18

4. Projekt budowy krytej pływalni.18

1. Tytuł projektu_ 18

2. Uzasadnienie projektu_ 18

3. Cele projektu_ 19

4. Opis projektu_ 19

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 19

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 19

V. Przedsięwzięcia, których realizacja uzależniona jest od instytucji wyższego szczebla 20

1. Modernizacja dróg, budowa chodników i budowa kanalizacji zbiorczej.20

2. Pikniki, spotkania plenerowe_ 20

3. Szkolenia i pobudzanie świadomości mieszkańców_ 20

VI. Harmonogram planowanych przedsięwzięć20

1. Arkusz planowania krótko terminowego (2009 r. - 2011r.)20

2. Arkusz planowania długo terminowego(2012-2015 r.)21

VII. Zarządzanie i promocja_ 21

VIII. Zgodność Planu z dokumentami wyższej rangi21


Wstęp

Plan odnowy miejscowości Tąpkowice powstał z myślą o usystematyzowaniu dostępnej wiedzy na temat zasobów miejscowych, a równocześnie dla określenia dróg jej rozwoju na lata 2008 - 2015. W założeniach, rozwój ten ma dotyczyć tworzenia i modernizacji miejscowej infrastruktury, poprawy warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców, promowania i dalszej aktywizacji działań środowisk lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju miejscowości. Rozwój ten będzie postępował w sposób zapewniający pełne wykorzystanie i poszanowanie posiadanych zasobów przyrodniczych, kulturalnych
i socjalnych, przy jednoczesnym zachowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego. Realizacja planowanych działań pozwoli na wielopłaszczyznową odnowę miejscowości, tym samym w sposób znaczący podniesie jakość życia jej mieszkańców.

Plan Odnowy został opracowany we współpracy z mieszkańcami Tąpkowice, wśród których została przeprowadzona ankieta. Informacje zwrotne zawarte w 70 ankietach posłużyły jako materiał do Planu Odnowy Miejscowości. Przedsięwzięcia w nim zawarte konsultowano z członkami Rady Sołeckiej Niezdary, przedstawicielami władz Gminy Ożarowice i pracownikami Urzędu Gminy w Ożarowicach.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem otwarty, a zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Uwzględniane w nim będą również nowe potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, władze samorządowe Gminy, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców.

Tąpkowice to jedno z siedmiu sołectw gminy Ożarowice, Powiat Tarnowskie Góry. Województwo Śląskie. Miejscowość jest bardzo dobrze skomunikowana z miastami Śląska
i Zagłębia. Przebiega przez nią odcinek drogi DK-78.

Sołectwo jest również miejscowością parafialną znajduje się w niej kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela.

Drogi przebiegające przez teren sołectwa Tąpkowice:

· krajowe - DK 78 - Zwycięstwa

· powiatowe - Jana Pawła II, Bolesława Chrobrego, Prusa, Sobieskiego

· gminne - Leśna, Gen. Maczka, Sienkiewicza, Kopernika, Zgody, Wesoła, Matejki, Kościelna, Kapryśna, Moniuszki, P. Skargi, Prywatna, J. Krasickiego, H. Sawickiej, Stokrotek.

Przez wieś kursują linie autobusowe bezpośrednio komunikując sołectwo ze Świerklańcem, Tarnowskimi Górami, Bytomiem, Katowicami oraz Portem Lotniczym Pyrzowice.

Linie autobusowe obsługujące przystanki sołectwa to:

85-Bytom Dworzec PKP- Pyrzowice Lotnisko, 17-Bytom Dworzec PKP-Mierzęcice Siedliska, 103-Tąpkowice Szkoła-Wojkowice Park, 119-Katowice Kopernika - Świerklaniec Park, 142-Świerklaniec Park-Świerklaniec Park, 179-Mierzęcice Magazyny-Tarnowskie Góry Dworzec PKP, 246-Ożarowice Droga do Kolonii Podłączna-Tarnowskie Góry Dworzec PKP, 283-Dobieszowice Skrzyżowanie-Tarnowskie Góry Dworzec PKP, 646-Tarnowskie Góry Dworzec PKP-Zendek IV, 717-Świerklaniec Park-Świerklaniec Park, PKS-Tarnowskie Góry Dworzec PKP-Zawiercie Dworzec PKP.

Miejscowość sąsiaduje:

· od północy z sołectwem Ożarowice

· od wschodu z sołectwem Celiny

· od południowego wschodu z gminą Bobrowniki(powiat Będzin)

· od południowego zachodu z sołectwem Ossy

· od zachodu z sołectwem Niezdara


Tąpkowice. Osadnictwo na tym terenie swoimi początkami sięga okresu rzymskiego epoki żelaza. Świadczą o tym znaleziska archeologiczne - zniszczone groby i siedliska kultury łużyckiej odnalezione na obszarze Tąpkowic jak i wsi sąsiednich. W średniowieczu wieś była własnością rycerską. Miejscowa legenda wyjaśnia powstanie nazw miejscowości od nazwy osobowej - Tąpek, Tompek, Tomek, prawdopodobnie rycerza, który był właścicielem wsi. W XIV wieku wieś była własnością rycerza Michała, a po nim odziedziczyła ją córka Małgorzata. Sprzedała wieś w 1367r. Rafałowi z Tarnowa za ponad 257 grzywień. Na przełomie XIV i XV w. wieś w rękach rodziny Tarnowskich. W 1461r. Jan F. Tarnowski zastawił wieś bytomskiemu rycerzowi Stanisławowi Rudzkiemu. W wieku Tąpkowice oddają dziesięcinę biskupom krakowskim, a w latach 1470-1480 klasztorowi norbertanek na Zwierzyńcu. W 1480 roku Tąpkowice wraz z Pyrzowicami, Dobieszowicami oraz Radzionkowem zakupił kantonki Jan Długosz na uposażenie klasztoru na Bielanach pod Krakowem. Transakcja nie uprawomocniła się, gdyż Długosz zmarł. Wioski stały się własnością szlachecką. W 1494włascielwm wsi wymieniany jest Florian chrząstowski
z Zaleszan kolo Sandomierza. Od 1553r. aż po rok 1630 właścielami wsi są Jaroccy. Potem przechodzą w ręce rodziny Frankenbergów, którzy w połowie XVIII w. Opuścili te ziemie
i osiedlili się w ziemi kaliskiej. Według źródeł w 1754r. w Tąpkowicach było 48 chat drewnianych krytych słomą i dwa budynki murowane - dwór i karczmę. Całość gruntów chłopskich wynosiła 614 mórg polskich i 98 prętów. W XVIII wieku wieś była własnością rodziny podkomorzego siewierskiego Stefana Piegłowskiego, wdowy po nim , a później synów. Po nich byli również inni właściciele i dzierżawcy. W 1763r. pojawiaj się nazwisko Tomasza Żebrackiego jako dzierżawcy Tąpkowic. W okresie zaborów Tąpkowice znalazły się pod zaborem rosyjskim. W tym czasie wieś była własnością Jana Grabiańskiego, aż do roku 1864. Od 1815 w granicach Królestwa Polskiego, a po wprowadzeniu przez władze carskie podziału na gubernie, w guberni krakowskiej, następnie radomskie i po dalszej reorganizacji w piotrkowskiej. W 1864r. ukaz carski uwłaszczający. Chłopi zyskali uzyskali ziemię na własność. Po uwłaszczeniu Grabiański miał sprzedać ziemie dworskie w Tąpkowicach kupcowi Białemu z Bytomia. W niedługim czasu majątek dworski znalazł się w rękach Donnersmarców ze Świerklańca, jednak faktycznym właścicielem stała się Górniczo - Przemysłowa spółka akcyjna, w której książę Guido von Donnersmarck miał znaczne udziały. W 1927 roku udziałowcy spółki zdecydowali o parcelacji folwarku i sprzedaży włościanom.

W 1912 roku Tąpkowice należały do gminy Ożarowice, w powiecie będzińskim guberni piotrkowskiej. Tąpkowice były wówczas siedzibą kancelarii gminy.

W czasie I wojny światowej , w sierpniu 1914r. przy dawnym dworze w Tąpkowicach rozłożył się sztab polowy niemiecki. Od 1918r. Tąpkowice znalazły się w powiecie będzińskim województwa kieleckiego. W 1928r. w gminie Ożarowice, powiat będziński, województwa kieleckiego.

W okresie okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej Tąpkowice znalazły się obszarze tzw. wcielonych terenów wschodnich włączonych do Rzeszy niemieckiej. Okupant przeniósł urząd gminy do Sączowa, pozostawiając w Tąpkowicach posterunek żandarmerii.

Po wojnie od 1945 Tąpkowice w powiecie będzińskim województwie kieleckim.
Od 1956 roku dzięki staraniom mieszkańców Tąpkowic i Ożarowic obie gromady przeszły
z powiatu będzińskiego do tarnogórskiego.

W latach 1973-1996 gmina Tąpkowice z siedzibą w Ożarowicach. Od 1997 wieś
Tąpkowice znajduje się w gminie Ożarowice, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa katowickiego. Od 1999 w granicach województwa śląskiego.

Krajobraz wsi Tąpkowice jest zasadniczo jednorodny. W przeważającej części jest
to teren bezleśny. Jedynie na obrzeżach wsi występują zagajniki o charakterze lasu mieszanego z przewagą sosny, brzozy z małą domieszką dębu. Dominują tu płaskie i szerokie doliny o łąkowym dnie. Osuszone łąki i nieużytki to doskonałe miejsce życia polnych gryzoni, ptaków pospolitych, m.in. wróbli, gołębi, sikor, szpaków, skowronków, gawronów
i srok oraz ptaków łownych - kuropatw i bażantów. Licznie występują owady - motyle, ważki, pajęczaki.

Kapliczka przydrożna przy skrzyżowaniu dróg. Rozebrana w trakcie przebudowy drogi DK 78 w 2007r. W planach jest jej rekonstrukcja.

Kapliczka przy ul. Bolesława Prusa.

Krzyż misyjny znajdujący się na placu przed kościołem parafialnym.

Tablica przed szkołą

Pomnik z pamiątkowa płytą wzniesiony w hołdzie mieszkańcom gminy poległym
w walkach obronnych we wrześniu 1939 roku z najeźdźcą niemieckim oraz straconym
w hitlerowskich obozach i kaźniach. W tym miejscu odbywają się gminne uroczystości
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości.

Bunkry. W miejscowości znajdują się 3 bunkry. Stanowią część fortyfikacji polowych
z czasów II wojny światowej. Ich budowę rozpoczęto przed 1939r. i stanowiły część obszaru warownego "Śląsk". Budowa nie została zakończona przed wybuchem wojny. Jeden z nich , ciężki schron bojowy, wysadzony w 1940, przed rozpoczęciem działań wojennych nie zdążono osadzić drugiej kopuły. Drugi wysadzony po wojnie przez saperów, mocno zarośnięty, płyta pancerna z tego schronu stoi przed Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Trzeci, ciężki schron bojowy - najlepiej zachowany znajduje się przy ulicy Jana Pawła II.

Decyzję o budowie remizy podjęto 16 maja 1936r. Wybudowanie murowanej strażnicy trwało od 14 sierpnia do 23 grudnia 1936 roku .W strażnicy mieścił się garaż, świetlica, kancelaria, hol, sala wykładowo-widowiskowa i scena z galerią. W okresie II wojny światowej okupant niemiecki urządził tu magazyn. W wyniku działań wojennych budynek remizy został uszkodzony. Ponownie oddano go do użytku po wyremontowaniu 15 kwietnia 1945 roku. W latach 1952-1956 dokonano prac wykończeniowo-remontowych strażnicy. Wyremontowano dach budynku, zrobiono podwieszany sufit i podłogę w sali ,pomalowano również jej ściany . Zakupiono także kurtynę , wykonano murowane ogrodzenie od strony ulicy wraz z żelazną bramą. Ufundowano także podest do tańca na wolnym powietrzu.
15 lutego 1965 roku na walnym zebraniu członków OSP podjęto uchwałę o dalszej rozbudowie i modernizacji obiektu. Prace trwały do października 1967r. Całe społeczeństwo (a szczególnie strażacy) przyczyniło się do powstania Domu Strażaka w Tąpkowicach.
Z powodów społeczno - ekonomicznych część Domu Strażaka udostępniono na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Tąpkowicach, a cały obiekt przekazano do Urzędu Gminy Tąpkowicach. Obecnie poza OSP, mieści się poczta, apteka, BiOK, sala widowiskowa. Obok remizy znajduje się parking oraz podest wykorzystywany w czasie imprez lokalnych. W 2007r. na ścianie budynku zainstalowano kiosk internetowy ułatwiający dostęp do informacji o pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Urzędu Pracy
i ZUS-u w Tarnowskich Górach.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela. Parafia Tąpkowice erygowana
4 sierpnia 1988 r. przez biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka. Wieś należała do parafii Sączów.Miejscowości do parafii weszły sołectwa: Niezdara, Ossy, Tąpkowice.Odpust: Narodzenie św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca zazwyczaj przenoszony na niedzielę.Proboszcz ks. Jan Kononow, ustanowiony w 1988 r. W roku 2006 Parafia wzbogaciła się o trzy dzwony, których ofiarodawcami byli mieszkańcy wsi należących do Parafii- dzwon "Jan Chrzciciel" od mieszkańców Tąpkowic, "św. Florian" - Niezdara, "Maryja" - Ossy. 4 lutego 2007r. dzwony zostały poświęcone przez Biskupa Sosnowieckiego.

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, murowany, wzniesiony z datków parafian
i staraniem pierwszego proboszcza ks. Jana Kononowa, w latach 1988-1992

Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach. Została zaprojektowana jako jedna z tysiąca szkół na tysiąc lat państwa polskiego. Jej budowę rozpoczęto w 1962r. z funduszy państwowych, datków społecznych oraz nakładem pracy mieszkańców wsi. Uczniowie rozpoczęli naukę w grudniu 1964r. Ważną datą w historii szkoły był rok 1973, kiedy to placówkę w Tąpkowicach przekształcono
w Zbiorczą Szkołę Gminną. Uczęszczały do niej dzieci z Niezdary, Oss, Tąpkowic, Celin
i Pyrzowic. Do roku 1986 Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach funkcjonowała jako Zbiorcza Szkoła Gminna. Zmiany w organizacji kształcenia niewątpliwie wpłynęły na poprawę stanu materialnego szkoły - ukończono salę gimnastyczną, zainstalowano centralne ogrzewanie, wzbogacono bazę dydaktyczną i księgozbiór biblioteczny. Nauczyciele wraz ze swoimi uczniami kontynuowali tradycje szkoły aktywnej w środowisku i osiągającej wysokie wyniki kształcenia. Zaszczytem dla społeczności szkolnej było ufundowanie przez Komitet Rodzicielski sztandaru, którego uroczyste wręczenie miało miejsce 8 maja 1977r. Kolejny etapem w historii szkoły były lata 1986 do 1999, kiedy to przestały istnieć zbiorcze szkoły gminne. Na współczesne oblicze Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach, decydujący wpływ miała strukturalna i programowa reforma oświaty, którą przyniósł rok szkolny 1999/2000. Wprawdzie szkoła zmieniła swoją strukturę organizacyjną, to jednak pod względem misji
w środowisku, kontynuuje tradycje szkoły aktywnej, przyjaznej i dającej swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Uczniowie szkoły w Tąpkowicach odnoszą sukcesy
w konkursach na szczeblu gminy, rejonu, województwa i kraju. Placówka organizuje imprezy środowiskowe, m.in. Spotkanie kolędowe przy świecach, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Sportu, Cała Polska czyta Dzieciom. Szkoła współdziała z Fundacją Miasteczko Śląskie w organizacji wyjazdów zdrowotnych dla dzieci. Współpracuje z wieloma instytucjami wspomagającymi szkołę w jej działaniach. Niezbędna i cenna jest współpraca
z Rodzicami, którzy angażują się w organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych.
Od roku 1999 wyraźnie podniósł się standard budynku szkolnego. Z funduszy gminnych wykonano wiele remontów i modernizacji, m.in. wymianę stolarki okiennej, remont sanitariatów, modernizację kuchni szkolnej, wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych, pomalowanie pomieszczeń lekcyjnych i korytarzy szkolnych. W roku 2008r. wybrukowano teren wokół szkoły. Szkoła posiada pracownię komputerową oraz Internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej. Obecnie do szkoły uczęszcza 175 uczniów, nie tylko z Tąpkowic, ale również z sąsiednich miejscowości - Celin, Niezdary, Oss, Ożarowic. W 2004 roku szkoła obchodziła jubileusz czterdziestolecia swego istnienia.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zajmuje budynek starej szkoły wybudowany czynem społecznym w 1932 r. przez mieszkańców wsi Tąpkowice posiadający 4 izby lekcyjne, kancelarię, korytarz oraz piwnicę. Obecnie znajdują się w nim
i działają:

· Poradnia medycyny rodzinnej

· Poradnia stomatologiczna

· Gabinet fizykoterapii

· Punkt lekarski

· Poradnia dla kobiet

· Poradnia rehabiilitacyjna

· Laboratorium analityczne

· Poradnia okulistyczna

W Tąpkowicach istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. Miejscowość posiada sieć energetyczną, wodociągową, gazową oraz teletechniczną. Istniejące uzbrojenie oraz budowa nowych dróg gminnych na terenie sołectwa pozwala na pozyskiwanie nowych terenów pod zabudowę indywidualną.

Przez miejscowość Tąpkowice przebiega droga DK-78 na odcinku należącym do sołectwa jest w części wyremontowana. Droga ta posiada chodnik z jednej strony i po przebudowie wysepkę na zakręcie koło Szkoły Podstawowej.

Starania o założenie Straży Ogniowej Ochotniczej
w Tąpkowicach rozpoczęli
w 1910 roku Aleksander Wołyniec - naczelnik Komory Celnej
w Niezdarze na pograniczu zaborów ruskiego i pruskiego oraz proboszcz parafii p.w. św. Jakuba
w Sączowie - ksiądz Stanisław Senko. Tąpkowice były wówczas na terenie zaboru rosyjskiego
w Guberni Piotrkowskiej.
25 sierpnia 1911 roku Gubernator Guberni Piotrkowskiej wyraził zgodę na powstanie Pożarowego Ochotniczego Towarzystwa Strażackiego w Tąpkowicach. Pierwszym prezesem został wybrany ks. Stanisław Senko. Straż liczyła wtedy 32 członków. W skład Pożarowego Ochotniczego Towarzystwa Strażackiego w Tąpkowicach wchodziły również terenowe sekcje : Ożarowice i Niezdara. W listopadzie 1911 roku przystąpiono do budowy drewnianej szopy, w której było pomieszczenie na sprzęt strażacki oraz mała scena, widownia i galeria. Z inicjatywy organizacji strażackiej utworzono orkiestrę dętą, powołano amatorskie kółko teatralne. Wkrótce ze środków własnych zakupiono sprzęt gaśniczy.
16 maja 1936 roku Rada Gromadzka wsi Tąpkowice powołała Komitet Budowy Strażnicy.
W tym też roku stanął budynek remizy. Wybuch II wojny światowej ponownie zahamował działalność straży. Strażacy konspiracyjnie organizowali spotkania, prowadzili zbiórki
i ćwiczenia. Po wojnie strażacy przystąpili do odbudowy remizy i doskonalenia swoich umiejętności, wzbogacali swoje wyposażenie. W uznaniu zasług straży społeczeństwo Tąpkowic ufundowało jednostce sztandar. Jego uroczyste wręczenie nastąpiło 19 sierpnia 1956 roku w 45 rocznicę powstania OSP w Tąpkowicach. Ochotnicza Straż Pożarna w Tąpkowicach zawsze aktywnie współpracowała z sąsiednimi jednostkami oraz uczestniczyła w pracach struktur zrzeszających straże tj. Związków OSP. Do roku 1996 byli członkiem Związku Gminnego OSP w Tąpkowicach, a od 1998 r. jako jedyna w gminie zrzeszona jest w Zarządzie Miejsko-Gminnym Związku OSP RP w Tarnowskich Górach. W lipcu 1995r. jednostka przystąpiła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Była pierwszą jednostką w gminie, która dostąpiła tego zaszczytu. Za aktywny i pełen poświęcenia udział
w ratowaniu życia ludzkiego i mienia członkowie OSP Tąpkowice byli wielokrotnie wyróżniani i nagradzani. Otrzymali wiele odznaczeń i medali W sierpniu 2001 odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach. Obecnie jednostka liczy 51 członków czynnych,17 członków wspierających, 7 członków honorowych, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopców -4, dziewcząt -12. Funkcję prezesa pełni Zdzisław Hetmańczyk, a prezesa honorowego Jan Wojnarowski. Naczelnik jednostki jest Jerzy Zgajewski. OSP Tąpkowice ma swoją orkiestrę dętą, jej kapelmistrzem jest Grzegorz Zawodniak. Orkiestra uświetnia swoimi występami lokalne uroczystości, bierze udział w przeglądach orkiestr. W maju 2008r. orkiestra uczestniczyła w wyjątkowym koncercie pod hasłem "Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie". Z Wadowic strażacka orkiestra przywiozła cenną nagrodę - sadzonkę dębu poświeconego przez Jana Pawła II.

Koło Gospodyń Wiejskich powstało w 1929r. z inicjatywy Heleny Puzy, która została pierwszą jego prezeską aż do roku 1939. Obecnie należy do Koła 30 pań, a prezesuje Janina Swoboda (od roku 1998). Koło prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego. Współorganizuje obchody świąt państwowych i religijnych. Podejmuje ciekawą współpracę
z Kołami Gospodyń z terenu gminy jak i gmin sąsiednich. Panie spotykają się na wspólnych zabawach folklorystycznych, np. Topienie Marzanny, Wianki na Brynicy. Prezentują swoje wyroby kulinarne w czasie przeglądów i konkursów. Uczestniczą w kursach rękodzieła organizowanych przez BiOK w Tąpkowicach. Przy KGW działa zespół teatralno- kabaretowy "Bez chłopa". Panie wraz ze swoją instruktorką Jolantą Dąbrowską przygotowują oryginalne przedstawienia, które prezentują w czasie uroczystości wiejskich i gminnych.

Kapela ludowa "Sami swoi" w sześcioosobowym składzie, popularyzuje miejscowy folklor muzyczny. Uświetnia uroczystości gminne, zabawy taneczne, bierze udział
w przeglądach i festiwalach.

Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Emerytów powstało w marcu 2007r. z inicjatywy Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach. W zebraniu założycielskim wzięło 52 emerytów i rencistów z terenu gminy Ożarowice. Na przewodniczącą wybrano Danutę Szkutnik. Siedzibą Koła jest BiOK w Tąpkowicach. Koło podejmuje różnorodne działania na rzecz zintegrowania środowiska emerytów i rencistów. Organizuje spotkania okolicznościowe (np. Piknik Emerytów) i wycieczki, współpracuje z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.

Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych istniało
w Tąpkowicach do stycznia 2008 r. Rozwiązanie Koła nastąpiło w związku z podeszły wiekiem jego członków i brakiem chętnych osób do pracy w Zarządzie. Kombatanci należący dotychczas do tąpkowickiego Koła zostali członkami Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Tarnowskich Górach. Mimo takiego rozwiązania organizacyjnego, dwa sztandary kombatanckie pozostały w gminie i są przechowywane w BiOK w Tąpkowicach. Poczty sztandarowe w dalszym ciągu będą uczestniczyć w uroczystościach religijnych .

Na terenie sołectwa Tąpkowice znajduje się stadnina koni Western Rancho Tąpkowice. Ośrodek agroturystyczny oferujący wypoczynek w połączeniu z jazdą konną lub nauką jazdy konnej.
W sezonie zimowym proponuje kuligi, a w sezonie letnim wycieczki do ciekawych miejsc
w okolicy.

· Cyplińska Grażyna. Sklep obuwniczy
Zwycięstwa 16 , 42-624 Tąpkowice

· Flamal. FHU. Flak D.

Kościelna 1 , 42-624 Tąpkowice

· Hanak Beata. Sklep przemysłowy

Zwycięstwa 3 , 42-624 Tąpkowice

· Kwaczyńska Zdzisława. Sklep spożywczo - przemysłowy

Zwycięstwa 38 , 42-624 Tąpkowice

· Lubowiecka Ewa, mgr farm. Apteka

Zwycięstwa 17 , 42-624 Tąpkowice

· Maja. Gabinet fryzjerski

Zwycięstwa 70 , 42-624 Tąpkowice

· Swoboda H. Minibar

Zwycięstwa 17 , 42-624 Tąpkowice

· Szafirek. Michalska A.

Zwycięstwa , 42-624 Tąpkowice

· U Joli. Sklep odzieżowy

Zwycięstwa 12 , 42-624 Tąpkowice

· Westernclub. Stadnina

Stokrotek 2 , 42-624 Tąpkowice

· Witkowska Wiesława. Delikatesy Centrum

Zwycięstwa 9 , 42-624 Tąpkowice

· Firma TAP.net Jacek Janota

Zwycięstwa 87, 42-624 Tąpkowice

· "Fakir" Zajazd Henryk Strauch

Zwycięstwa 6, 42-624 Tąpkowice

· "Ksymena" Centrum Mody Ślubnej Iwona Czapla

Zwycięstwa 11, 42-624 Tąpkowice

· "Kwiaty i Upominki" . Kwiaciarnia Kamila Sokoła

Zwycięstwa 19, 42-624 Tąpkowice

· "Matbud" Sprzedaż Materiałów Budowlanych Hurt-Detal

Zwycięstwa 10, 42-624 Tąpkowice

· Rodzinny Dom Opieki Zielony Dworek" Małgorzata Szołtysik

Zwycięstwa 7, 42-624 Tąpkowice

Analizę dokonano wykorzystując zgromadzone materiały na temat zasobów miejscowych
oraz wyniki ankiety, którą przeprowadzono wśród mieszkańców sołectwa.

W ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców miejscowości na rozesłanych ankiet 100 powróciło ankiet. 88

Analiza otrzymanych ankiet pozwoliła na zdefiniowanie słabych i mocnych stron miejscowości oraz jej szans i zagrożeń.

Mocne strony

Słabe strony

· Dobre połączenie komunikacyjne
z siecią dróg krajowych.

· Bliskość aglomeracji śląskiej,

· Bliskość lotniska Katowice-Pyrzowice (5km).

· Dobrze wykształcona młodzież.

· Pracowici mieszkańcy z dużą inicjatywą.

· Działalność organizacji społecznych (m.in. OSP, KGW)

· Dobrze rozwinięte centrum wsi(Ośrodek zdrowia, Szkoła Podstawowa, Kościół, Strażnica OSP oraz liczne sklepy.)

· Odnowiona nawierzchnia odcinku drogi
DK 78 przechodzącego .

· Brak infrastruktury turystycznej.

· Brak kanalizacji sanitarnej.

· Słaba promocja walorów Tąpkowic.

· Bardzo duże natężenie ruchu samochodowego na drodze DK 78.

· Krytyczny stan drogi DK 78

· Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzestrzennegoSzanse dla rozwoju miejscowości

Zagrożenia dla rozwoju miejscowości

· Promocja miejscowości Tąpkowice i jej walorów

· Migracja ludzi z miasta na wieś.

· Wzrost liczby mieszkańców, rozwój budownictwa jednorodzinnego

· Pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych na rozbudowę infrastruktury technicznej, turystycznej i społeczno-kulturalnej.

· Rozbudowa portu lotniczego - wzrost ilość stanowisk pracy

· Migracja uzdolnionej młodzieży do miast Śląska i Zagłębia.

· Trudności w pozyskiwaniu funduszy
na finansowanie aktywności społecznej.

· Bardzo skomplikowane procedury
w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.

· Wzrost ruchu drogowego - dojazd do autostrady A1 (węzeł Pyrzowice ze starym odcinkiem DK 78) biegnie przez centrum miejscowościCelem planowanych przedsięwzięć jest przede wszystkim poprawa estetyki, stanu bezpieczeństwa oraz optymalne zagospodarowanie dostępnych terenów w celu utworzenia centrum miejscowości, stworzenia funkcjonalnej przestrzeni publicznej, atrakcyjnej bazy sportowo-rekreacyjnej.

Cele generalne:

Tąpkowice powinna być miejscowością:

· oferującą bezpieczeństwo, komfort i wysoki standard życia swym mieszkańcom

w której ludziom żyje się wygodnie i dostatnio,

· czystą i zadbaną.

· posiadającą rozwiniętą i odpowiednio wykorzystywaną infrastrukturę techniczną, turystyczną i społeczną - atrakcyjną turystycznie.

· oferującą atrakcyjne tereny rekreacyjne, wypoczynkowe,

· posiadającą przygotowane tereny pod budownictwo indywidualne.

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP na potrzeby centrum miejscowości.

Teren pomiędzy szkołą podstawową a remizą OSP w Tąpkowicach to idealne miejsce na stworzenie centrum miejscowości. Częściowo zagospodarowany już teren, wymaga dodatkowych inwestycji w celu stworzenia przestrzeni publicznej umożliwiającej racjonalne jej wykorzystanie. Posiadanie odpowiednio zagospodarowanego terenu w centrum miejscowości powodować będzie, iż miejscowość będzie atrakcyjną nie tylko dla mieszkańców ale i również dla przyjezdnych odwiedzających Tąpkowice.

Centrum miejscowości powinno być miejscem

· Funkcjonalnym,

· Estetycznym,

· Bezpiecznym,

· Atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów.

Zagospodarowanie terenu wokół remizy:

· Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem,

· Modernizacja sceny plenerowej,

· Budowa wiaty grillowej wraz z zapleczem gospodarczym,

· Stworzenie przestrzeni parkowej,

· Rozbudowa parkingu,

· Rozprowadzenie sieci elektrycznej po zagospodarowywanym terenie,

· Budowa oświetlenia terenu,

· Zagospodarowanie terenu zielenią niską oraz małą architekturą.

Lp.

Nazwa fazy - zadania

Koszt netto
(w PLN)

VAT
(w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem

500 000,00

110 000,00

610 000,00

2.

Modernizacja sceny plenerowej

150 000,00

33 000,00

183 000,00

3.

Budowa wiaty grillowej wraz z zapleczem gospodarczym

50 000,00

11 000,00

61 000,00

4.

Stworzenie przestrzeni parkowej

50 000,00

11 000,00

61 000,00

5.

Rozbudowa parkingu

150 000,00

33 000,00

183 000,00

6.

Rozprowadzenie sieci elektrycznej po zagospodarowywanym terenie

30 000,00

6 600,00

36 600,00

7.

Budowa oświetlenia terenu

30 000,00

6 600,00

36 600,00

8.

Zagospodarowanie terenu zielenią niską oraz małą architekturą.

50 000,00

11 000,00

61 000,00

Razem

1 010 000,00

222 200,00

1 232 200,00Wykres Gantta

Lata

2009

2010

2011

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym

Teren przy cmentarzu parafialnym jest kolejnym miejscem na terenie miejscowości stanowiącym przestrzeń publiczną. Planowane przedsięwzięcie pozwoli na nadanie temu miejscu nowego wyglądu i funkcjonalności, a tym samym przestrzeń ta zostanie odpowiednio zagospodarowana co podniesie walory estetyczne miejscowości.

Parking przy cmentarzu:

· Podniesie bezpieczeństwo,

· Poprawi estetyki miejscowości,

· Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Wykonanie parkingu:

· Wyznaczenie terenu parkingu,

· Budowa parkingu, wraz z dojazdem

· Zagospodarowanie zielenią niską oraz małą architekturą.

l.p

Nazwa fazy zadania

Koszt netto (w PLN)

VAT
(w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1.

Wyznaczenie terenu parkingu

5 000,00

1 100,00

6 100,00

2.

Budowa parkingu

100 000,00

22 000,00

122 000,00

3.

Zagospodarowanie zielenią niską oraz małą architekturą

50 000,00

11 000,00

61 000,00

Razem

155 000,00

34 100,00

189 100,00Wykres Gantta

Lata

2009

2010

2011

1.

2.

3.Budowa ścieżek spacerowych.

Na terenie miejscowości Tąpkowice znajdują się pozostałości fortyfikacji z okresu
II wojny światowej są to jedne z nielicznych atrakcji turystycznych. Dla zwiększenia atrakcyjności należy w sposób racjonalny zagospodarować posiadane zasoby. Można
to osiągnąć poprzez wytyczeni, odpowiednie oznakowanie oraz opisanie znajdujących
się budowli. Stworzona ścieżka tematyczna będzie magnesem przeciągającym pasjonatów historii i fortyfikacji obronnych oraz miejscem gdzie młodzież będzie mogła w sposób namacalny uczyć się współczesne historii.

· Wykorzystanie potencjału sołectwa.

· Zwiększenie atrakcyjności obszaru miejscowości.

· Promocja wsi.

· Stworzenie miejsca ciekawego spędzenia czasu na terenie miejscowości.

· Tworzenie agroturystyki,

· Budowa ścieżek - tras spacerowych,

· Oznakowanie tras,

· Zagospodarowanie tras małą architekturą,

· Przygotowanie fortyfikacji do zwiedzania.

l.p

Nazwa fazy zadania

Koszt netto
(w PLN)

VAT
(w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1.

Tworzenie agroturystyki

5 000,00

1 100,00

6 100,00

2.

Budowa ścieżek - tras spacerowych

150 000,00

33 000,00

183 000,00

3.

Oznakowanie tras

40 000,00

8 800,00

48 800,00

4.

Zagospodarowanie tras małą architekturą,

50 000,00

11 000,00

61 000,00

5.

Przygotowanie fortyfikacji do zwiedzania

100 000,00

22 000,00

122 000,00

Razem

345 000,00

75 900,00

420 900,00Wykres Gantta

Lata

2011

2012

2013

1.

2.

3.

4.

5.Budowa krytej pływalni.

Na terenie miejscowości Tąpkowice jak i na terenie całej gminy Ożarowice brak jest miejsc w których dzieci i młodzież mogli by korzystać z możliwości kąpieli wodnych. Sołectwo Tąpkowice posiada odpowiednie tereny na których możliwa jest realizacja takiego obiektu jak kryta pływalnia. Ta lokalizacja jest również bardzo dogodną dla reszty mieszkańców gminy, sołectwo Tąpkowice położone jest bowiem w centralnej części gminy. Mieszkańcy będą mogli zatem w sposób nieograniczony korzystać z tej atrakcji. Wybudowanie krytej pływalni będzie niewątpliwą atrakcją nie tylko dla mieszkańców gminy Ożarowice ale i dla mieszkańców gmin ościennych, którzy w chwili obecnej korzystają
z takich obiektów w Tarnowskich Górach lub Dąbrowie Górniczej i wiąże się to
z koniecznością długotrwałych dojazdów.

· Wykorzystanie potencjału sołectwa.

· Zwiększenie atrakcyjności obszaru miejscowości i gminy.

· Promocja wsi.

· Stworzenie miejsca ciekawego spędzenia czasu na terenie miejscowości.

· Rozwijanie sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

· Budowa pływalni,

· Zagospodarowanie terenu,

· Budowa parkingu.

l.p

Nazwa fazy zadania

Koszt netto
(w PLN)

VAT
(w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1.

Budowa pływalni

5 000 000,00

1 100 000,00

6 100 000,00

2.

Zagospodarowanie terenu

50 000,00

11 000,00

61 000,00

3.

Budowa parkingu

140 000,00

30 800,00

170 800,00

Razem

5 190 000,00

1 141 800,00

6 331 800,00Wykres Gantta

Lata

2013

2014

2015

1.

2.

3.1. Modernizacja dróg, budowa chodnikówi budowa kanalizacji zbiorczej.

· Droga krajowa nr DK-78 (renowacja nawierzchni, budowa chodnika z obydwu stron jezdni);

· Drogi gminne (odnowienie i poszerzenie, nowa nawierzchnia, budowa chodników),

· Dudowa kanalizacji ściekowej zbiorczej w połączeniu z resztą gminy.

· Odpust parafialny - Narodzenie św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

· Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek

· Babski Comber

· Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej

· Piknik Emerycki

Ważne tematy, których maja dotyczyć szkolenia:

· Ekologia.

· Segregacja śmieci.

· Czystość posesji.

· Odnawialne Źródła Energii.

Lp.

Nazwa zadania.

Planowany termin realizacji.

Szacunkowy koszt w tyś. PLN

Uwagi.

1.

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP na potrzeby centrum miejscowości

II kw 2010 -
III kw 2011

1 232 200,00

2.

Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym

III kw 2011 -
III kw 2011

189 100,00Lp.

Nazwa zadania.

Planowany termin realizacji.

Szacunkowy koszt w tyś. PLN

Uwagi.

1.

Budowa bazy turystycznej

I kw 2012
- III kw 2012

420 900,00

2.

Budowa krytej pływalni

IIkw 2013
- Ikw 2015

6 331 800,00Realizacja powyższych zadań jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Za realizację Planu Odnowy Miejscowości Tąpkowice odpowiedzialna będzie Rada Sołecka sołectwa Tąpkowic wraz z Sołtysem oraz Wójt Gminy Ożarowice.

We wszystkich sprawach związanych z wydatkowaniem środków finansowych oraz składaniem wniosków o dotacje z różnych źródeł, będzie odpowiedzialny Wójt Gminy Ożarowice.

Rada Sołecka będzie na bieżąco monitorować realizację planu i raz do roku składać sprawozdanie mieszkańcom sołectwa z realizacji Planu oraz wnioskować o ewentualne zmiany w Planie.

Rada Sołecka będzie również gromadzić, selekcjonować i opracowywać wszelkie informacje dotyczące realizacji Planu Odnowy Miejscowości, będzie również odpowiedzialna za jego promocje na terenie miejscowości.

Za promocję na terenie Gminy i poza nią odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Ożarowice.

Plan Odnowy Miejscowości Tąpkowice musi dla swej ważności uzyskać akceptację Rady Gminy Ożarowice.

Przedstawiony powyżej Plan Odnowy Miejscowości Tąpkowice spójny jest
z następującymi dokumentami:

Studium uwarunkowań i kierunkami Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ożarowice,

Strategią Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego,

Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑10‑2009 15:47:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  12‑10‑2009 15:47:49
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2009 15:52:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie