Uchwała Nr XXV/354/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXV/354/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 1.325.000 zł

· przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 925.000 zł

· przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 400.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 179.937,52 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 13.176 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 13.176 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 13.176 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 46.495 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 46.495 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 31.495 zł

- wpływy z usług o kwotę 15.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 120.266,52 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 120.266,52 zł

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 120.266,52 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.504.937,52 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 463.176 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 463.176 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 463.176 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 400.000 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 400.000 zł

- wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 400.000 zł

- dotacje majątkowe o kwotę 400.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 58.015 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 11.520 zł

- wydatki bieżące o kwotę 11.520 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 11.520 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 15.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 31.495 zł

- wydatki bieżące o kwotę 31.495 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 120.266,52 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 120.266,52 zł

- wydatki bieżące o kwotę 120.266,52 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 64.550,00 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 363.480 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 277.500 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 277.500 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 29.980 zł

- wydatki bieżące o kwotę 29.980 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 56.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł

§ 2. Dokonać przeniesień po stronie dochodów w działach, rozdziałach między źródłami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

64.000

64.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

38.000

38.000

- wydatki bieżące

- wpływy z usług

- wpływy z różnych dochodów

38.000

38.000

38.000

38.000

80195

Pozostała działalność

26.000

26.000

- wydatki bieżące

- wpływy z usług

- wpływy z różnych dochodów

26.000

26.000

26.000

26.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 700 - kwotę 100.000 zł przeznacza się na prace geodezyjne, wyrysy i wypisy z rejestrów oraz na koszty związane z aktami notarialnymi.

Dz. 750 - otrzymano dotację w kwocie 13.176 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem kolektorów słonecznych oraz termoizolacja budynku ZGK w Ożarowicach przy ul. Staszica 1. Z wolnych środków przyznano kwotę 450.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizowania ww. inwestycji.

Dz. 754 - kwotę 400.000 zł przeznacza się na przekazanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego.

Dz. 801 - środki finansowe w kwocie 11.520 zł przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej dla dyrektora przedszkola. kwota 31.495 zł pochodzić będzie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Natomiast kwota 15.000 zł będzie pochodzić z wpłat uczestników za udział w Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych SWAP 2009, z przeznaczeniem na wyżywienie, oraz inne materiały związane z organizacją konferencji.

Dz. 852 - kwotę 120.266,52 zł otrzymano na dofinansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Projekt realizowany jest w celu zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej na terenie Gminy.

Dz. 900 - kwotę 277.500 zł przeznacza się na wydatki związane z rozpoczęciem realizacji projektu pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013,

Kwotę 29.980 zł przeznacza się na wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych.

Środki finansowe w wysokości 50.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów oświetlenia dróg gminnych, natomiast kwotę 6.000 zł przeznacza się na dobudowę nowych punktów oświetleniowych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2009 11:09:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑07‑2009 11:09:31
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 11:12:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie