Uchwała Nr XXX/447/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie "Programu współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku"


Uchwała Nr XXX / 447 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

-------------------------------------

w sprawie : przyjęcia "Programu współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi

i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 5 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Przyjąć "Program współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku".

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

1. Ilekroć w programie jest mowa o :

1) "programie" - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku,

2) "Gminie" - rozumie się przez to Gminę Ożarowice

3) "Wójcie Gminy" - rozumie się przez to Wójta Gminy Ożarowice

4) "Radzie Gminy" - rozumie się przez to Radę Gminy Ożarowice

5) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ),

6) "organizacjach pozarządowych" - rozumie się przez to organizacje, osoby prawne

i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy,

7) "konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa

w art. 11 ust. 2 i w art.13 ustawy,

8) "dotacji" - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art.106 ust. 2 pkt 1 lit.d oraz art.176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami )

2. Obszar współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem art.4 ust. 2 ustawy.

3. Program jest otwarty i może ulec zmianie wraz ze zmianą warunków zewnętrznych wynikających z wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, wniosków wynikających ze wzajemnych doświadczeń, a także zmieniającej się sytuacji finansowej Gminy.

4. Zmiany w programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Gminy.

Rozdział II.

Cele programu.

1. Program jest elementem działań podejmowanych przez Gminę w zakresie lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych.

2. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

3. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami

pozarządowymi służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy,

kreowaniu polityki społecznej oraz wzmacnianiu aktywności lokalnego społeczeństwa.

4. Cele szczegółowe programu to :

1) zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminę na wykonywanie usług publicznych,

przy utrzymaniu odpowiednich standardów świadczonych usług, poprzez efektywne i nowatorskie rozwiązywanie problemów wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz pozyskiwanie przez te organizacje środków pozabudżetowych na realizacje zadań wspólnych,

2) wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich i stymulowanie ich dzięki udziałowi środków budżetu Gminy w rozwoju rynku usług społecznych finansowanego przez organizacje społeczne, fundusze charytatywne i prywatne,

3)zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych.

Rozdział III.

Przedmiot współpracy.

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w ustawie, w ramach następujących obszarów :

1) oświaty i wychowania w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz

organizacji ich wypoczynku, w tym:

- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego,

- organizowanie działań młodzieży na rzecz osób potrzebujących,

- realizacja programów dotyczących rozbudzenia przedsiębiorczości dzieci i młodzieży

- organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

- realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży z zakresu nauk przyrodniczych i współczesnej techniki, wykraczających poza program szkolny,

- organizowanie działalności artystycznej dzieci i młodzieży rozwijającej ich zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach,

- realizacja programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym,

2) kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:

- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży

- udział w rozgrywkach turniejach i zawodach sportowych

- zakup sprzętu sportowego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego

- promocja sportu niepełnosprawnych

- promocja aktywności turystycznej dzieci i młodzieży

5) promocji i ochrony zdrowia, w tym

- profilaktykę chorób cywilizacyjnych i społecznych

- upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej

6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

2. Przedmiotem współpracy może być także wspólne określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych w zakresie zadań pożytku publicznego i wypracowanie modelu ich rozwiązania.

Rozdział IV.

Zasady współpracy.

1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacją pozarządową jest prowadzenie przez nią działalności na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadań lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w tych przepisach.

3. Otwarte konkursy dla określonego zadania ogłaszane są przez Wójta Gminy i przeprowadzane w oparciu o obowiązujące przepisy.

4. Do konkursu mogą przystępować także jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Rozdział V.

Formy współpracy.

1. Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym i poza finansowym.

2. Współpraca finansowa polega na realizacji zadań Gminy przez organizacje pozarządowe

poprzez :

1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,

2) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie

ich realizacji.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 nie mogą być wykorzystane na :

1) remonty budynków,

2) zadania inwestycyjne,

3) zakupy gruntów,

4) działalność gospodarczą,

5) pokrycie kosztów utrzymania organizacji pozarządowej,

6) działalność polityczną

4. Poza finansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmują :

1) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku

wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizacje tych zadań,

2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,

3) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań

ważnych dla lokalnego środowiska,

4) inicjowanie lub współorganizowanie spotkań podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

5) doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej przy realizacji zadań Gminy przez organizacje pozarządowe.

Rozdział VI.

Finansowanie zadań i rozliczanie przyznanych środków.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe określi Rada Gminy Ożarowice w uchwale budżetowej na 2010r.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe mogą pochodzić z innych źródeł niż wymienione w ust. 1, jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym.

3. Kontrolę nad terminowością i rzetelnością realizowania zadań sprawuje Wójt Gminy poprzez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne, referaty lub samodzielne stanowiska pracy.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe.

1. Propozycje realizacji zadań w ramach współpracy finansowej na rok następny organizacje

i podmioty mogą składać z własnej inicjatywy do dnia 30 września br. na rok następny.

W nioski w wymienionej sprawie organizacje zgłaszają do Wójta Gminy.

2. Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do 31 marca 2011 roku.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXI/259/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku".

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑01‑2010 12:12:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑01‑2010 12:12:41
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2010 12:19:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie