Uchwała Nr XXII/284/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej Jednostki O...


Uchwała Nr XXII / 284 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami) w związku z § 2 pkt 2 i §3 ust. 4 Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z póź. zmianami).

RADA GMINY OŻAROWICE

u c h w a l a

§ 1.

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania w wysokości 1 000,- zł (słownie złotych: jeden tysiąc).

§ 2.

Ustalić wartość jednego punktu dla wyliczenia płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej- Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania w wysokości 4,50 zł (słownie złotych: cztery 50/100). Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XVI/188/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Gminy Ożarowioce z dnia 29 stycznia 2009 roku .

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK

WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria

Liczba

Wartość 1 pkt.

UWAGA:

zaszeregowania

punktów

4,50

Tekst na czerwono

I

najniższe wynagr. - 20

1 000,00

-

1 090,00

nie jest drukowany!

II

21

-

35

1 094,50

-

1 157,50

W celu zmiany stawek

III

36

-

50

1 162,00

-

1 225,00

w tabeli wystaczy

IV

51

-

65

1 229,50

-

1 292,50

zmienić warotość

V

66

-

80

1 297,00

-

1 360,00

w polu "wartość 1 pkt."

VI

81

-

95

1 364,50

-

1 427,50

VII

96

-

110

1 432,00

-

1 495,00

VIII

111

-

125

1 499,50

-

1 562,50

IX

126

-

140

1 567,00

-

1 630,00

X

141

-

160

1 634,50

-

1 720,00

XI

161

-

180

1 724,50

-

1 810,00

XII

181

-

200

1 814,50

-

1 900,00

XIII

201

-

220

1 904,50

-

1 990,00

XIV

221

-

240

1 994,50

-

2 080,00

XV

241

-

260

2 084,50

-

2 170,00

XVI

261

-

280

2 174,50

-

2 260,00

XVII

281

-

300

2 264,50

-

2 350,00

XVIII

301

-

320

2 354,50

-

2 440,00

XIX

321

-

340

2 444,50

-

2 530,00

XX

341

-

365

2 534,50

-

2 642,50

XXI

366

-

390

2 647,00

-

2 755,00Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑02‑2009 13:25:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  05‑02‑2009 13:25:32
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2009 13:28:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie