Uchwała Nr XXX/454/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009 - 2014


Uchwała Nr XXX/454/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009-2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Ustalić nową treść Załącznika do Uchwały XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009-2014.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr XXX/454/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku

Nazwa zadania

Lata realizacji

Dział-Rozdział

Wartość całkowita

Źródła finansowania

Planowane płatności w latach

Jednostka realizaująca zadanie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa

2008 - 2013

900-90001

52 016 725,00

OGÓŁEM

151 425,00

9 128 292,00

16 046 391,00

15 654 950,00

11 035 667,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

7 759 048,00

13 639 432,00

13 306 707,00

9 380 317,00

środki własne budżetu gminy

151 425,00

136 924,00

117 754,00

120 000,00

85 000,00

inne środki/pożyczki

1 232 320,00

2 289 205,00

2 228 243,00

1 570 350,00

Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych

2008 - 2012

801-80101

8 274 753,00

OGÓŁEM

2 753,00

20 000,00

100 000,00

7 765 000,00

387 000,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

6 727 750,00

328 950,00

środki własne budżetu gminy

2 753,00

20 000,00

100 000,00

1 037 250,00

58 050,00

inne środki

Rewitalizacja terenów powojskowych w Gminie Ożarowice

2009 - 2013

710-71095

10 047 000,00

OGÓŁEM

47 000,00

50 000,00

1 950 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

1 700 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

środki własne budżetu gminy

47 000,00

50 000,00

250 000,00

600 000,00

600 000,00

kredyty i pożyczki

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach, wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni

2008 - 2013

801-80101

2 420 000,00

OGÓŁEM

0,00

20 000,00

100 000,00

600 000,00

1 700 000,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

20 000,00

100 000,00

600 000,00

900 000,00

kredyty i pożyczki

800 000,00

Remont budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza

2012 - 2014

700-70095

2 200 000,00

OGÓŁEM

0,00

0,00

0,00

400 000,00

1 400 000,00

400 000,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

400 000,00

800 000,00

400 000,00

kredyty i pożyczki

600 000,00

Modernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

2008 - 2009

750-75023

1 106 376,00

OGÓŁEM

1 106 376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

975 459,00

pożyczki, inne środki

130 917,00

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach

2008 - 2009

754-75412

972 734,00

OGÓŁEM

972 734,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

793 202,00

kredyty i pożyczki

179 532,00

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku

2009 - 2011

754-75412

1 973 000,00

OGÓŁEM

23 000,00

500 000,00

1 450 000,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

23 000,00

50 000,00

1 300 000,00

kredyty i pożyczki

450 000,00

150 000,00

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze

2008-2012

754-75412

2 150 000,00

OGÓŁEM

0,00

500 000,00

1 650 000,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

50 000,00

1 500 000,00

kredyty i pożyczki

450 000,00

150 000,00

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach

2008-2011

754-75412

1 925 000,00

OGÓŁEM

0,00

25 000,00

900 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

25 000,00

500 000,00

600 000,00

kredyty i pożyczki

400 000,00

400 000,00

Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach

2010-2013

754-75412

3 425 000,00

OGÓŁEM

0,00

25 000,00

900 000,00

1 100 000,00

1 400 000,00

0,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

25 000,00

500 000,00

700 000,00

1 400 000,00

kredyty i pożyczki

400 000,00

400 000,00

Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników

2008-2014

600-60016

1 840 000,00

OGÓŁEM

160 000,00

1 030 000,00

150 000,00

200 000,00

150 000,00

150 000,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

160 000,00

1 030 000,00

150 000,00

200 000,00

150 000,00

150 000,00

kredyty i pożyczki

Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w obrębie działek o nr 164/3, 165/1, 500 i 501 na potrzeby centrum wsi - Pyrzowice

2010 - 2011

010-01041

1 100 000,00

OGÓŁEM

0,00

600 000,00

500 000,00

0,00

0,00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice

środki UE

500 000,00

środki własne budżetu gminy

250 000,00

inne środki

350 000,00

Przebudowa dróg gminnych nr 687004S na odcinku stanowiącym ul. Gen. Maczka położona w sołectwie Tąpkowice w gminie Ożarowice, powiat tarnogórski oraz nr 615059S ul. Szkoła w Sączowie w gminie Bobrowniki, powiat będziński

2009

600-60016

1 711 380,00

OGÓŁEM

1 711 380,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

650 000,00

inne środki

1 061 380,00

Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej w sali OSP

2010 - 2011

010-01041

1 128 326,00

OGÓŁEM

44 000,00

100 000,00

984 326,00

-

-

-

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

444 396,00

środki własne budżetu gminy

44 000,00

100 000,00

539 930,00

inne środki

Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego

2010 - 2011

400-40002

888 550,00

OGÓŁEM

888 550,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

środki UE

546 240,00

środki własne budżetu gminy

342 310,00

inne środki

Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ożarowice

2009

900-90002

62 673,00

OGÓŁEM

62 673,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

62 673,00

inne środki/środki jst

Rozwój eletronicznych usług publicznych w Urzędzie Gminy Ożarowice

2010-2011

750-75023

30 000,00

OGÓŁEM

30 000,00

-

-

-

-

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

środki własne budżetu gminy

30 000,00

inne środki/środki jst

93 271 517,00

Razem

4 218 668,00

11 490 965,00

25 719 267,00

31 219 950,00

20 072 667,00

550 000,00

93 271 517,00

środki UE

0,00

7 759 048,00

16 330 068,00

23 934 457,00

13 109 267,00

0,00

61 132 840,00

środki własne budżetu gminy

2 846 839,00

1 599 597,00

5 649 994,00

4 257 250,00

3 993 050,00

550 000,00

18 896 730,00

pozostałe źródła finansowania

1 371 829,00

2 132 320,00

3 739 205,00

3 028 243,00

2 970 350,00

0,00

13 241 947,00Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑01‑2010 13:46:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑01‑2010 13:46:53
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2010 14:59:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie