Uchwała Nr XXII/314/2009 Rady Gminy Ozarowice z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXII/314/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 100.000 zł

· przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 100.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 1.609.500 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.609.500 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 1.609.500 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin) o kwotę 1.201.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 408.500 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.709.500 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.609.500 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.609.500 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.609.500 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne o kwotę 100.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 600 - Środki finansowe w kwocie 1.609.500 zł wprowadzane do budżetu pochodzić będą z dotacji, które gmina otrzyma na realizację projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 687004S na odcinku stanowiącym ul. Gen. Maczka położoną w sołectwie Tąpkowice w gminie Ożarowice, powiat tarnogórski oraz nr 615059S ul. Szkolna w Sączowie w gminie Bobrowniki, powiat będziński" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011" - z czego kwota 1.201.000 zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a kwota 408.500 zł stanowić będzie wkład własny Gminy Bobrowniki do inwestycji.

Dz. 801 - Środki finansowe w kwocie 100.000 zł przeznacza się na zakup żywności w stołówkach szkolnych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑02‑2009 12:10:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑02‑2009 12:10:36
Data ostatniej aktualizacji:
06‑02‑2009 12:43:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie