Uchwała Nr XXIX/439/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok


Uchwała Nr XXIX/439/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. .42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami.) art.10 ust 1,2 i 3,art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr.121 poz.844 z późn. zmianami), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (Monitor Polski Nr 52 poz.742 z 18 sierpnia 2009r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (Monitor Polski Nr 67 poz.872 z 20 października 2009r.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2010 rok:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a/ nie posiadające dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO

- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 240,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 360,00 zł

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 540,00 zł

b/ posiadające dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO

- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 180.00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 300,00 zł

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 480.00 zł

c/ równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

Nie mniej

niż

Mniej niż

12

15

15

2 osie jezdne

660,00

720,00

720,00

1.510,00

12

19

23

19

23

3 osie jezdne

660,00

840,00

1.260,00

720,00

1.260,00

1.920,00

12

27

29

27

29

4 osie jezdne i więcej

840,00

1.260,00

2.040,00

1.260,00

2.040,00

2.640,00

2/od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 600,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

Nie mniej

niż

Mniej niż

12

25

31

25

31

2 osie jezdne

720,00

1.100,00

1.700,00

1.100,00

1.700,00

2.080,00

12

40

40

3 osie jezdne i więcej

1.500,00

2.080,00

2.080,00

2.750,00

3/od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 720,00 zł

4/od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa

całkowita w tonach

Z zwieszeniem

osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

12

25

25

1 oś jezdna

360,00

480,00

600,00

720,00

12

28

33

38

28

33

38

2 osie jezdne

300,00

740,00

1.020,00

1.380,00

480,00

1.020,00

1.560,00

2.040,00

12

3 osie jezdne i więcej

1.140,00

1.560,00

5/ od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a/ mniejszej niż 30 miejsc - 720,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.440,00 zł

§ 2

Zwolnić autobusy będące własnością Urzędu Gminy bez względu na liczbę miejsc do siedzenia wykorzystywane na działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu nie przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Ożarowice Nr XX/240/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 6

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑11‑2009 15:20:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑11‑2009 15:20:18
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2009 15:23:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie