Uchwała Nr XXVIII/406/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego


Uchwała Nr XXVIII / 406 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, po. 1591 z późn. zmianami)-

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Wyrazić negatywne stanowisko w sprawie przedstawionej w dniu 6 lipca 2009 roku przez Komitet Sterujący ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Rada Gminy uznaje, że prezentowana koncepcja dotycząca rozwiązań komunikacyjnych w obrębie portu lotniczego i jego strefy okołolotniskowej, której konsekwencją jest opracowywana zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, stanowi dla Gminy Ożarowice wysokie ryzyko polegające na zakłóceniu dotychczas istniejącej i zagospodarowywanej infrastruktury społecznej.

Uznajemy, że przewidywana budowa nowej niezależnej drogi startowej wchodzącej w centralne obszary Sołectwa Zendek w sposób nieuprawniony ingeruje w strukturę własnościową gruntów na tym terenie i spowoduje nieodwracalne, negatywne konsekwencje dla mieszkańców gminy, powodując w istocie zdegradowanie tego obszaru.

Tak drastyczne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym sołectwa wymuszą wręcz masową migrację społeczności sołectwa, zniszczą dotychczasowe siedliska rodzinne, miejsca pracy, a także zerwą więzi kulturowe tej części gminy.

Założenia dotyczące nowych rozwiązań komunikacyjnych w obrębie portu lotniczego oraz przyjęcie wstępnych ustaleń dotyczących zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego poprzez umieszczenie w obszarze sołectwa Pyrzowice trakcji kolei dużych prędkości wraz z infrastrukturą towarzyszącą spowoduje znaczną kolizję z liczną zabudową domami jednorodzinnymi, jak również zabudową wykorzystywaną przez podmioty gospodarcze.

Proponowana koncepcja w praktyce doprowadzi do całkowitej likwidacji i to w głównych miejscach Sołectwa Pyrzowice dotychczasowej infrastruktury.

§ 2

Rada Gminy zwraca się do Pana Marszałka Województwa Śląskiego z apelem o uwzględnienie słusznych praw mieszkańców Gminy Ożarowice, zaprezentowanych w niniejszej uchwale poprzez zweryfikowanie dotychczas podejmowanych czynności obejmujących zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego w części obejmującej Gminę Ożarowice, bowiem dotychczasowa koncepcja w sposób rażący narusza ład przestrzenny, krajobrazowy oraz gospodarczy, którego specyfiki nie uwzględniono w dotychczasowych pracach nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Jednocześnie apelujemy, by w pracach nad zmianami w planie obejmującym strefę okołolotniskową umożliwić czynny udział społeczności lokalnej w procesie konsultacyjnym, bowiem to jej prawa w następstwie zmian tegoż planu ograniczane są najbardziej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Treść niniejszej uchwały przedłożyć:

1. Marszałkowi Województwa Śląskiego,

2. Staroście Powiatu Będzińskiego,

3. Radzie Powiatu w Będzinie,

4. Wójtowi Gminy Bobrowniki,

5. Radzie Gminy Bobrowniki,

6. Wójtowi Gminy Mierzęcice,

7. Radzie Gminy Mierzęcice,

8. Staroście Tarnogórskiemu,

9. Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach

10. Radzie Sołeckiej Sołectwa Pyrzowice,

11. Radzie Sołeckiej Sołectwa Ożarowice.

12. Radzie Sołeckiej Sołectwa Zendek.

13. Radzie Sołeckiej Sołectwa Celiny.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑10‑2009 10:42:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  12‑10‑2009 10:42:20
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2009 10:44:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie