Zarządzenie Nr 49/2005 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW Nr 4 w Zendku -wybory Prezydenta RP


Zarządzenie Nr 49 / 2005

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 3 października 2005 roku ______________________________

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 4 w Zendku do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej na obszarze Gminy Ożarowice.

Działając na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 20 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) w związku z §11 ust. 6 Rozporządze-nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie po-woływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Pols-kiej ( Dz.U. Nr 72, poz.847 z późn.zm.)

z a r z ą d z a m

1. Wobec zrzeczenia się przez Pana Marcina Lubas zam. Ożarowice, ul. Oparowa 2 członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Zendku do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku, stwierdzić wygaśnięcie tego członkostwa

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w Urzędzie Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑10‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑10‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2006 09:01:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie