Zarzadzenie Nr 67/2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 67/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

700

Gospodarka mieszkaniowa

300

300

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

300

300

4300

4610

Zakup usług pozostałych

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

300

300

801

Oświata i wychowanie

122.062

122.062

80101

Szkoły podstawowe

38.775

35.918

2540

3020

4010

4110

4120

4170

4210

4270

4280

4300

4350

4430

4440

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19.742

8.948

1.230

950

355

6.750

800

6.340

13.692

4.500

9.800

800

786

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3.568

-

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

2.300

420

848

80104

Przedszkola

9.206

2.128

30204010411041204300435044104440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

953

3.987

2.834

100

140

1.192

403

1.725

1

2

3

4

5

6

80110

Gimnazja

65.817

79.883

3020

4010

4210

4260

4300

44104430

4440

6050

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

5.817

4.636

2.000

2.000

200

300

747

70.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.357

3.733

41104120417042104280

4300

44104430

4440

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

684

93

400

500

500

180

2.000

1.500

233

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

478

4300

Zakup usług pozostałych

478

80195

Pozostała działalność

1.861

400

4210426043004440

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

600

407

854

400

Razem

122.362

122.362

u z a s a d n i e n i e

Przeniesienia w dziale 801 wynikają z oszczędności w funduszu płac w szkołach

( godziny ponadwymiarowe, planowane stawki nauczyciela dyplomowanego-płacone stawki nauczyciela stażysty), które przeznacza się na wydatki bieżące oraz zakończenie remontu części północnej gimnazjum .

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 12:41:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie