Zarządzenie Nr 19/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 19/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 8.130 zł

po stronie dochodów o kwotę 8.130

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.130 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.130 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) o kwotę 8.130 zł

po stronie wydatków o kwotę 8.130 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.130 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.130 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 8.130 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-145/3/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r.

przyznał środki pochodzące z rezerwy celowej (poz.12 w części 83 ustawy budżetowej na 2005 rok) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

2.600

2.600

60016

Drogi publiczne gminne

2.600

2.600

4170

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

2.600

2.600

801

Oświata i wychowanie

86.870

86.870

80101

Szkoły podstawowe

3.050

3.050

4170

4240

4300

4350

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3.050

950

600

1.500

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych

60.000

3020

4010

4040

4110

4120

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.200

41.300

2.740

8.500

1.948

2.312

80104

Przedszkola

81.470

300

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4270

4280

4300

4350

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.200

41.300

2.740

8.500

1.948

15.000

70

6.400

2.312

200

100

80110

Gimnazja

21.170

4170

4260

4280

4300

4350

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

zakup usług dostępu do sieci Internet.

500

15.000

70

5.000

600

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1.000

1.000

4170

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

1.000

1.000

80195

Pozostała działalność

1.350

1.350

4170

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

1.350

1.350

Razem

89.470

89.470

u z a s a d n i e n i e

Przeniesienia wynikają ze zmiany klasyfikacji rozdziałów /wprowadzenie rozdziału

80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych/ i oraz zwiększonych

wydatków na energię elektryczną i opłaty eksploatacyjne w Gimnazjum

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑05‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑05‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2005 09:58:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie