Zarządzenie Nr 41/2005 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005r


Zarządzenie Nr 41/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2005 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXVII/310/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 212.955 zł

po stronie przychodów o kwotę 22.955 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 22.955 zł

po stronie dochodów o kwotę 190.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem o kwotę 190.000 zł

rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw o kwotę 50.000 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż

alkoholu o kwotę 50.000 zł

rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa o kwotę 140.000 zł

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 140.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 212.955 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 77.000 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 30.000 zł

§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych

jednostek samorządu terytorialnego oraz związków

gmin lub związków powiatów na dofinansowanie

zadań bieżących o kwotę 30.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 47.000 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 45.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.955 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.955 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.955 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychkwotę 30.000 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 30.000 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł

§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów wartościowych oraz od krajowych

pożyczek i kredytów o kwotę 30.000 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50.000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 50.000 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 27.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 15.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXVII/310/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2005 14:24:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie