Zarządzenie nr 54/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 54/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 7 października 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 5.040 zł

po stronie dochodów o kwotę 5.040

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 5.040 zł

rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 5.040 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 5.040 zł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.356 zł

po stronie wydatków o kwotę 5.040

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 5.040 zł

rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 5.040 zł

§ 3030 - Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.040 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 751 - Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych, w związku z wyborami Prezydenta RP.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

010

Rolnictwo łowiectwo

132

132

01095

Pozostała działalność

132

132

4300

4430

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

132

132

750

Administracja publiczna

26.941

26.941

75022

Rady gmin

9.600

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

9.600

75023

Urzędy gmin

17.341

26.941

4040

4170

4300

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

17.341

6.000

20.941

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.000

1.000

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.000

1.000

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

1.000

1.000

Razem

28.073

28.073

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian dokonano w związku ze zmiana sposobu wydatkowania.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑10‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  07‑10‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 11:58:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie