Zarządzenie Nr 28/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005


Zarządzenie Nr 28/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 lipca 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 238 zł

po stronie dochodów o kwotę 238

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 238 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 238 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) o kwotę 238 zł

po stronie wydatków o kwotę 238

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 238 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 238 zł

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 238 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższe środki, przyznane z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2005 rok, przeznaczone zostały na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmujące podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

850

850

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

850

850

4300

4430

6050

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100

750

850

750

Administracja publiczna

10.000

10.000

75023

Urzędy gmin

10.000

10.000

4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

10.000

10.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11.929

11.929

75412

Ochotnicze straże pożarne

11.929

11.929

4210

4270

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

9.929

2.000

11.929

801

Oświata i Wychowanie

22.000

22.000

80101

Szkoły podstawowe

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

80104

Przedszkola

5.000

5.000

4210

4260

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

2.000

3.000

5.000

80110

Gimnazja

7.000

14.000

3020

4210

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

14.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

80195

Pozostała działalność

7.000

4300

Zakup usług pozostałych

7.000

Razem

44.779

44.779

u z a s a d n i e n i e

Dz. 700, 750, 754 - Przesunięcia dokonano w związku ze zmianą wydatkowania.

Dz. 801 - Przeniesienia wynikają z konieczności założenia alarmu w Przedszkolu w Ożarowicach oraz poniesionych wydatków w związku z wypłaceniem odprawy § 20 Karty Nauczyciela w Gimnazjum w Ożarowicach.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑07‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑07‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2005 11:00:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie