Zarządzenie Nr 14/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 14/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 11.964 zł

po stronie dochodów o kwotę 11.964 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.834 zł

rozdz.85295 - Pozostała działalność o kwotę 5.834 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.834 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.130 zł

rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.130 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.130 zł

po stronie wydatków o kwotę 11.964 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.834 zł

rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 5.834 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 5.834 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.130 zł

rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.130 zł

§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 6.130 zł

u z a s a d n i e n i e

.

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-11/3/2005 z dnia 24 marca 2005 r.

przyznał środki pochodzące z rezerwy celowej w kwocie 5.834 zł na

dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla

potrzebujących.

Dz.854 - Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla

uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne

dla uczniów najuboższych, Wojewoda Śląski decyzją Nr

FB.I.3011- 120/1/2005 przyznał środki finansowe w kwocie 6.130 zł.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑03‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2005 11:33:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie