Zarządzenie Nr 72/2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 72/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXIX/343/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie dochodów przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

700

Gospodarka mieszkaniowa

38.100

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

38.100

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

38.100

750

Administracja publiczna

62.100

75023

Urzędy gmin

62.100

0450

0750

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15.000

47.100

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

9.000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

9.000

801

Oświata i wychowanie

15.000

1

2

3

4

5

6

80195

Pozostała działalność

15.000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15.000

Razem

62.100

62.100

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

34.000

60016

Drogi publiczne gminne

34.000

4270

Zakup usług remontowych

34.000

710

Działalność usługowa

23.500

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

23.500

4300

Zakup usług pozostałych

23.500

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10.500

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

10.500

4100

4110

4120

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

8.000

2.300

200

801

Oświata i Wychowanie

8.893

8.893

80110

Gimnazjum

8.893

4300

Zakup usług pozostałych

8.893

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

8.893

85401

Świetlice szkolne

8.893

4010

4040

4110

4120

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.997

639

1.270

172

1.815

Razem

42.893

42.893

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXIX/343/3005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 12:25:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie