Zarządzenie Nr 31/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 31/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 sierpnia 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 1.654 zł

po stronie dochodów o kwotę 1.654

Dz. 852- Pomoc społeczna o kwotę 1.654 zł

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne o kwotę 1.654 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.654 zł o po stronie wydatków o kwotę 1.654

Dz. 852- Pomoc społeczna o kwotę 1.654 zł

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne o kwotę 1.654 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.654 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższe środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2005 rok, przeznaczone zostały na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

420

420

60016

Drogi publiczne gminne

420

420

4170

4300

4430

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

20

400

420

700

Gospodarka mieszkaniowa

502

502

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

502

502

4300

6050

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

502

502

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

500

500

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych

500

500

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

500

500

851

Ochrona zdrowia

10.000

10.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10.000

10.000

4210

4270

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

7.000

3.000

10.000

Razem

11.422

11.422

u z a s a d n i e n i e

Przesunięcia dokonano w związku ze zmianą wydatkowania.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑08‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑08‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2005 09:06:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie