Zarządzenie Nr 5/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 5/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 9 marca 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 19.737 zł

po stronie dochodów o kwotę 19.737 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 9.747 zł

rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 9.747 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.747 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 9.990 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.990 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 8.402 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) o kwotę 1.588 zł

po stronie wydatków o kwotę 19.737 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 9.747 zł

rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 9.747 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.144 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.403 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 9.990 zł

rozdz.. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.990 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 9.990 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 754 - Na realizację porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej

ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach otrzymaliśmy dotację w

wysokości 9.747 zł na sfinansowanie 0,65 etatu kalkulacyjnego.

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-472/05 z dnia 16 lutego 2005 r.

przyznał środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2005 rok z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych kwotę 8.402 zł oraz 1.588 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

7.500

7.500

75023

Urzędy gmin

7.500

7.500

4300

4350

Zakup usług pozostałych

Opłaty za usługi internetowe

7.500

7.500

Razem

7.500

7.500

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Zarządzeniu Nr 4/2005

Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 lutego 2005 roku dokonać korekty oczywistej omyłki

pisarskiej polegającej na wpisaniu zamiast :

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.610 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 17.610 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 17.610 zł

powinno być:

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.619 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 17.619 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 17.619 zł

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑03‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  09‑03‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2005 10:43:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie