Zarządzenie Nr 43/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 43/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 6.915 zł

po stronie dochodów o kwotę 6.915

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 6.915 zł

rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejo kwotę 795 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 795 zł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

o kwotę 3.356 zł

rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 6.120 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

o kwotę 6.120 zł

po stronie wydatków o kwotę 6.915

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 6.915 zł

rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 795 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 795 zł

rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 6.120 zł

§ 3030 - Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.120 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 751 - Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych za przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą informatyczną wyborów Prezydenta RP.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2005 14:37:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie