Zarządzenie Nr 80/2005 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 80/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

400

400

01030

Izby rolnicze

70

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

70

01095

Pozostała działalność

400

330

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

400

330

600

Transport i łączność

36.732

36.732

60004

Lokalny transport zbiorowy

4.516

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

4.516

60016

Drogi publiczne gminne

32.216

36.732

4170

4210

4270

4300

6050

6059

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

832

2.447

8.500

20.437

16.295

20.437

750

Administracja publiczna

35.385

35.385

75023

Urzędy gmin

35.385

35.385

3030

4110

4120

4210

4270

4280

4300

4350

6060

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2.177

8.944

2.523

8.500

5.000

5.741

2.500

21.960

13.425

1

2

3

4

5

6

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.524

7.524

75412

Ochotnicze straże pożarne

7.524

7.524

3030

4210

4260

4280

4300

6050

6060

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2.200

3.500

424

280

1.120

2.724

4.800

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.180

1.180

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.180

1.180

4100

4110

4120

4210

4300

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

886

83

211

300

880

852

Pomoc społeczna

5.693

5.693

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

73

73

3110

4210

Świadczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

73

73

85219

Ośrodki pomocy społecznej

zadaniawłasne

5.620

5.620

3020

4010

4110

4120

4210

4300

4410

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

70

4.426

949

52

123

1.970

3.650

Razem

86.914

86.914

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 12:15:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie