Zarządzenie Nr 40/2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu nabiru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ożarowice


ZARZĄDZENIE Nr 40/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2005 roku.

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w

Urzędzie Gminy Ożarowice

Działając na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), w związku art. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.), w powiązaniu z art. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Nr 122, poz. 1020)

Wójt Gminy Ozarowice zarządza,

co następuje

§ 1.

1. Przyjmuje się "Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ożarowice.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Treść "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy podlega po-daniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ożarowice.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ożarowice.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 40 /2005
Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2005 roku

REGULAMIN NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY OŻAROWICE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny, gdzie:

1) przez stanowiska urzędnicze należy rozumieć stanowiska, na których zatrudnienie następuje na podstawie umowy o pracę,

2) przez kierownicze stanowiska urzędnicze należy rozumieć stanowiska określone w Statucie Gminy Ożarowice, na których zatrudnienie następuje na podstawie mia-nowania.

2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadza się w trybie postępowania konkursowego opartego na przejrzystych kryteriach i równym dostępie do miejsc pracy w Urzę-dzie Gminy Ożarowice, zwanym dalej "Urzędem".

3. Powierzenie stanowiska urzędniczego na czas określony, na podstawie umowy w celu zastępstwa pracownika, odbywa się w trybie analizy złożonych ofert pracy.

4. Za organizację i przebieg postępowania konkursowego odpowiada Sekretarz Gminy działający z upoważnienia Wójta Gminy Ożarowice, zwanego dalej "Wójtem".

5. Postępowanie konkursowe nie ma zastosowania w ramach wewnętrznego ruchu kad-rowego oraz awansu zawodowego.

§ 2.

Nabór na stanowiska pomocnicze i stanowiska obsługi (kierowcy, gońcy, sprzątaczki, portie-rzy, konserwatorzy, robotnicy gospodarczy) odbywa się w trybie analizy złożonych ofert pracy.

§ 3.

1. Sekretarz, na podstawie otrzymanych informacji od Kierowników Referatów, zgłasza Wójtowi potrzebę zatrudnienia. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej i zawiera uza-sadnienie potrzeby zatrudnienia.

2. Wójt dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia. W trakcie oceny analizowana jest możliwość wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach pracy.

3. Stanowisko Wójta w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego odnotowywane jest na zgłoszeniu potrzeby zatrudnienia.

4. W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu wewnętrznego przesunięcia oraz nadania awansu zawodowego niniejsza procedura nie ma zastosowania.

Rozdział 2

Komisja konkursowa.

§ 4.

1. Skład Komisji Konkursowej, zwanej dalej "Komisją" jest stały z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W skład Komisji na kierownicze stanowisko urzędnicze wchodzą:

1) Wójt - jako Przewodniczący Komisji

2) Zastępca Wójta, Sekretarz lub Skarbnik

3) Rzecznik praw pracowniczych.

3. W skład Komisji na stanowisko urzędnicze wchodzą:

1) Sekretarz - jako Przewodniczący Komisji;

2) Kierownik komórki organizacyjnej właściwy merytorycznie ze względu na stano-wisko, którego dotyczy konkurs

3) Rzecznik praw pracowniczych.

4. Wójt może powołać w skład Komisji dodatkowo inne osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne, mające znaczenie dla właściwej oceny kandydatów.

5. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

6. Komisja przystępując do pracy ustala szczegółową metodę i sposób wyłonienia kandy-datów.

7. Członkiem Komisji nie może być osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powino-watym do drugiego stopnia włącznie kandydata, albo pozostaje wobec niego w takim sto-sunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności

8. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 7, zostaną ujawnione w takcie postępowania konkursowego, Wójt dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji.

9. Czynności dokonane przez Komisję Konkursową działającą w poprzednim składzie są ważne.

Rozdział 3

Postępowanie konkursowe

I. Elementy postępowania

§ 5.

Postępowanie konkursowe obejmuje:

1) ogłoszenie o naborze;

2) przyjęcie ofert;

3) przeprowadzenie procedury wyboru, tj. analiza zgłoszonych kandydatur, rozmowy kwalifikacyjne, wyłonienie kandydatów;

4) ogłoszenie wyniku naboru.

II. Ogłoszenie o konkursie

§ 6.

1. Ogłoszenie o konkursie zatwierdza Wójt Gminy Ożarowice.

2. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności informacje, o których mowa w art. 3a ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Termin do składania dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

4. Ogłoszenie o wakacie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej "BIP" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 7.

Wymagania dotycząc stanowiska urzędniczego, na które jest prowadzony konkurs, w zak-resie predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych, mogą obejmować posiadanie zdolności strategicznych, z uwzględnieniem umiejętności analitycznego myślenia, kreatywności oraz komunikatywności i odporności na stres.

III. Przyjmowanie ofert.

§ 8.

Oferty w zamkniętych kopertach, złożone osobicie lub przesłane pocztą, w terminie określo-nym w ogłoszeniu przyjmuje Referat Administracyjno Gospodarczy - Biuro Obsługi Klienta.

IV. Konkurs

§ 9.

1. Konkurs na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze prze-prowadza się dwuetapowo.

2. W pierwszym etapie Komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustala czy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie oraz usta-la listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Listę kandydatów, która zawiera ich imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego - upowszechnia się w sposób określony w § 6 ust. 4.

3. Oferty nie spełniające ogłoszonych wymagań Komisja odrzuca, co wymaga pisemnego powiadomienia kandydata.

4. W drugim etapie konkursu Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków.

5. Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami polega, między innymi, na zada-waniu takich samych lub podobnych (w ramach danego zakresu tematycznego) pytań.

V. Wyłonienie kandydatów

§ 10.

1. Wyniki konkursu Komisja przedstawia Wójtowi w formie pisemnej sporządzonej według załączonego wzoru - "Karta Rekrutacji".

2. Na wyniki konkursu składa się ocena kandydatów sporządzona po zakończonych roz-mowach kwalifikacyjnych.

3. Ze swoich czynności Komisja sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

4. Protokół zawiera w szczególności informacje, o których mowa w art. 3c ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 11

1. Decyzja o powierzeniu stanowiska jednemu z wyłonionych przez Komisję kandydatów

należy do Wójta.

2. Rozstrzygnięte postępowanie konkursowe na wolne stanowiska urzędnicze nie rodzi roszczenia o nawiązanie stosunku pracy

VII. Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego.

§ 12

1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego z kandydatów.

2. Informacja o zakończonym postępowaniu konkursowym zawiera informacje, o których mowa w art. 3d ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 13.

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolej-nej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru.

Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.

KARTA REKRUTACJI

Opis stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja

Komisja Konkursowa

Skład osobowy:

Przewodniczący: .....................

Członkowie: ............................

Kandydaci zaproszeni

na rozmowę kwalifikacyjną

Imię i Nazwisko

symbol kandydata

K1

K2

K3

K4

K...

OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Kryteria / Warunki

K1

K2

K3

K4

K...

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

Imię i nazwisko kandydata

(nie więcej niż 5 kandydatów)

Uzasadnienie

..........................................

/data/ Podpisy Członków Komisji Konkursowej

....................................................................

....................................................................

....................................................................

STANOWISKO WÓJTA GMINY OŻAROWICE

Spośród kandydatów zarekomendowanych przez Komisję Konkursową:

Powierzam stanowisko urzędnicze kandydatowi ................................................

/wpisać jego imię i nazwisko/

Zarządzam przeprowadzenia kolejnego naboru

............................................................

/data, podpis/
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 10:56:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie