Zarządzenie Nr 2/2005 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu gminy Ożarowice na 2005 rok


Zarządzenie Nr 2/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 stycznia 2005 roku

w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Ożarowice na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXII/241/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

1. Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy na 2005 rok w szczególności do paragrafów zgodnie z Zał. Nr 1 i 2.

2. Wykonywanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 2/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 stycznia 2005 roku

Zestawienie

dochodów budżetowych na 2005 rok

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Kwota w zł

1

2

3

4

5

750

Administracja publiczna

112.688

75011

Urzędy wojewódzkie

47.688

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

47.688

75023

Urzędy gmin

65.000

0450

0750

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15.000

50.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.100

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.100

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.100

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.734. 833

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

10.000

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej

10.000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.641.000

0310

0330

0340

0500

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2.620.000

2.000

9.000

10.000

1

2

3

4

5

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

787.000

0310

0320

0330

0340

0360

0500

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilnoprawnych

380.000

103.000

8.000

211.000

15.000

70.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

120.000

0410

0480

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

20.000

100.000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2.176.833

0010

0020

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

2.126.833

50.000

758

Różne rozliczenia

2.414.752

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.414.752

2920

Subwencję ogólne z budżetu państwa

2.414.752

801

Oświata i wychowanie

34.900

80104

Przedszkola

34.900

0830

Wpływy z usług

34.900

852

Pomoc społeczna

428.027

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

307.152

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

307.152

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2.313

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.313

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

34.349

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

29.678

2030

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4.671

85219

Ośrodki pomocy społecznej

84.213

1

2

3

4

5

2030

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

84.213

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.000

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3.000

0400

Wpływy z opłaty produktowej

3.000

Razem

8.730.300Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 2/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 stycznia 2005 r.

Zestawienie

wydatków budżetowych na 2005 rok

Dz.

Rozdział

§

Nazwa

kwota w zł.

010

Rolnictwo i łowiectwo

8.000

01030

Izby rolnicze

2.000

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.000

01095

Pozostała działalność

6.000

4300

Zakup usług pozostałych

6.000

600

Transport i łączność

1.110.000

60004

Lokalny transport zbiorowy

384.000

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

384.000

60016

Drogi publiczne gminne

726.000

4210

4270

4300

6050

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

10.000

166.000

50.000

500.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

150.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

150.000

4300

4430

6050

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

45.000

5.000

100.000

710

Działalność usługowa

30.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

30.000

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

750

Administracja publiczna

1.772.929

75011

Urzędy wojewódzkie

47.688

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

39.846

6.866

976

75022

Rady gmin

125.900

3030

4210

4300

4410

4430

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

74.400

35.000

14.000

1.000

1.500

75023

Urzędy gmin

1.599.341

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

2.000

1

2

3

4

5

3030

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4270

4280

4300

4410

4430

4440

4500

6050

6060

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

11.000

818.000

70.000

153.003

21.756

10.000

120.782

55.000

15.000

5.000

161.300

15.000

5.000

14.300

200

100.000

22.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.100

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.100

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

1.755

302

43

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.169.456

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.169.456

3030

4110

4170

4210

4260

4270

4280

4300

4430

6050

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

12.000

2.527

27.000

34.929

35.000

5.000

3.000

18.000

22.000

1.010.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

53.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

53.000

3030

4100

4110

4120

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

23.520

20.890

3.599

511

1

2

3

4

5

4210

4300

4430

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

1.480

2.000

1.000

757

Obsługa długu publicznego

60.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

60.000

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

60.000

758

Różne rozliczenia

236.892

75818

Rezerwy ogólne i celowe

62.000

4810

Rezerwy

62.000

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

174.892

2930

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

174.892

801

Oświata i wychowanie

3.595.741

80101

Szkoły podstawowe

1.643.042

2540

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

4280

4300

4410

4440

6050

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

265.948

70.808

767.942

64.857

161.248

21.960

10.000

85.000

17.000

1.650

48.000

1.100

47.529

80.000

80104

Przedszkola

575.108

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

4280

4300

4410

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23.053

351.197

28.265

72.064

9.815

6.000

20.000

22.000

1.000

18.500

700

22.514

80110

Gimnazja

1.074.371

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

46.064

1

2

3

4

5

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

4280

4300

4410

4440

6050

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

607.757

49.666

126.985

17.294

15.000

45.000

10.000

800

16.800

3.000

36.005

100.000

80113

Dowożenie ucznia do szkół

27.000

4300

Zakup usług pozostałych

27.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

204.639

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4280

4300

4410

4430

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

500

131.702

9.882

25.396

3.459

15.000

1.000

500

10.000

2.000

2.500

2.700

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14.790

4300

Zakup usług pozostałych

14.790

80195

Pozostała działalność

56.791

4210

4260

4270

4300

4440

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.000

1.000

15.216

21.405

18.170

851

Ochrona zdrowia

305.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

205.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

205.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100.000

4170

4210

4260

4270

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

53.000

26.000

3.000

6.000

12.000

852

Pomoc społeczna

617.102

zadania zlecone

339.143

1

2

3

4

5

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

307.152

3110

4010

4110

4120

4210

4300

4410

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

295.546

3.717

6.140

91

800

800

58

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2.313

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

2.313

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

29.678

3110

Świadczenia społeczne

29.678

85214

dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

88.884

4.671

3110

Świadczenia społeczne

4.671

85219

Ośrodki pomocy społecznej

84.213

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

69.805

12.698

1.710

85214

zadania własne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

189.075

64.300

3110

4300

Świadczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

56.300

8.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

122.015

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4430

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

870

75.181

10.540

15.593

2.100

6.378

6.515

1.500

500

2.838

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.760

3110

Świadczenia społeczne

2.760

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

232.080

85401

Świetlice szkolne

232.080

3020

4010

4040

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.720

163.797

13.597

1

2

3

4

5

4110

4120

4440

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

32.910

4.482

11.574

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

405.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

30.000

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

90002

Gospodarka odpadami

15.000

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

50.000

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

260.000

4260

4270

Zakup energii

Zakup usług remontowych

150.000

110.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

50.000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

50.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

483.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

355.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

355.000

92116

Biblioteki

128.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

128.000

RAZEM

10.230.300Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑01‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑01‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2005 09:22:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie