Zarządzenie Nr 66/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 66/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 1.900 zł

po stronie dochodów o kwotę 1.900

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.900 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 1.900 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.900 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.900 zł

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.900 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.900 zł

2. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 1.900 zł

po stronie dochodów o kwotę 1.212

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.212 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 1.212zł

po stronie wydatków o kwotę 1.212 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.212 zł

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne o kwotę 712 zł

- wydatki bieżące o kwotę 712 zł

rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie społeczne o kwotę 500 zł

- wydatki bieżące o kwotę 500 zł

3. Dokonać zmian w układzie wykonawczym

w następującej szczegółowości :

zwiększenie dochodów o kwotę 1.900 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.900 zł

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.900 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zlecanych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 1.900 zł

zwiększenie wydatków o kwotę 1.900 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.900 zł

rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.900 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł

zmniejszenie dochodów o kwotę 1.212

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.212 zł

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne o kwotę 712 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zlecanych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 712 zł

rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie społeczne o kwotę 500 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zlecanych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 500 zł

zmniejszenie wydatków o kwotę 1.212 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.212 zł

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne o kwotę 712 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 712 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie społeczne o kwotę 500 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 500 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 750 - Środki finansowe przyznane przez Wojewodę Śląskiego decyzją Nr FB.I.3011-606/2/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie : ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędów stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i zgromadzeń.

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I. 3011-612/05 z dnia 15 listopada 2005 roku zmniejszył plan dotacji o kwotę 1.212 zł, celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie zadań z pomocy społecznej.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 12:52:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie