Zarządzenie Nr 82/2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 82/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXX/346/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami:

w zł

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

31.677

58.856

60004

Lokalny transport zbiorowy

31.677

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

31.677

60016

Drogi publiczne gminne

58.856

4270

6059

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000

33.856

750

Administracja publiczna

58.856

75022

Rady gmin

15.000

4210

4300

4410

4430

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

10.000

4.052

866

82

75023

Urzędy gmin

43.856

4010

4110

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

25.895

17.961

757

Obsługa długu publicznego

12.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

12.000

8079

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

12.000

801

Oświata i Wychowanie

31.677

80113

Dowożenie uczniów do szkół

31.677

4300

Zakup usług pozostałych

31.677

851

Ochrona zdrowia

1.807

1

2

3

4

5

6

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

1.807

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.807

852

Pomoc społeczna

22.363

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

22.363

3110

Świadczenia społeczne

22.363

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.556

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

8.556

4260

Zakup energii

8.556

Razem

112.896

112.896

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXX/346/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 13:57:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie