Zarządzenie Nr 55/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 55/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 października 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 33.176 zł

po stronie dochodów o kwotę 33.176

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.751 zł

rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 7.751 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 7.751 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 25.425 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 21.509 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 21.509 zł

rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.916 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) o kwotę 3.916 zł

po stronie wydatków o kwotę 33.176 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.751 zł

rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 7.751 zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.040 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 327 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 47 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.640 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 697 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 25.425 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 21.509 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 21.509 zł

rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.916 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 3.916 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 751 - Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów oraz na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji obwodowych, w związku z wyborami Prezydenta RP.

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-486/05 z dnia 5 października 2005 r. zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych oraz decyzją Nr FB.I. 3011-384/2/05 z dnia 6 października 2005 r. przyznał z rezerwy celowej (poz. 56 w części 83 ustawy na rok 2005) na realizację bieżących zadań własnych, środki w wysokości 3.916 zł na dofinansowanie Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących".

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

750

Administracja publiczna

6.600

6.600

75023

Urzędy gmin

6.600

6.600

3030

4270

4440

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup usług remontowych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.600

6.235

365

801

Oświata i wychowanie

18.145

18.145

80101

Szkoły podstawowe

8.464

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8.464

80104

Przedszkola

1.802

3.145

4040

4270

4280

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

1.382

420

3.145

80110

Gimnazja

7.879

15.000

4040

4110

4260

4300

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

4.390

3.489

10.000

5.000

851

Ochrona zdrowia

500

500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

500

500

4260

4410

Zakup energii

Podróże służbowe krajowe

500

500

1

2

3

4

5

6

852

Pomoc społeczna

4.080

4.080

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.080

4.080

3110

4110

4300

4410

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

3.763

217

100

4.080

Razem

29.325

29.325

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian dokonano w związku ze zmiana sposobu wydatkowania.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑10‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑10‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 12:05:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie