Zarządzenie Nr 35/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 35/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 września 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 29.368 zł

po stronie dochodów o kwotę 29.368

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 8.262 zł

rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

o kwotę 3.356 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

o kwotę 3.356 zł

rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 4.906 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

o kwotę 4.906 zł

Dz. 852- Pomoc społeczna o kwotę 21.106 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 21.106 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

okwotę 21.106zł

po stronie wydatków o kwotę 29.368

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 8.262 zł

rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

o kwotę 3.356 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.660 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 796 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł

rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 4.906 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.150 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.176 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.300 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 280 zł

Dz. 852- Pomoc społeczna o kwotę 21.106 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 21.106 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 14.377 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.096 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 533 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 751 - Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 852 - Powyższe środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2005 rok, decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 sierpnia 2005 r. Nr FB.I.3011-356/05 przyznane zostały na pokrycie potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2005 10:57:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie