Zarządzenie Nr 42/2005 w sprawie stwierdzenia wygasnięcia czlonkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Ożarowicach do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP


Zarządzenie Nr 42 / 2005

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 20 września 2005 roku _________________________

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 1 w Ożarowicach do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Gminy Ożarowice.

Działając na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 50 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypos-politej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m

1. Wobec zrzeczenia się przez Panią Katarzynę Kocot zam. Ożarowice, ul. Dworcowa 16 członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Ożarowicach do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 roku. stwierdzić wygaśnięcie tego członkostwa

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w so-łectwach oraz w Urzędzie Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2005 11:11:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie