Zarządzenie Nr 11/2005 w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 11/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2005 roku.

w sprawie:

Regulaminu przyznawania dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli gminy Ożarowice

Na podstawie:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/, art. 70a ust. 1, art.70a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami/, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu

przyznawania tych środków ( Dz.U. Nr 46 poz. 430) oraz uchwały Nr XXII/241/2004

Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.

Wójt Gminy Ożarowice

ustala:

§ 1.

Regulamin przyznawania dofinansowania dla kształcących się nauczycieli szkół i przedszkoli gminy Ożarowice stanowiący zał. nr 1 zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zał. nr 1.

Regulamin przyznawania dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Ożarowice.

§ 1.

System dopłat jest narzędziem polityki kadrowej Gminy i nie stanowi pomocy socjalnej dla studiujących nauczycieli.

§ 2.

Zasady ogólne:

1. Dofinansowanie przysługuje nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony.

2. Całkowitą lub częściową refundacją czesnego obejmuje się nauczycieli pracujących

w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Ożarowice; studiujących w szkołach

wyższych, kształcących nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa.

3. Dopłaty będą przyznawane przede wszystkim nauczycielom zdobywającym dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu oraz uzupełniającym swoje kwalifikacje niezbędne do zajmowanego stanowiska zgodnie z potrzebami kadrowymi

i organizacyjnymi szkoły, przedszkola.

4. Wysokość dopłaty może wynieść od 50% do 100% poniesionych kosztów odpłatności

za studia.

5. Ze środków przewidzianych na doskonalenie mogą być dofinansowane szkolenia rad pedagogicznych wynikające z potrzeb lokalnych.

6. Dofinansowaniem szkoleń objęci są wszyscy nauczyciele bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy.

§ 3.

O refundację ubiegać się mogą :

- absolwenci szkół wyższych pragnący uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów w cyklu studiów podyplomowych,

- absolwenci studium nauczycielskiego wszystkich kierunków, kolegiów nauczycielskich, uczący zgodnie z kwalifikacjami i podwyższający swoje kwalifikacje do tytułu magistra.

§ 4.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego wg załączonego wzoru.

2. Dokument potwierdzający dokonaną wpłatę.

4. Zaświadczenie uczelni o zaliczeniu semestru i kontynuacji studiów.

§ 5.

Terminy składania wniosków:

Nauczyciele starający się o przyznanie dopłaty składają dokumenty w Gminnym Zespole Oświaty i Wychowania;

- do 15-go lutego,

- do 15-go września.

§ 6.

Przyznawanie:

1. W celu rozpatrzenia wniosków i przyznania dofinansowania powołuje się komisję

w składzie:

- Zdzisława Szydło - przewodniczący,

- Małgorzata Bąbik

- Dorota Wacławczyk

- Zbigniew Lubas

2. O decyzji komisji wnioskodawcy zostaną poinformowani przez przewodniczącego

pisemnie.

3. Od decyzji komisji wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wójta Gminy

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 7.

Postanowienia końcowe:

1. Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie innych zadań edukacyjnych, w tym na finansowanie kursów prowadzonych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Odmowa przyznania refundacji w danym semestrze nie pozbawia prawa do ponownego ubiegania się o dopłatę w semestrze kolejnym, gdyż przyznanie jej uzależnia się od limitu środków oraz od potrzeb kadrowych w placówkach oświatowych gminy.

3. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania roku lub semestru.

4. Przyznana nauczycielowi dopłata podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia dofinansowanej formy kształcenia czy też doskonalenia zawodowego z przyczyn zależnych od nauczyciela.

5. W przypadku nauczycieli podejmujących doskonalenie bez skierowania dyrektora, wnioski o dopłaty będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy pozwolą na to posiadane środki.

6. Udzielając dofinansowania komisja będzie kierowała się jedynie czynnikami merytorycznymi, a nie sytuacją materialną nauczyciela.

7. Dopłaty przyznawane są w ramach posiadanych środków.

8. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

9. Środki finansowe na dokształcanie i doskonalenie przeznacza się zgodnie z planem

rozwoju szkoły oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑03‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2005 14:45:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie