Zarządzenie Nr 61/2005w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 61/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 listopada 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 122.962 zł

po stronie dochodów o kwotę 122.962

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.078 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15.078 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 105.233 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 105.233 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.651 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.651 zł

po stronie wydatków o kwotę 122.962 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.078 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 15.078 zł

- wydatki bieżące o kwotę 15.078 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 105.233 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 105.233 zł

- wydatki bieżące o kwotę 105.233 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 8.312 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.651 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.651 zł

- wydatki bieżące o kwotę 2.651 zł

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym o kwotę 122.962 zł

w następującej szczegółowości :

zwiększenie dochodów o kwotę 122.962 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.078 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 15.078 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) o kwotę 15.078 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 105.233 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 105.233 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zlecanych gminom ( związkom gmin) ustawami

o kwotę 105.233 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.651 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.651 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) o kwotę 2.651 zł

zwiększenie wydatków o kwotę 122.962 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.078 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 15.078 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.078 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 105.233 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 105.233 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 95.351 zł

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.224 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.985 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 103 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 770 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.651 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.651 zł

§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 2.651 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Środki finansowe przyznane z rezerwy celowej, ujętej w ustawie budżetowej na 2005 rok w cz. 83, poz.13 przeznaczone są na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi drugą umowę o pracę od stycznia 2004 roku oraz zakończyli kształcenie w 2005 roku.

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I. 3011-593/05 zwiększył plan dotacji o kwotę 58.980 zł oraz decyzją Nr FB.I. 3011-547/2/05 o kwotę 46.253 zł (środki pochodzące z nowoutworzonej rezerwy celowej cz. 83, poz. 82), które przeznacza się na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 854 - Kwotą 2.651 zł pochodzącą z rezerwy celowej (cz. 83, poz.17) dofinansowywuje się koszty udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

445.707

445.707

60016

Drogi publiczne gminne

445.707

445.707

6050

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

445.707

445.707

852

Pomoc społeczna

10.604

10.604

85214

zadania własne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

8.000

9.000

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

3110

Świadczenia społeczne

9.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

85219

Ośrodki Pomocy społecznej

1.604

1.604

4040

4300

4410

4430

4440

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

304

800

500

1.509

95

Razem

456.311

456.311

u z a s a d n i e n i e

Zmian dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 13:11:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie