Zarządzenie Nr 81/2005 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 81/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXX/345/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy 0 kwotę 353.044 zł

po stronie dochodów o kwotę 353.044 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 18.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 18.000 zł

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 18.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem o kwotę 88.000 zł

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.000 zł

§ 0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 4.000 zł

rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 25.000 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 10.000 zł

§ 0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 15.000 zł

rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw o kwotę 25.000 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu o kwotę 25.000 zł

rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa o kwotę 34.000 zł

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 34.000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 247.044 zł

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 80.000 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 80.000 zł

rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego o kwotę 167.044 zł

§ 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 167.044 zł

po stronie wydatków o kwotę 353.044 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 25.144 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 25.144

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 25.144 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 202.900 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 202.900 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.900 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowycho kwotę 193.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 100.000 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 100.000 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 25.000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 25.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 20.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXX/345/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 14:11:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie