Zarządzenie Nr 58/2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 58/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2005 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXVIII/327/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 395.900 zł

po stronie dochodów o kwotę 395.900 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 23.300 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 23.300 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 23.300 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem o kwotę 365.000 zł

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 310.000 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 310.000 zł

rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 55.000 zł

§ 0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 55.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.600 zł

rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 7.600 zł

§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez gminę

na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej o kwotę 7.600 zł

po stronie wydatków o kwotę 395.900

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 300 zł

rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 300 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 36.800 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 28.000 zł

§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub

związków powiatów na dofinansowanie zadań

bieżących o kwotę 28.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 8.800 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 8.800 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.800 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 200 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 31.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 31.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31.000 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 12.000 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.000 zł

§ 8079 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek

i kredytów o kwotę 12.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 205.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 10.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 195.000 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 70.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.200 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 45.200 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 38.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 7.200 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 45.600 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 38.000 zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury o kwotę 38.000 zł

rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 7.600 zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury o kwotę 7.600 zł

2. Zwiększyć plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w następującej szczegółowości :

po stronie przychodów

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000 zł

rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 5.000 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.000 zł

po stronie wydatków

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000 zł

rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 5.000 zł

Ochrona przyrody

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXVIII/327/2005 Rady Gminy Ożarowice 10 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 13:30:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie