Zarządzenie Nr 6/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 6/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 marca 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać przeniesień po stronie wydatków z rezerwy na działy, rozdziały i paragrafy.

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

758

Różne rozliczenia

60.000

75818

Rezerwy ogólne celowe

60.000

4810

Rezerwy

60.000

926

Kultura fizyczna i sport

60.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

60.000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

60.000

Razem

60.000

60.000

u z a s a d n i e n i e

Kwotę 60.000 zł przeznacza się na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑03‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑03‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2005 13:57:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie