Zarrządzenie Nr 4/2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 4/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 lutego 2005 r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXIII/257/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet Gminy o kwotę 495.619 zł

po stronie dochodów o kwotę 495.619 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 14.243 zł

rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa o kwotę 14.243 zł

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 14.243 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 143.376 zł

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 143.376 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 143.376 zł

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 338.000 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 338.000 zł

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 338.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 495.619 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 478.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 15.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 414.924 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.500 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 15.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 22.500 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 14.924 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 338.000 zł

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 27.500 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych okwotę 27.500 zł

rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-adminstracyjnej

szkół o kwotę 11.576 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.875 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.057 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 144 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.610 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 17.610 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 17.610 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Rady Gminy Ożarowice Nr XXIII/257/2005 z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2005 09:59:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie