Zarządzenie Nr 22/2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 22/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXVI/298/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 2.615.673 zł

po stronie dochodów o kwotę 2.615.673 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 2.525.673 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.525.673 zł

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów9związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych

źródeł o kwotę 2.228.535 zł

§ 6299 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych

źródeł o kwotę 297.138 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 48.700 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 48.700 zł

§ 0920 - pozostałe odsetki o kwotę 38.700 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.000 zł

rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych o kwotę 20.000 zł

§ 0340 - podatek od środków transportowych o kwotę 20.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 21.300 zł

rozdz. 90017- Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 21.300 zł

§ 2370 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych

zakładu budżetowego o kwotę 21.300 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.615.673

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 2.525.673 zł rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.525.673 zł

§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 2.228.535 zł

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 297.138 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 60.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 10.000 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego o kwotę 10.000 zł

§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów wartościowych oraz od krajowych

pożyczek o kwotę 10.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 20.000 zł

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury o kwotę 20.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Rady Gminy Ożarowice Nr XXVI/298/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2005 10:13:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie